Розумні міста

Спеціальність

281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма

Електронне урядування

Цикл підготовки

Професійна

Статус

Обов’язкова

  

 

Форма навчання

Денна

Кількість занять (годин)

Лекції – 9 (18)
Семінари – 18 (36)
Лабораторні – 0
CРС – 36

Форма навчання

Заочна

Кількість занять (годин)

Лекції – 5 (10)
Семінари – 2 (4)
Лабораторні – 0
СРС – 76

Анотація навчальної дисципліни

Основною метою навчальної дисципліни «Розумні міста» є формування у студентів здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі й практичні проблеми розвитку розумних міст або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та наукових методів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Силабус побудований таким чином, що для виконання кожного наступного завдання студентам необхідно застосовувати навички та знання, отримані у попередньому. Фінальним завданням є написання курсової роботи з обов’язковим публічним захистом, для виконання якого студенти використовують теоретичні знання та застосовують практичні навички, отримані під час виконання всіх видів завдань та активної участі на практичних заняттях. Особлива увага приділяється принципу заохочення студентів до активного навчання, у відповідності з яким студенти мають працювати над практичними тематичними завданнями, які дозволять в подальшому вирішувати реальні проблеми та завдання.

Навчання здійснюється на основі студентоцентрованого підходу та стратегії взаємодії викладача та студента з метою засвоєння студентами матеріалу та розвитку у них практичних навичок.

Під час навчання застосовуються стратегії активного і колективного навчання (командна робота, робота в парах, метод мозкового штурму, метод кейс-стаді, ділові ігри, дискусія тощо), а також метод проблемно-орієнтованого навчання.

Для більш ефективної комунікації з метою розуміння структури навчальної дисципліни та засвоєння матеріалу використовується електронна пошта та месенджер WhatsApp.

Під час навчання та для взаємодії зі студентами використовуються сучасні інформаційно-комунікаційні та мережеві технології для вирішення навчальних завдань, а також обладнання (проектор та електронні презентації для лекційних та практичних занять).

Місце навчальної дисципліни в програмі навчання

Дисципліна «Розумні міста» має міждисциплінарний характер. Вона інтегрує відповідно до свого предмету знання з інших освітніх і наукових галузей: публічного управління та адміністрування, юридичних, технічних тощо. За структурно-логічною схемою програми підготовки фахівця дисципліна «Розумні міста» тісно пов’язана з іншими дисциплінами управлінського блоку: «Управління базами даних», «Інтернет-технології та ресурси», «Основи інформаційної безпеки». Їй безпосередньо передує дисципліна «Електронна демократія».

Отримані практичні навички та засвоєні теоретичні знання під час вивчення навчальної дисципліни «Розумні міста» можна використовувати в подальшому під час опанування навчальних дисциплін: цикл професійної підготовки (освітньо-професійна програма «Електронне урядування»): «Бенчмаркінг в публічному управлінні», «Електронні послуги».

Перелік тем
 1. Вступ до розумних міст: основні поняття.
 2. Міжнародний досвід розвитку розумних міст: основні підходи та оцінювання.
 3. Нормативно-правове забезпечення розвитку розумних міст: стратегії, концепції, плани дій.
 4. Основні складові та напрями розвитку розумних міст.
 5. Розумна мобільність, розумне паркування.
 6. Розумне урядування та розумні громадяни.
 7. Розумне довкілля та розумні будівлі.
 8. Використання великих даних в системах електронного урядування та в розумних містах.
 9. Розвиток розумних міст в Україні.
Програмні результати навчання
 1. Уміти організовувати та брати участь у волонтерських/культурно-освітніх/спортивних проєктах, спрямованих на формування здорового способу життя/активної громадянської позиції.
 2. Розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень.
 3. Уміти досліджувати та адаптувати кращі вітчизняні та зарубіжні практики у сфері електронного урядування до потреб розвитку суспільства.
 4. Знати основні засади розвитку розумних міст та особливості надання електронних послуг.

Методи навчання, форми оцінювання (контрольні заходи) та терміни виконання зазначені в силабусі.

Система оцінювання та семестрова атестація

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Форми/технології навчання та навчальні ресурси

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Політика навчальної дисципліни
 • Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали.
 • Відвідування занять.
 • Пропущені контрольні заходи оцінювання.
 • Процедура оскарження результатів контрольних заходів оцінювання.
 • Календарний рубіжний контроль.
 • Академічна доброчесність.
 • Норми етичної поведінки.
 • Навчання іноземною мовою.
 • Позааудиторні заняття.
 • Дистанційне навчання.
 • Інклюзивне навчання.

З політикою навчальної дисципліни можна ознайомитися в силабусі.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Розумні міста
Course Information
 • Course Id: Бакалаврат/Bachelor
 • Credit: 2,5
 • Room: 5 семестр/5 semester
 • Days: Залік/Test