Соціальна політика та сталий розвиток

Спеціальність

281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма

Адміністративний менеджмент

Цикл підготовки

Професійна

Статус

Обов’язкова

  

 

Форма навчання

Денна

Кількість занять (годин)

Лекції – 9 (18)
Семінари – 9 (18)
Лабораторні – 0
CРС – 24

Форма навчання

Заочна

Кількість занять (годин)

Лекції – 3 (6)
Семінари – 1 (2)
Лабораторні – 0
СРС – 52

Анотація навчальної дисципліни

Основною метою навчальної дисципліни є формування знань щодо взаємодії органів публічної влади, бізнес-структур і неурядових організацій, розв’язання складних спеціальних завдань та практичних проблем соціального спрямування в контексті сталого розвитку при прийнятті управлінських рішень органами публічної влади, що передбачає застосування теорій, технологій та методів соціального захисту та соціального забезпечення. Здобувачі вищої освіти набудуть навичок використання методів аналізу та оцінювання програм сталого розвитку з використанням інструментів соціальної політики у контексті забезпечення сталого розвитку суспільства.

Під час вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти:
 • отримають навички з реалізації своїх прав і обов’язків як члена суспільства, громади, соціальної групи та застосування механізмів синергії влади, громади та бізнесу для долання кризових явищ в суспільстві;
 • набудуть навичок усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні;
 • набудуть навичок бути критичними в оцінюванні, контролю, моніторингу результатів реалізації державної політики у сфері сталого розвитку, соціального захисту та соціального забезпечення;
 • отримають навички спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів діяльності) з актуальних питань реалізації цілей сталого розвиту і соціальної політики;
 • набувають уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми соціальної політики, питання соціальних наслідків у суспільстві, соціального захисту населення, а також внутрішньої і зовнішньої структури системи суспільних взаємозв’язків крізь призму законів і принципів сталого розвитку;
 • набудуть навичок з розроблення тактичних та оперативних планів реалізації соціальної політики на регіональному та загальнодержавному рівні з метою налагодження соціальної взаємодії, до співробітництва й розв’язання конфліктів;
 • набудуть навичок у складі робочої групи з дослідницької та пошукової діяльності з питань протистояння соціальним ризикам та балансування інтересів різних соціальних груп;
 • набудуть навичок з розроблення та оцінювання соціальних проєктів та планів розвитку адміністративних структур відповідно до міжнародних стандартів соціальної політики та програм сталого розвитку.

Відповідно до структурно-логічної схеми програми підготовки фахівця публічного управління та адміністрування навчальній дисципліні «Соціальна політика та сталий розвиток», безпосередньо, передують дисципліни: «Соціологія», «Політологія», «Соціальна філософія», «Основи публічного управління та адміністративної діяльності», «Регіональне управління та місцеве самоврядування», «Бенчмаркінг в публічному управлінні», «Управління неурядовими організаціями» та «Врегулювання конфліктів в публічному управлінні та адмініструванні».

Для більш ефективної комунікації з метою розуміння структури навчальної дисципліни та засвоєння матеріалу використовується електронна пошта та месенджер Viber.

Перелік тем

Тема 1. Теоретичні засади соціальної політики та сталого розвитку суспільства.
Тема 2. Типи соціальної держави та моделі соціальної політики економічно розвинутих країн.
Тема 3. Соціальний захист населення як складова соціальної політики держави. Державні соціальні стандарти.
Тема 4. Поняття індикаторів та індексів сталого розвитку. Системи індикаторів сталого розвитку.
Тема 5. Основні принципи, механізми та особливості реалізації соціальної політики в Україні на регіональному рівні у контексті забезпечення сталого розвитку суспільства.
Тема 6. Основні принципи, механізми та особливості реалізації соціальної політики в Україні на загальнодержавному рівні у контексті забезпечення сталого розвитку суспільства.
Тема 7. Методологія моніторингу, аналізу та оцінювання ефективності соціальних програм відповідно до цілей сталого розвитку.
Тема 8. Дотримання принципів корпоративної соціальної відповідальність підприємствами державного сектору економіки.
Тема 9. Економічний, екологічний та соціальний аспекти управління сталим розвитком суспільства.

Програмні результати навчання
 1. Використовувати методи аналізу та оцінювання програм сталого розвитку.
 2. Знати механізми взаємодії органів публічної влади, бізнес-структур та неурядових організацій.
 3. Знати принципи та інструменти реалізації соціальної політики у контексті забезпечення сталого розвитку суспільства.

Методи навчання, форми оцінювання (контрольні заходи) та терміни виконання зазначені в силабусі.

Система оцінювання та семестрова атестація

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Форми/технології навчання та навчальні ресурси

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Політика навчальної дисципліни
 • Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали.
 • Відвідування занять.
 • Пропущені контрольні заходи оцінювання.
 • Процедура оскарження результатів контрольних заходів оцінювання.
 • Календарний рубіжний контроль.
 • Академічна доброчесність.
 • Норми етичної поведінки.
 • Навчання іноземною мовою.
 • Позааудиторні заняття.
 • Дистанційне навчання.
 • Інклюзивне навчання.

З політикою навчальної дисципліни можна ознайомитися в силабусі.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Соціальна політика та сталий розвиток
Course Information
 • Course Id: Бакалаврат/Bachelor
 • Credit: 2,5
 • Room: 8 семестр/8 semester
 • Days: Залік/Test