Соціологія

Спеціальність

281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма

Електронне урядування

Цикл підготовки

Професійна

Статус

Обов’язкова

  

 

Форма навчання

Денна

Кількість занять (годин)

Лекції – 9 (18)
Семінари – 18 (36)
Лабораторні – 0
CРС – 51

Форма навчання

Заочна

Кількість занять (годин)

Лекції – 4 (8)
Семінари – 1 (2)
Лабораторні – 0
СРС – 95

Анотація навчальної дисципліни

Основна мета навчальної дисципліни: формування у студентів системи знань про соціальну систему суспільства, розуміння сутності соціального життя та соціальної структури суспільства, а також навичок аналізу соціальних явищ і процесів.

Навчальна дисципліна має міждисциплінарний характер та інтегрує знання з інших освітніх і наукових галузей. За структурно-логічною схемою програми підготовки фахівця дана навчальна дисципліна тісно пов’язана з іншими дисциплінами «Соціологія» пов’язана з навчальними дисциплінами «Філософія», «Політологія», «Теорія держави і права», «Основи економіки».

Отримані практичні навички та засвоєні теоретичні знання під час вивчення навчальної дисципліни можна використовувати в подальшому під час опанування навчальних дисциплін: «Управління неурядовими організаціями», «Соціальна інженерія: технології взаємодії влади і громади», «Соціологічне забезпечення управлінської діяльності».

Під час вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти:

 • отримають навички вчитися та оволодівати сучасними знаннями зі становлення та розвитку соціології, основних соціологічних концепції та підходів до дослідження суспільства;
 • отримають навички дослідження та розуміння цінностей суспільства, процесу соціалізації особистості, визначення факторів, що впливають на цей процес;
 • отримають навички зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку соціології, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій;
 • отримають навички працювати в команді при розробці методології дослідження певної соціальної проблематики;
 • отримають вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми з актуальних соціальних проблем сучасного суспільства;
 • отримають здатність до дослідницької та пошукової діяльності в сфері теоретичної та емпіричної соціології, що буде реалізовано при підготовці та захисті реферату.

Систематизовані знання про суспільство передбачають розуміння його як складної системи в якій всі структурні елементи, сфери, інститути, механізми функціонують та розвиваються на основі постійної взаємодії. Саме такий підхід надає можливість орієнтуватись у вирішенні поточних практичних проблем, аналізувати складні суспільні явища. Це є основою поглиблення професійної підготовки та вироблення навичок наукового бачення світу, формування активної громадянської позиції та загальної культури.

Перелік тем
Розділ 1. Соціологія як самостійна наука

1.1. Передумови виникнення соціології як науки.
1.2. Соціологічне знання. Предмет і функції соціології.
1.3. Огюст Конт, як засновник соціології.
1.4. Соціологічне знання та погляди щодо розвитку соціології в працях послідовників О.Конта.
1.5. Соціологічне знання та погляди щодо розвитку соціології в працях класиків соціологічної думки.

Розділ 2. Історія становлення та розвитку соціології

2.1. Історія становлення та розвитку західної соціології: головні напрями та соціологічні школи ХІХ ст.
2.2. Становлення та розвиток західної соціології: структурні парадигми теоретичної соціології.
2.3. Становлення та розвиток західної соціології: інтерпретативні парадигми сучасної соціології.
2.4. Історія становлення соціологічної думки в Україні.
2.5. Розвиток соціологічної думки в Україні у ХХ ст.
2.6. Сучасна соціологічна думка в Україні: початок ХХІ ст.

Розділ 3. Методологія і методи соціологічного дослідження.

3.1. Громадська думка як об’єкт соціологічного аналізу.
3.2. Соціологічне дослідження як вид соціально-наукового пізнання.
3.3. Етапи розвитку емпіричної соціології.
3.4. Загальна характеристика методів соціологічного дослідження: якісна та кількісна парадигми.
3.5. Опитування, як основний метод збору соціологічної інформації.
3.6. Програма соціологічного дослідження.
3.7. Анкета соціологічного дослідження: формулювання питань.

Програмні результати навчання

Уміти усно і письмово спілкуватися іноземною мовою.

Методи навчання, форми оцінювання (контрольні заходи) та терміни виконання зазначені в силабусі.

Система оцінювання та семестрова атестація

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Форми/технології навчання та навчальні ресурси

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Політика навчальної дисципліни
 • Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали.
 • Відвідування занять.
 • Пропущені контрольні заходи оцінювання.
 • Процедура оскарження результатів контрольних заходів оцінювання.
 • Календарний рубіжний контроль.
 • Академічна доброчесність.
 • Норми етичної поведінки.

З політикою навчальної дисципліни можна ознайомитися в силабусі.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Соціологія
Course Information
 • Course Id: Бакалаврат/Bachelor
 • Credit: 3,5
 • Room: 1 семестр/1 semester
 • Days: Екзамен/Exam