Стандартизація, сертифікація та управління якістю

Спеціальність

281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма

Адміністративний менеджмент

Цикл підготовки

Професійна

Статус

Обов’язкова

  

 

Форма навчання

Денна

Кількість занять (годин)

Лекції – 9 (18)
Семінари – 18 (36)
Лабораторні – 0
CРС – 36

Форма навчання

Заочна

Кількість занять (годин)

Лекції – 5 (10)
Семінари – 3 (6)
Лабораторні – 0
СРС – 74

Анотація навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок в сфері стандартизації, сертифікації та управління якістю. Результатом вивчення дисципліни є формування у студентів уміння застосовувати вимоги стандартів та національного законодавства для удосконалення системи управління якістю в публічній сфері. Предметом дисципліни є відносини, що формуються в процесі планування, управління, забезпечення й поліпшення якості; системи менеджменту якості організацій, а також категорії і види нормативних документів, основні правила стандартизації і сертифікації.

Під час вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти:
 • зрозуміють сутність основних категорій менеджменту якості, стандартизації та сертифікації;
 • отримають знання щодо показників якості продукції та послуг;
 • навчаться орієнтуватися в основних національних та міжнародних нормативно-правових актах з управління якістю, стандартизації та сертифікації;
 • отримають знання щодо порядку розроблення, оцінки і затвердження стандартів і технічних умов України, стандартів підприємств та підтвердження відповідності продукції;
 • отримають теоретичні знання щодо основних методів загального менеджменту якості;
 • отримають теоретичні знання щодо процесного підходу до управління якістю;
 • навчаться використовувати вимоги стандартів якості у процесі побудови систем управління якістю;
 • ознайомляться з успішними практиками впровадження концепцій загального менеджменту якості;
 • отримають теоретичні знання щодо проведення аудиту системи управління якістю;
 • ознайомляться з кращими світовими практиками у сфері стандартизації та управління якістю, зокрема в сфері публічного управління та адміністрування.

За структурно-логічною схемою підготовки фахівця дана навчальна дисципліна тісно пов’язана з дисципліною «Бенчмаркінг в публічному управлінні» та спирається на знання окремих тем з дисциплін «Державна служба», «Основи публічного управління та адміністрування», «Діловодство», «Державні інформаційні ресурси».

Для більш ефективної комунікації викладача та студентів використовується електронна пошта, месенджер Viber, папка зі спільним доступом на Google-диску, в якій розміщуються необхідні матеріали.

Перелік тем
 1. Загальні відомості про якість і методи її забезпечення. Проблема якості в публічному управлінні.
 2. Економічні та правові аспекти управління якістю.
 3. Система управління якістю. Створення, впровадження та управління системою якості.
 4. Основи стандартизації. Стандарти як нормативна база менеджменту якості.
 5. Державна система стандартизації в Україні.
 6. Нормативні документи зі стандартизації.
 7. Міжнародні стандарти. Стандарти в сфері якості.
 8. Сертифікація продукції і систем якості. Сертифікація в Україні.
 9. Стандарти якості в публічному управлінні та адміністрування.
Програмні результати навчання
 1. Знати стандарти, принципи та норми діяльності у сфері публічного управління та адміністрування.
 2. Застосовувати методи контролю якості у сфері професійної діяльності.
 3. Знати кращі вітчизняні та зарубіжні практики діяльності органів публічного управління та адміністрування.

Методи навчання, форми оцінювання (контрольні заходи) та терміни виконання зазначені в силабусі.

Система оцінювання та семестрова атестація

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Форми/технології навчання та навчальні ресурси

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Політика навчальної дисципліни
 • Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали.
 • Відвідування занять.
 • Пропущені контрольні заходи оцінювання.
 • Процедура оскарження результатів контрольних заходів оцінювання.
 • Календарний рубіжний контроль.
 • Академічна доброчесність.
 • Норми етичної поведінки.
 • Позааудиторні заняття.
 • Інклюзивне навчання.

З політикою навчальної дисципліни можна ознайомитися в силабусі.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Стандартизація, сертифікація та управління якістю
Course Information
 • Course Id: Бакалаврат/Bachelor
 • Credit: 3,5
 • Room: 7 семестр/7 semester
 • Days: Екзамен/Exam