Статистика

Спеціальність

281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма

Електронне урядування

Цикл підготовки

Професійна

Статус

Обов’язкова

  

 

Форма навчання

Денна

Кількість занять (годин)

Лекції – 9 (18)
Семінари – 9 (18)
Лабораторні – 18 (36)
CРС – 78

Форма навчання

Заочна

Кількість занять (годин)

Лекції – 2 (4)
Семінари – 0
Лабораторні – 3 (6)
СРС – 140

Анотація навчальної дисципліни

Основною метою навчальної дисципліни є формування знань щодо пошуку та узагальнення інформації, використання основних методів обробки та аналізу даних спостережень та експериментів. Курс містить теоретичні матеріали та комп’ютерний практикум. У результаті опанування будуть здобуті навички збору, обробки статистичної інформації та виявлення тенденцій у соціально-економічних процесах для подальшого прогнозування поведінки об’єкту управління. Здобувачі вищої освіти будуть вміти використовувати дані статистичної звітності, обліку та спеціальних досліджень у професійній діяльності.

Під час вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти:

 • набудуть знань, вмінь та навичок застосування методів статистики при вирішенні соціальних та управлінських задач;
 • оволодіють основними поняттями теорії статистики;
 • оволодіють методиками проведення соціальних досліджень і узагальнення їх результатів;
 • отримають навички та засвоять методи вирішення статистичних задач в сфері публічного управління та адміністрування з використанням електронно-обчислювальної техніки;
 • отримають навички дослідження тенденцій та динаміки розвитку явищ та процесів в різноманітних сферах життєдіяльності населення;
 • набудуть початкових вмінь та навичок побудови статистичних моделей для подальшого прогнозування поведінки об’єктів управління та адміністрування.

Міждисциплінарні зв’язки: за структурно-логічною схемою програми підготовки фахівця дисципліна «Статистика» вивчається після курсів «Основи математичних знань в публічному управлінні», «Теорія ймовірності», «Логіка», «Інтернет-технології та ресурси». Отримані теоретичні знання та практичні навички в рамках цієї дисципліни тісно пов’язані з результатами, отриманими в ході вивчення таких дисциплін, як «Соціологічне забезпечення управлінської діяльності», «Кібернетика та системний аналіз», «Моделювання та прогнозування процесів та систем». Для більш ефективної комунікації викладача зі студентами використовуються електронна пошта, месенджер Viber. З метою успішного виконання лабораторних і розрахункової роботи необхідно володіти навичками використання табличного редактора.

Перелік тем
 1. Предмет, метод та задачі статистики у прийнятті управлінських рішень.
 2. Статистичне спостереження об’єктів публічної сфери.
 3. Зведення та групування статистичних даних та їх роль у публічному управлінні.
 4. Статистичні величини і показники сталого суспільного розвитку
 5. Ряди розподілу. Аналіз варіацій та форми розподілу.
 6. Вибірковий метод дослідження суспільних явищ і процесів.
 7. Графічний метод ілюстрації та аналізу соціальних та управлінських задач.
 8. Методи аналізу взаємозв’язків.
 9. Статистичне вивчення динаміки в публічному управлінні.
 10. Індексний метод аналізу соціологічних даних.
Програмні результати навчання
 1. Уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції.
 2. Використовувати методи аналізу та оцінювання програм сталого розвитку.
 3. Використовувати дані статистичної звітності, обліку та спеціальних досліджень у професійній діяльності.

Методи навчання, форми оцінювання (контрольні заходи) та терміни виконання зазначені в силабусі.

Система оцінювання та семестрова атестація

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Форми/технології навчання та навчальні ресурси

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Політика навчальної дисципліни
 • Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали.
 • Відвідування занять.
 • Пропущені контрольні заходи оцінювання.
 • Процедура оскарження результатів контрольних заходів оцінювання.
 • Календарний рубіжний контроль.
 • Академічна доброчесність.
 • Норми етичної поведінки.
 • Навчання іноземною мовою.
 • Дистанційне навчання.
 • Інклюзивне навчання.

З політикою навчальної дисципліни можна ознайомитися в силабусі.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Статистика
Course Information
 • Course Id: Бакалаврат/Bachelor
 • Credit: 4,5
 • Room: 4 семестр/4 semester
 • Days: Залік/Test