Теорія держави та права

Спеціальність

281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма

Електронне урядування

Цикл підготовки

Професійна

Статус

Обов’язкова

  

 

Форма навчання

Денна

Кількість занять (годин)

Лекції – 36 (72)
Семінари – 36 (72)
Лабораторні – 0
CРС – 96

Форма навчання

Заочна

Кількість занять (годин)

Лекції – 4 (8)
Семінари – 3 (6)
Лабораторні – 0
СРС – 226

Анотація навчальної дисципліни

Навчальна дисципліна «Теорія держави і права» спрямована на опанування студентами навичок використання базових знань з правових засад розвитку суспільства, побудови, розвитку та функціонування держави і права. Під час вивчення дисципліни «Теорія держави і права» студенти будуть орієнтуватись в системі законодавства України та знати основні нормативно-правові акти та положення законодавства у сфері публічного управління та адміністрування. Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія держави і права» є отримання навичок розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері публічного управління та адміністрування або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та наукових методів юриспруденції і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Під час вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти:
 • володіють навиками реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні;
 • оволодіють теоретичними знаннями з метою збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку держави і права, а також оволодіють загальною системою знань про роботу державного механізму, систему права та законодавства в їх розвитку;
 • отримають навички аналізувати нормативно-правові акти, здійснювати їх тлумачення, готувати та адаптувати документи в новій ситуації відповідно до чинного законодавства;
 • здобудуть навички працювати в команді при вирішенні юридичних питань та складних ситуацій;
 • здобудуть навички пошуку, оброблення та аналізу юридичної інформації з різних джерел;
 • оволодіють навиками виявляти, ставити та вирішувати проблеми з питань, що потребують юридичної оцінки, та питань державної політики в Україні;
 • здобудуть навики з дослідницької та пошукової діяльності, оброблення та аналізу інформації щодо діяльності державного апарату, особливостей правової системи, використовувати теоретико-методологічний апарат права в дослідженні державно-правових явищ;
 • оволодіють навиками забезпечувати дотримання нормативно-правових та морально-етичних норм поведінки.

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Теорія держави і права» вивчається паралельно з предметами «Логіка», «Філософія», вона є необхідною передумовою подальшого засвоєння галузевих, спеціальних прикладних юридичних дисциплін.

Для більш ефективної комунікації з метою розуміння структури навчальної дисципліни та засвоєння матеріалу використовується електронна пошта, месенджери та чат бот Telegram «ТДПконсультант». Студентам необхідно володіти навичками з використання текстового редактора.

Перелік тем
Модуль 1
 1. Загальнотеоретична характеристика правознавства як юридичної науки. Поняття, предмет і структура юридичної науки.
 2. Загальне поняття, предмет методологія та функції теорії держави і права, її практична значущість.
 3. Походження, сутність та основні риси держави.
 4. Загальна характеристика теорій походження держави. Теорія сучасної держави.
 5. Типологія держави.
 6. Державна влада і держава.
 7. Державно-політична система суспільства.
 8. Форми держави та її структурні елементи.
 9. Функції держави.
 10. Механізм і апарат держави.
 11. Місцеве самоврядування.
 12. Соціальна держава.
 13. Права людини і громадянина.
 14. Основні теорії демократії.
Кредитний модуль 2
 1. Загальне вчення про право.
 2. Основні сучасні підходи до праворозуміння.
 3. Теорія сучасної правової системи.
 4. Система права і систематизація нормативно-правових актів.
 5. Норми права у системі нормативного регулювання.
 6. Правоутворення та форми (джерела) права.
 7. Правові відносини. Юридичні факти.
 8. Реалізація норм права.
 9. Тлумачення правових норм.
 10. Правова і правомірна поведінка. Правопорушення. Юридична відповідальність.
 11. Законність і правопорядок.
 12. Правосвідомість і правова культура.
 13. Правове виховання. Правовий нігілізм.
 14. Основні типи правових систем світу.
 15. Правова система України.
Програмні результати навчання
 1. Використовувати базові знання з історичних, культурних, політичних, соціальних, економічних засад розвитку суспільства, а саме знати поняття та ознаки держави та її елементи, принципи формування і діяльності державного апарату, державні органи влади в Україні та їх компетенцію, застосовувати знання правотворчості, тлумачення права та правореалізації у практичних ситуаціях.
 2. Знати основні нормативно-правові акти та положення законодавства у сфері публічного управління та адміністрування, а саме орієнтуватись в системі законодавства України та знати основні нормативно-правові акти, здійснювати аналіз юридичних ситуацій та знаходити шляхи вирішення проблем права.

Методи навчання, форми оцінювання (контрольні заходи) та терміни виконання зазначені в силабусі.

Система оцінювання та семестрова атестація

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Форми/технології навчання та навчальні ресурси

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Політика навчальної дисципліни
 • Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали.
 • Відвідування занять.
 • Пропущені контрольні заходи оцінювання.
 • Процедура оскарження результатів контрольних заходів оцінювання.
 • Календарний рубіжний контроль.
 • Академічна доброчесність.
 • Норми етичної поведінки.
 • Позааудиторні заняття.
 • Дистанційне навчання.
 • Інклюзивне навчання.

З політикою навчальної дисципліни можна ознайомитися в силабусі.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Теорія держави та права
Course Information
 • Course Id: Бакалаврат/Bachelor
 • Credit: 7,5
 • Room: 1+2 семестр/1+2 semester
 • Days: Залік+Екзамен/Test+Exam