Теорія ймовірності

Спеціальність

281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма

Електронне урядування

Цикл підготовки

Професійна

Статус

Обов’язкова

  

 

Форма навчання

Денна

Кількість занять (годин)

Лекції – 9 (18)
Семінари – 9 (18)
Лабораторні – 9 (18)
CРС – 36

Форма навчання

Заочна

Кількість занять (годин)

Лекції – 3 (6)
Семінари – 0
Лабораторні – 0
СРС – 84

Анотація навчальної дисципліни

Основною метою навчальної дисципліни є формування базових знань з основ стохастики та застосування ймовірнісного апарату для розв’язування теоретичних і практичних задач у професійній діяльності, а також розвитку логічного та алгоритмічного мислення при виявленні та дослідженні закономірностей, яким підпорядковуються реальні соціальні і економічні процеси, зокрема у сфері адміністрування, на основі певних статистичних даних та в умовах невизначеності. Засвоєння дисципліни є неможливим без знань основ диференціального та інтегрального числення. Загалом вивчення основ теорії ймовірності сприятиме розвиненню спеціальних компетентностей у галузі розробки тактичних та оперативних планів управлінської діяльності, здатності до дослідницької та пошукової діяльності ймовірнісними методами у сфері публічного управління та адміністрування

Під час вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти повинні засвоїти:
 • принципи статистичних міркувань і математичних доведень;
 • математичну символіку для вираження кількісних і якісних відносин між елементами ймовірнісних та статистичних моделей;
 • основні поняття і теореми теорії ймовірностей;
 • основні методи знаходження ймовірностей випадкових подій;
 • основні закони розподілу одновимірних випадкових величин, а також їх числові характеристики;
 • основні теореми закону великих чисел;
 • основні поняття математичної статистики;
 • деякі методи статистичного опису результатів спостережень;
 • оволодіють загальною системою знань про стохастику;
 • отримають навички з критичного і самокритичного мислення на основі знань стохастичних законів розподілу ;
 • здобудуть навички з дослідницької та пошукової діяльності, оброблення та аналізу статистичної інформації ;
 • здобудуть навички обробки випадкових вибірок засобами пакетів прикладних програм.

Навчальна дисципліна має міждисциплінарний характер та інтегрує знання з інших освітніх і наукових галузей: публічного управління та адміністрування, менеджменту, тощо. За структурно-логічною схемою програми підготовки фахівця дана навчальна дисципліна тісно пов’язана з іншими дисциплінами такими як «Основи математичних знань в публічному управлінні», «Логіка», «Статистика», «Моделювання та прогнозування процесів та систем», «Соціологічне забезпечення управлінської діяльності», «Теорія прийняття управлінських рішень»

Отримані практичні навички та засвоєні теоретичні знання під час вивчення навчальної дисципліни можна використовувати під час опанування навчальних дисциплін: «Кібернетика та системний аналіз», «Мікро- та макроекономіка», «Теорія прийняття управлінських рішень».

Для більш ефективної комунікації з метою розуміння структури навчальної дисципліни та засвоєння матеріалу використовується електронна пошта, месенджер.

Перелік тем
 1. Елементи комбінаторики.
 2. Класифікація подій. Класичне, статистичне, геометричне та аксіоматичне означення імовірності. Дії над подіями.
 3. Умовна ймовірність, незалежні події. Теорема добутку залежних та незалежних подій.
 4. Формула повної імовірності та формула Байеса. Теоретико-множинна трактовка основних понять.
 5. Повторні незалежні досліди: формули Бернуллі, Пуассона, локальна та інтегральна теореми Муавра-Лапласа.
 6. Випадкові величини: Поняття випадкової величини, математичні операції над випадковими величинами, основні характеристики дискретної випадкової величини.
 7. Неперервні випадкові величини. Основні характеристики: щільність (густина) імовірності, мода, медіана, моменти випадкових величин, асиметрія, ексцес.
 8. Основні закони розподілу: біноміальний, Пуассона, рівномірний, показниковий, нормальний, та їх властивості
 9. Закон великих чисел та граничні теореми: нерівність Маркова, нерівність Чебишова, теорема Бернуллі, центральна гранична теорема.
Програмні результати навчання
 1. Уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції.
 2. Використовувати дані статистичної звітності, обліку та спеціальних досліджень у професійній діяльності.

Методи навчання, форми оцінювання (контрольні заходи) та терміни виконання зазначені в силабусі.

Система оцінювання та семестрова атестація

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Форми/технології навчання та навчальні ресурси

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Політика навчальної дисципліни
 • Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали.
 • Відвідування занять.
 • Пропущені контрольні заходи оцінювання.
 • Процедура оскарження результатів контрольних заходів оцінювання.
 • Календарний рубіжний контроль.
 • Академічна доброчесність.
 • Норми етичної поведінки.
 • Навчання іноземною мовою.
 • Позааудиторні заняття.
 • Дистанційне навчання.
 • Інклюзивне навчання.

З політикою навчальної дисципліни можна ознайомитися в силабусі.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Теорія ймовірності
Course Information
 • Course Id: Бакалаврат/Bachelor
 • Credit: 3
 • Room: 2 семестр/2 semester
 • Days: Залік/Test