Трудове право

Спеціальність

281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма

Електронне урядування

Цикл підготовки

Професійна

Статус

Обов’язкова

  

 

Форма навчання

Денна

Кількість занять (годин)

Лекції – 18 (36)
Семінари – 18 (36)
Лабораторні – 0
CРС – 63

Форма навчання

Заочна

Кількість занять (годин)

Лекції – 4 (8)
Семінари – 0
Лабораторні – 0
СРС – 127

Анотація навчальної дисципліни

Трудове право регулює суспільні відносини, які виникають у сфері праці; визначає підстави та порядок виникнення, зміни, припинення права особи на працю; служить ефективною гарантією особі при захисті та реалізації її права на працю.

Основна мета навчальної дисципліни полягає у формуванні у студентів послідовної системи знань у сфері регулювання трудових відносин та використання цих знань у своїй професійній діяльності

Завдяки засвоєнню змісту дисципліни студенти:

 • знатимуть більше про свої права та обов’язки як працівника під час здійснення трудової діяльності, їх грамотний самозахист, а також про права та обов’язки роботодавця, про види робочого часу та часу відпочинку та про види санкцій у разі невиконання як працівником, так і роботодавцем взятих на себе зобов’язань;
 • розумітимуть соціальну природу трудових відносин та їх правове регулювання; вмітимуть складати та заповнювати відповідні документи, пов’язані з реалізацією конституційного права на працю;
 • навчаться працювати з нормативно правовими актами в галузі трудового законодавства, судової практики та зможуть використовувати набуті практичні навички при вирішенні конкретних життєвих ситуацій у майбутній професійній діяльності.

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Трудове право» знаходиться в певному зв’язку з іншими дисциплінам и циклу соціально гуманітарної підготовки студентів. Такими дисциплінами, зокрема, є «Правові засади адміністративної діяльності», «Державна служба». Ці дисципліни створюють загальну світоглядну і методологічну основу для сприйняття студентами змісту курсу «Трудове право».

Перелік тем

Тема 1. Праця. Право на працю. Трудові відносини.
Тема 2. Зайнятість населення.
Тема 3. Трудовий договір.
Тема 4. Припинення трудового договору.
Тема 5. Робочий час і час відпочинку.
Тема 6. Трудова дисципліна. Матеріальна
відповідальність.
Тема 7. Охорона праці.
Тема 8. Трудові спори.

Програмні результати навчання
 1. Знати основні нормативно-правові акти та положення законодавства у сфері ПУА.
 2. Уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції.
 3. Уміти здійснювати заходи з організаційного, протокольного та технічного забезпечення управлінської діяльності

Методи навчання, форми оцінювання (контрольні заходи) та терміни виконання зазначені в силабусі.

Система оцінювання та семестрова атестація

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Форми/технології навчання та навчальні ресурси

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Політика навчальної дисципліни
 • Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали.
 • Відвідування занять.
 • Пропущені контрольні заходи оцінювання.
 • Процедура оскарження результатів контрольних заходів оцінювання.
 • Календарний рубіжний контроль.
 • Академічна доброчесність.
 • Норми етичної поведінки.
 • Позааудиторні заняття.

З політикою навчальної дисципліни можна ознайомитися в силабусі.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Трудове право
Course Information
 • Course Id: Бакалаврат/Bachelor
 • Credit: 3
 • Room: 6 семестр/6 semester
 • Days: Екзамен/Exam