Українська мова за професійним спрямуванням

Спеціальність

281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма

Адміністративний менеджмент

Цикл підготовки

Професійна

Статус

Обов’язкова

  

 

Форма навчання

Денна

Кількість занять (годин)

Лекції – 9 (18)
Семінари – 9 (18)
Лабораторні – 0
СРС – 24

Форма навчання

Заочна

Кількість занять (годин)

Лекції – 3 (6)
Семінари – 1 (2)
Лабораторні – 0
СРС – 52

Анотація навчальної дисципліни

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» є сучасна українська літературна мова професійної сфери. Навчальна дисципліна має на меті формувати здатності застосовувати норми сучасної української мови в усному та писемному професійному мовленні, обирати комунікативно виправдані мовні засоби для певного формату спілкування.

Курс розпочинається з вивчення питань щодо формування української національної мови, мови як суспільного явища, законодавчих основ функціонування української мови, мовних особливостей функціональних стилів та основних категорій термінознавства; потім вивчається науковий стиль сучасної української мови та основи академічної доброчесності, опановується мистецтво написання академічних текстів. Завершується курс вивченням універсальних величин усного спілкування як інструменту професійної діяльності.

Мета курсу – підвищення мовної підготовки, набуття теоретичних знань з фахового спілкування, засвоєння термінології майбутньої спеціальності, практичне оволодіння відомостями про призначення і структуру ділових документів, необхідних фахівцю певного профілю, формування стійких комунікативних компетенцій, які потрібні у професійному мовленні.

Силабус навчальної дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» розроблений на основі принципу систематичності та послідовності, який пов’язаний як з організацією навчального матеріалу, так і з системою дій студентів щодо його засвоєння, що дозволяє передбачити необхідні навчальні завдання та види діяльності, які потрібні студентам для досягнення очікуваних результатів навчання.

Навчання здійснюється на основі студентоцентрованого підходу та стратегії взаємодії викладача та студента з метою засвоєння студентами матеріалу та формуванню у них відповідних компетентностей. Дисципліна «Українська мова за професійним спрямуванням» ґрунтується на отриманих під час навчання у середній загальноосвітній школі базових знаннях із сучасної української літературної мови.

Необхідні навички:
 • навички роботи з графічним та текстовим редактором;
 • навички аналізу мовних явищ.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти зможуть:
 • дотримуватися норм культури усного й писемного мовлення;
 • коригувати професійні тексти відповідно до норм української мови та норм Нового
  правопису;
 • вільно володіти мовними засобами наукового та офіційно-ділового стилів;
 • працювати з фаховими текстами, використовуючи словники різних типів;
 • визначати та запобігати різним формам порушень академічної доброчесності;
 • укладати документи;
 • використовувати різноманітні вербальні і невербальні засоби впливу на
  співрозмовника під час фахового спілкування.
Перелік тем
 1. Основи культури української мови.
 2. Мовні особливості функціональних стилів.
 3. Предмет та основні категорії термінознавства. Українська лексикографія.
 4. Науковий стиль у стильовій системі української мови.
 5. Академічна культура, академічна доброчесність.
 6. Мистецтво написання академічних текстів.
 7. Спілкування як інструмент професійної діяльності.
 8. Культура усного фахового спілкування. Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування.
 9. Риторика і мистецтво презентації.
Програмні результати навчання

Застосовувати норми та правила професійного спілкування українською мовою.

Методи навчання, форми оцінювання (контрольні заходи) та терміни виконання зазначені в силабусі.

Система оцінювання та семестрова атестація

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Форми/технології навчання та навчальні ресурси

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Політика навчальної дисципліни
 • Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали.
 • Відвідування занять.
 • Процедура оскарження результатів контрольних заходів оцінювання.
 • Календарний рубіжний контроль.
 • Академічна доброчесність.
 • Норми етичної поведінки.
 • З політикою навчальної дисципліни можна ознайомитися в силабусі.

Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Українська мова за професійним спрямуванням
Course Information
 • Course Id: Бакалаврат/Bachelor
 • Credit: 2
 • Room: 1 семестр/1 semester
 • Days: Залік/Test