Управління персоналом та тайм-менеджмент

Спеціальність

281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма

Електронне урядування

Цикл підготовки

Професійна

Статус

Обов’язкова

  

 

Форма навчання

Денна

Кількість занять (годин)

Лекції – 9 (18)
Семінари – 9 (18)
Лабораторні – 0
CРС – 39

Форма навчання

Заочна

Кількість занять (годин)

Лекції – 3 (6)
Семінари – 1 (2)
Лабораторні – 0
СРС – 67

Анотація навчальної дисципліни

Основною метою навчальної дисципліни «Управління персоналом та тайм-менеджмент» є формування у студентів знань про закономірності управління, функціонування, та розвитку системи управління персоналом організації та ефективної тайм-менеджменту. У результаті вивчення дисципліни здобувачі вищої освіти оволодіють навичками впровадження інноваційних технологій в галузі управління персоналом та тайм-менеджменту, виявляти, ставити та вирішувати проблеми в системі управління персоналом організації, готувати та впроваджувати управлінські рішення в системі забезпечення ефективного функціонування персоналу організації, ефективної міжособистісної взаємодії, розробки тактичних та оперативних планів управління персоналом організації.

Під час вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти:
 • отримають навички з стратегічного управління персоналом, адаптації та дії його в нових ситуаціях, що постають перед організацією в умовах суспільних змін;
 • оволодіють навичками працювати в команді під час вирішення проблемних ситуацій в межах практичних завдань;
 • набудуть навичок здійснювати планування та управління часом як одними з важливих складових підвищення ефективності роботи персоналу організації;.
 • отримають навички виявляти, ставити та вирішувати проблеми в системі управління персоналом організації;
 • отримають навички бути критичним і самокритичним під час роботи з різноманітними інформаційними джерелами, вирішенні проблеми та прийнятті управлінських рішень в системі управління персоналом організації;
 • оволодіють навичками ефективної міжособистісної взаємодії та з представниками інших професійних груп;
 • набудуть навички з розробки тактичних та оперативних планів управління персоналом організації;
 • отримають навички у складі робочої групи проводити прикладні дослідження у сфері управління персоналом організації;
 • оволодіють навичками соціальної взаємодії, співробітництва й розв’язання конфліктів у ході дослідницької діяльності, прийняття рішень та вирішення управлінських проблем в системі управління персоналом організації;
 • отримають навички забезпечення належного рівня вироблення та використання управлінських продуктів, послуг чи процесів для забезпечення ефективного управління персоналу та раціонального використання робочого часу;
 • отримають навички навчання та оволодівання сучасними знаннями у галузі управління персоналом та тайм-менеджменту;
 • набудуть навичок впровадження інноваційних технологій в галузі управління персоналом та тайм-менеджменту;
 • оволодіють навичками готувати та впроваджувати управлінські рішення в системі забезпечення ефективного функціонування персоналу організації;
 • отримають навички у складі робочої групи проводити прикладні дослідження в сфері публічного управління та адміністрування що закономірностей функціонування та організації праці персоналу організації;
 • оволодіють навичками використання сучасних інструментів, методів та заходів маркетингу щодо забезпечення ефективного управління персоналом у сфері публічного управління та адміністрування;
 • набудуть на навичок саморозвитку лідерських якостей та демонструації їх в процесі управлінської діяльності персоналом.

Навчальна дисципліна має міждисциплінарний характер та інтегрує знання з інших освітніх і наукових галузей. За структурно-логічною схемою програми підготовки фахівця дана навчальна дисципліна тісно пов’язана з такими дисциплінами як: «Основи менеджменту та теорії організації», «Трудове право».

Отримані практичні навички та засвоєні теоретичні знання під час вивчення навчальної дисципліни можна використовувати в подальшому під час проходження практики.

Для більш ефективної комунікації з метою розуміння структури навчальної дисципліни та засвоєння матеріалу використовується електронна пошта, месенджер Telegram.

Під час навчання та для взаємодії зі студентами використовуються сучасні інформаційно-комунікаційні та мережеві технології для вирішення навчальних завдань, а також обладнання (проектор та електронні презентації для лекційних та практичних занять).

Перелік тем
 1. Теоретичні основи управління персоналом.
 2. Ресурсне забезпечення управління персоналом.
 3. Стратегія та політика управління персоналом організації.
 4. Технології управління персоналом.
 5. Соціально-психологічні аспекти управління персоналом.
 6. Мотивація та стимулювання персоналу.
 7. Тайм-менеджмент як основа ефективного розвитку персоналу та організації.
 8. Цілепокладання та його роль в системі ефективного управління часом персоналу.
 9. Інструменти і методи планування та розподілу часу.
Програмні результати навчання
 1. Уміти коригувати професійну діяльність у випадку зміни вихідних умов.
 2. Застосовувати сучасні технології маркетингу та менеджменту в сфері публічного управління та адміністрування.

Методи навчання, форми оцінювання (контрольні заходи) та терміни виконання зазначені в силабусі.

Система оцінювання та семестрова атестація

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Форми/технології навчання та навчальні ресурси

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Політика навчальної дисципліни
 • Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали.
 • Відвідування занять.
 • Пропущені контрольні заходи оцінювання.
 • Процедура оскарження результатів контрольних заходів оцінювання.
 • Календарний рубіжний контроль.
 • Академічна доброчесність.
 • Норми етичної поведінки.
 • Навчання іноземною мовою.
 • Позааудиторні заняття.
 • Інклюзивне навчання.

З політикою навчальної дисципліни можна ознайомитися в силабусі.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Управління персоналом та тайм-менеджмент
Course Information
 • Course Id: Бакалаврат/Bachelor
 • Credit: 2,5
 • Room: 8 семестр/8 semester
 • Days: Екзамен/Exam