Про кафедру

Кафедра як структурний підрозділ

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет соціології і права
Кафедра теорії та практики управління

Дата створення кафедри

Кафедру теорії та практики управління факультету соціології і права було створено згідно наказу ректора №1-207 від 08 липня 2013 року.

Діяльність кафедри

На базі кафедри здійснюється підготовка бакалаврів, магістрів та аспірантів за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування. Кафедра теорії та практики управління здійснює навчально-виховну, організаційно-методичну, науково-дослідну та міжнародну діяльність в сфері управління.

Навчально-виховна діяльність

Освітній процес на кафедрі теорії та практики управління організовується з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін й розвитку в соціально-культурній сфері, галузі технологій, системах управління та організації праці в умовах ринкової економіки. Освітній процес на кафедрі побудований на основі дотримання чинних законодавчих та нормативно-правових актів в сфері вищої освіти.

Організаційно-методична діяльність

На кафедрі теорії та практики управління постійно проводяться науково-методичні семінари з метою удосконалення навчального процесу та його методичного забезпечення. Особлива увага приділяється питанню активізації самостійної пізнавальної діяльності студентів із використанням інноваційних та традиційних методів навчання.

Науково-дослідна діяльність

Наукові інтереси професорсько-викладацького складу кафедри представлені широким спектром актуальних напрямів досліджень, пов’язаних із механізмами державного управління, публічним управлінням та публічним адмініструванням. Викладачі кафедри теорії та практики управління здійснюють науково-дослідну роботу в межах двох ініціативних тем: «Трансформація системи публічного управління України в умовах реалізації цілей сталого розвитку» (ДР №0118U100522) та «Сучасні тенденції впровадження електронного урядування в Україні: кращі практики» (ДР №0118U100305).

Міжнародна діяльність

Міжнародна діяльність відбувається шляхом участі в організації та проведенні міжнародних семінарів і конференцій, «круглих столів» й прес-клубів, організації інноваційних і науково-дослідних проектів та участі в них, розвитку міжнародних зв’язків з науковцями різних країн тощо. Міжнародними партнерами кафедри теорії та практики управління є Університет Масарика (Чехія) та Університет Казімєраса Сімонавічуса (Литва) та ін.

Профорієнтаційна діяльність

Кафедра здійнює роботу із закладами середньої освіти з метою профорієнтації школярів. Ми дуже цінуємо кожного вступника та хочемо поспілкуватися як зі школярами, так із вчителями. Ми це робимо не лише через бажання проінформувати про нашу кафедру та факультет, а і для того, щоб краще зрозуміти, чим цікавляться та чого прагнуть сучасні старшокласники. Окрім цього ми завжди раді відповідати на будь-які запитання стосовно нашої спеціальності та кафедри.

Партнерство та співпраця з роботодавцями

Здійснюється підготовка фахівців за ключовими напрямами функціонування систем управління в державі, тому поряд з органами державної влади та місцевого самоврядування серед своїх «якірних» потенційних роботодавців розглядаються провідні компанії та громадські організації, які у своїй діяльності демонструють націленість на інновації та докорінні зміни. Серед них такі, як Transparency International Україна, SocialBoost та інші. Роботодавці можуть надавати для врахування пропозиції, що стосуються їх інтересів, а саме – прагнення отримати кваліфікованого фахівця. Відповідно, роботодавці залучаються до формування цілей програми та програмних результатів навчання, формування блоку професійних компетентностей, які могли б охопити знання,
уміння та навички, затребувані на ринку праці та необхідні для здійснення фахової діяльності у сфері публічного управління та адміністрування. Для цього застосовуються відкриті платформи (вебінари, лекції, семінари тощо), організовуються зустрічі з роботодавцями та групою забезпечення, відвідування організацій чи ознайомлення студентів зі специфікою роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування. За допомогою роботодавців здійснюється прагнення підготувати висококваліфікованого фахівця, який максимально готовий для роботи в органах влади, а також володіє необхідними навичками з постійного самовдосконалення та розвитку свої компетенцій.

Практична реалізація навчального плану передбачає проходження бакалаврами та магістрами спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування практики, що сприяє отриманню не тільки теоретичних та практичних навиків роботи в організаціях, а й науково-дослідних. Здобувачі вищої освіти можуть проходити практику в різних установах та організаціях, наприклад, таких як: Національне агентство України з питань державної служби; Національне рада України з питань телебачення та радіомовлення; комітети Верховної Ради України; Київська міська державна адміністрація; Transparency International Ukraine; SocialBoost; 1991 Open Data Incubator тощо.

Колектив кафедри

Наразі колектив кафедри нараховує 17 науково-педагогічних працівників:

  • 5 професорів;
  • 3 доценти;
  • 4 старших викладачів;
  • 5 викладачів.

Колектив кафедри теорії та практики управління намагається створити належні умови для того, щоб студенти постійно відчували себе частиною великої та дружньої сім’ї КПІ ім. Ігоря Сікорського!
Переглянути науково-педагогічний склад кафедри

Телефон

+38 (044) 204 92 18

Адреса

03056, м. Київ, пр-т Перемоги, 37, корпус 7, каб. 523.

Графік роботи

понеділок-п’ятниця з 9:00 до 17:00.

E-mail

kafedra_tpu@ukr.net

Соціальні мережі

    

 

Пашов Ростислав Іванович
в.о. завідувача кафедри
  • +38 (044) 204 92 18
  • kafedra_tpu@ukr.net
  • ktpu.kpi.ua
  • Україна, м. Київ, 03056, проспект Перемоги, 37, КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус 7, каб. 523
Stay in Touch