Бенчмаркінг в публічному управлінні

Спеціальність

281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма

Електронне урядування

Цикл підготовки

Професійна

Статус

Обов’язкова

  

 

Форма навчання

Денна

Кількість занять (годин)

Лекції – 18 (36)
Семінари – 18 (36)
Лабораторні – 0
СРС – 48

Форма навчання

Заочна

Кількість занять (годин)

Лекції – 5 (10)
Семінари – 3 (6)
Лабораторні – 0
СРС – 104

Анотація навчальної дисципліни
Чому доцільно вивчати навчальну дисципліну?

Фахівцю з публічного управління необхідно вміти розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у професійній сфері, що неможливо без врахування провідного досвіду. Саме тому вміти знаходити, виокремлювати, порівнювати кращі практики, а також надавати свої рекомендації щодо їх впровадження в Україні, є дуже важливою навичкою публічного управлінця.

Основна мета навчальної дисципліни

Навчити здобувачів вищої освіти знаходити, порівнювати та оцінювати кращі українські та зарубіжні практики у сфері публічного управління та адміністрування, а також розуміти специфіку процесу бенчмаркінгу у зазначеній сфері.

Ключові аспекти викладання навчальної дисципліни
 1. Можливість вивчення кращих практик на англійській мові або мовою оригіналу.
 2. Акцент на поєднанні теоретичного та практичного матеріалу під час виконання завдань.
 3. Пошук аргументів «за» та «проти» стосовно впровадження кращих практик в Україні.
 4. Викладання теоретичного матеріалу з американських джерел, які не перекладені українською мовою та не представлені для продажу в Україні.
 5. Розміщення джерел для вивчення кращих практик у структурованому вигляді.
 6. Надання корисних ресурсів та інструментів для пошуку та порівняння кращих практик у сфері публічного управління та адміністрування.
Для чого можуть бути корисними набуті знання та навички?
 1. Професійна діяльність у сфері публічного управління та адміністрування.
 2. Якісний масив інформації для виконання кваліфікаційної роботи.
 3. Надання рекомендацій щодо впровадження кращих практик (в подальшому).
 4. Економія часу для пошуку кращих практик (в подальшому).

Під час вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти:

 • здобудуть навичками бути критичним і самокритичним;
 • здобудуть навички вчитися та оволодівати сучасними знаннями;
 • оволодіють навичками пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
 • отримають навички порівняння та оцінювання вітчизняних та зарубіжних практик діяльності органів публічної влади;
 • оволодіють навичками дослідницької та пошукової діяльності в сфері публічного управління та адміністрування, використовуючи інструменти бенчмаркінгу;
 • здобудуть навички у складі робочої групи проводити прикладні дослідження в сфері публічного управління та адміністрування, використовуючи інструменти бенчмаркінгу.
Інструменти комунікації зі студентами
 1. e-learning сервіс Google Classroom (складова платформи онлайн-навчання G Suite for Education) – розміщення та обмін навчальним матеріалом, графік виконання навчальних завдань тощо.
 2. Система «Електронний кампус КПІ ім. Ігоря Сікорського» – журнал оцінювання, поточний контроль, комунікація зі студентами (повідомлення) у разі необхідності.
 3. Telegram – спільний чат із викладачем, а також особиста комунікація зі студентами, надання зворотного зв’язку студентам стосовно навчальних завдань, надання рекомендацій, порад та зауважень тощо.
 4. Електронна пошта (у разі необхідності).
Необхідні знання та навички для вивчення навчальної дисципліни
 1. Українська мова.
 2. Іноземна мова (початковий або базовий рівень англійської мови для можливості користування та розуміння деяких інструментів/ресурсів).
 3. Основи публічного управління та адміністративної діяльності.
 4. Державна служба.
 5. Організація та управління діяльністю адміністративних органів.
 6. Регіональне управління та місцеве самоврядування.
Зв’язок з подальшими для вивчення навчальними дисциплінами

Відповідно до структурно-логічної схеми освітнього процесу, знання та навички, здобуті під час вивчення навчальної дисципліни «Бенчмаркінг в публічному управлінні» можуть знадобитися під час вивчення навчальної дисципліни «Стандартизація, сертифікація та управління якістю».

Перелік тем
Змістовний блок №1. Теоретичні основи бенчмаркінгу

Тема 1. Бенчмаркінг: сутність, основні поняття, функції.
Тема 2. Бенчмаркінг: основні види.
Тема 3. Бенчмаркінг: процес та методологія.

Змістовний блок №2. Бенчмаркінг в публічному управлінні

Тема 4. Застосування та специфіка бенчмаркінгу в публічному управлінні.
Тема 5. Інструменти та ресурси для пошуку, порівняння та оцінювання діяльності органів публічного управління та адміністрування, політики, реформ тощо. Основні міжнародні організації, індекси, рейтинги та індикатори у сфері публічного управління та адміністрування.

Змістовний блок №2. Кращі практики діяльності органів публічного управління в країнах-партнерах OECD (Організація економічного співробітництва та розвитку)

Тема 6. Північна Америка.
Тема 7. Азія.
Тема 8. Північна Європа.
Тема 9. Західна Європа.
Тема 10. Східна Європа.

У змістовному блоці №3 кращі практики розглядаються за основними напрямками:
– регіональне управління та місцеве самоврядування;
– державна служба;
– електронне урядування, діджиталізація, open data;
– публічне управління економікою та її галузями;
– публічні фінанси;
– публічні закупівлі;
– комунікаційна політика тощо.

Програмні результати навчання
 1. Знати кращі вітчизняні та зарубіжні практики діяльності органів публічного управління та адміністрування.
 2. Використовувати дані статистичної звітності, обліку та спеціальних досліджень у професійній діяльності.

Методи навчання, форми оцінювання (контрольні заходи) та терміни виконання можна зазначені в силабусі. 

Система оцінювання та семестрова атестація

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Форми/технології навчання та навчальні ресурси

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Політика навчальної дисципліни
 • Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали.
 • Відвідування занять.
 • Пропущені контрольні заходи оцінювання.
 • Процедура оскарження результатів контрольних заходів оцінювання.
 • Календарний рубіжний контроль.
 • Академічна доброчесність.
 • Норми етичної поведінки.
 • Навчання іноземною мовою.
 • Позааудиторні заняття.
 • Дистанційне навчання.
 • Інклюзивне навчання.
 • Правила поведінки під час занять у дистанційному форматі.

З політикою навчальної дисципліни можна ознайомитися в силабусі.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Бенчмаркінг в публічному управлінні
Course Information
 • Course Id: Бакалаврат/Bachelor
 • Credit: 4
 • Room: 6 семестр/6 semester
 • Days: Екзамен/Exam