Бенчмаркінг в публічному управлінні (курсова робота)

Спеціальність

281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма

Адміністративний менеджмент

Цикл підготовки

Професійна

Статус

Обов’язкова

  

 

Форма навчання

Денна

Кількість занять (годин)

Лекції – 0
Семінари – 0
Лабораторні – 0
СРС – 30

Форма навчання

Заочна

Кількість занять (годин)

Лекції – 0
Семінари – 0
Лабораторні – 0
СРС – 30

Анотація навчальної дисципліни

Фахівцю з публічного управління необхідно вміти розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у професійній сфері, що неможливо без врахування провідного досвіду. Саме тому вміти знаходити, виокремлювати, порівнювати кращі практики, а також надавати свої рекомендації щодо їх впровадження в Україні, є дуже важливою навичкою публічного управлінця.

Основна мета курсової роботи

Навчити здобувачів вищої освіти знаходити, порівнювати та оцінювати кращі українські та зарубіжні практики у сфері публічного управління та адміністрування.

Для чого можуть бути корисними набуті знання та навички?
 1. Професійна діяльність у сфері публічного управління та адміністрування.
 2. Якісний масив інформації для виконання кваліфікаційної роботи.
 3. Надання рекомендацій щодо впровадження кращих практик (в подальшому).
 4. Економія часу для пошуку кращих практик (в подальшому).

Під час вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти:

 • здобудуть навичками бути критичним і самокритичним;
 • здобудуть навички вчитися та оволодівати сучасними знаннями;
 • оволодіють навичками пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
 • отримають навички порівняння та оцінювання вітчизняних та зарубіжних практик діяльності органів публічної влади;
 • оволодіють навичками дослідницької та пошукової діяльності в сфері публічного управління та адміністрування, використовуючи інструменти бенчмаркінгу;
 • здобудуть навички у складі робочої групи проводити прикладні дослідження в сфері публічного управління та адміністрування, використовуючи інструменти бенчмаркінгу;
 • знати та дотримуватись засад академічної доброчесності.
Інструменти комунікації зі студентами
 1. e-learning сервіс Google Classroom (складова платформи онлайн-навчання G Suite for Education) – розміщення та обмін навчальним матеріалом, графік виконання навчальних завдань тощо.
 2. Система «Електронний кампус КПІ ім. Ігоря Сікорського» – журнал оцінювання, поточний контроль, комунікація зі студентами (повідомлення) у разі необхідності.
 3. Telegram – спільний чат із викладачем, а також особиста комунікація зі студентами, надання зворотного зв’язку студентам стосовно навчальних завдань, надання рекомендацій, порад та зауважень тощо.
 4. Електронна пошта (у разі необхідності).
Необхідні знання та навички для вивчення навчальної дисципліни
 1. Українська мова.
 2. Іноземна мова (початковий або базовий рівень англійської мови для можливості користування та розуміння деяких інструментів/ресурсів).
 3. Основи публічного управління та адміністративної діяльності.
 4. Державна служба.
 5. Організація та управління діяльністю адміністративних органів.
 6. Регіональне управління та місцеве самоврядування.
Перелік тем

Напрям для дослідження обирається здобувачами вищої освіти самостійно у відповідності до їхніх наукових та/або професійних інтересів. Напрям дослідження обов’язково затверджується викладачем. Після затвердження напряму дослідження здобувачі розпочинають пошук і підбір матеріалу (остаточне формулювання теми курсової роботи здійснюється після цього етапу).

Програмні результати навчання
 1. Знати кращі вітчизняні та зарубіжні практики діяльності органів публічного управління та адміністрування.
 2. Використовувати дані статистичної звітності, обліку та спеціальних досліджень у професійній діяльності.

Методи навчання, форми оцінювання (контрольні заходи) та терміни виконання можна зазначені в силабусі. 

Академічна доброчесність

Студенти зобов’язані знати та дотримуватися засад академічної доброчесності.

Дотримання академічної доброчесності в даному випадку передбачає:

 • самостійне виконання поставлених завдань та написання курсової роботи;
 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;
 • надання достовірної інформації про результати дослідження.

Порушенням академічної доброчесності в даному випадку вважається:

 • академічний плагіат (оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості), та/або відтворення опублікованих текстів) інших авторів без зазначення авторства;
 • фабрикація (фальсифікація результатів досліджень, посилань, або будь-яких інших даних);
 • обман (надання завідомо неправдивої інформації).

У разі використання контенту, захищеного авторським правом, результатів аналітичних досліджень та/або іншої інформації, студенти мають обов’язково вказувати джерело. Це стосується як прямих цитат, так і парафразів.

Курсова робота перевіряється на наявність плагіату за допомогою програми Unicheck. Студенти, які порушують правила академічної доброчесності не допускаються до публічного захисту курсової роботи.

Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code.

Вимоги до структури та оформлення курсової роботи

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Графік виконання, система оцінювання та семестрова атестація

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Форми/технології навчання та навчальні ресурси

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Політика навчальної дисципліни
 • Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали.
 • Пропущені контрольні заходи оцінювання.
 • Процедура оскарження результатів контрольних заходів оцінювання.
 • Академічна доброчесність.
 • Норми етичної поведінки.
 • Навчання іноземною мовою.
 • Дистанційне навчання.
 • Інклюзивне навчання.
 • Правила поведінки під час занять у дистанційному форматі.

З політикою навчальної дисципліни можна ознайомитися в силабусі.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Бенчмаркінг в публічному управлінні (курсова робота)
Course Information
 • Course Id: Бакалаврат/Bachelor
 • Credit: 1
 • Room: 6 семестр/6 semester
 • Days: Залік/Test