Державний маркетинг

Спеціальність

281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма

Електронне урядування

Цикл підготовки

Професійна

Статус

Обов’язкова

  

 

Форма навчання

Денна

Кількість занять (годин)

Лекції – 18 (36)
Семінари – 18 (36)
Лабораторні – 0
CРС – 66

Форма навчання

Заочна

Кількість занять (годин)

Лекції – 5 (10)
Семінари – 3 (6)
Лабораторні – 0
СРС – 112

Анотація навчальної дисципліни

Сьогодні маркетинг проникає в різні сфери діяльності, галузі та структури. Управління в будь-якій сфері потребує нових підходів, інструментів і технологій для досягнення більш плідних результатів. Передусім це має відношення до державного маркетингу. Основні маркетингові продукти у сфері публічного управління та адміністрування мають надаватися із урахуванням суспільних потреб диференційовано, якісно та своєчасно, на засадах виявлення їх реальної вартості та цінності для споживача. Виникає необхідність у ревізії усталених критеріїв оцінки ефективності публічного управління, визначенні нових вимог до якості надання послуг, зокрема адміністративних, та продажу продуктів суспільного споживання, виробленні та застосуванні сучасних технологій адміністративного менеджменту. На сьогоднішній день маркетинг у сфері публічного управління застосовується неефективно. Багато в чому це пов’язано з недооцінкою ролі державного маркетингу як важливої складової публічної управління.

Вищезазначене зумовлює необхідність підготовки висококваліфікованих кадрів з публічного управління та адміністрування, обізнаних із технологіями та інструментами державного маркетингу. Вищезазначене обумовлює актуальність і значимість вивчення дисципліни «Державний маркетинг».

Основна мета навчальної дисципліни

Мета та завдання дисципліни полягають у набутті студентами необхідних компетенцій щодо застосування маркетингових підходів, технологій та інструментів у сфері публічного управління та адміністрування, а саме: знання концепцій маркетингу; умінь дослідження ринку суспільних продуктів; розроблення стратегій сегментації та позиціювання; формування підходів до впровадження стратегічного державного маркетингу; визначення інструментів маркетингу-мікс і технологій їх застосування; знання напрямів розвитку міжнародного маркетингу в сфері публічного управління.
Під час вивчення дисципліни студенти оволодівають: здатністю розв’язувати складні завдання у сфері державного маркетингу, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов; знати структуру та особливості функціонування сфери публічного управління та адміністрування та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації маркетингових рішень; уміти здійснювати пошук та узагальнення маркетингової інформації, робити висновки і формулювати рекомендації щодо впровадження маркетингових технологій і продуктів органам державної влади та іншим підприємствам та організаціям у межах своєї компетенції; використовувати дані звітності та маркетингових досліджень у професійній діяльності; на регулярній основі застосовувати сучасні технології маркетингу та менеджменту в сфері публічного управління та адміністрування.

Ключові аспекти викладання навчальної дисципліни

Вивчення навчальної дисципліни сприятиме підвищенню рівня загальної та спеціальної підготовки майбутніх фахівців у сфері публічного управління та адміністрування з маркетингу та просування продуктів публічного управління; формуванню у них навичок науково-аналітичного опрацьовування проблем і розроблення управлінських рішень із позицій просування державних інтересів та інтересів компаній.

Під час вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти набувають:

 • здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями з державного маркетингу;
 • здатність до адаптації технологій державного маркетингу до нової ситуації та зміни маркетингових дій;
 • здатність працювати в команді із вироблення маркетингових рішень у сфері публічного управління та адміністрування, налагоджувати міжособистісні взаємодії, планувати та управляти часом при реалізації маркетингових проєктів;
 • вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, що пов’язані формуванням іміджу державної організації;
 • здатність до пошуку, оброблення та аналізу маркетингової інформації з різних джерел;
 • здатність спілкуватися з експертами з інших галузей знань/видів діяльності щодо проведення маркетингових досліджень та вироблення маркетингових рішень у публічній сфері;
 • здатність забезпечувати належний рівень планування, вироблення та використання маркетингу-мікс (продукту, ціни, місця, системи просування);
 • здатність використовувати в процесі підготовки і впровадження державноуправлінських рішень сучасні ІКТ, у тому числі спеціальні програмні продукти для розв’язання маркетингових задач;
 • здатність використовувати сучасні інформаційні ресурси та маркетингові технології;
 • здатність розробляти стратегічні, тактичні та оперативні плани маркетингу та пов’язувати їх з відповідними планами державних організацій і закладів;
 • здатність готувати проєкти маркетингових рішень та їх впроваджувати в системі публічного управління та адміністрування;
 • здатність до дослідницької та пошукової діяльності в сфері державного маркетингу;
 • здатність у складі робочої групи проводити прикладні маркетингові дослідження в сфері публічного управління та адміністрування;
 • використання інструменти, методи та заходи маркетингу у сфері публічного управління та адміністрування.
Інструменти комунікації зі студентами

Для більш ефективної комунікації зі студентами, підвищення рівня розуміння структури навчальної дисципліни та засвоєння матеріалу використовується Інтернет, електронна пошта, месенджер Viber. А також необхідно володіти навичками з використання текстового редактора, редактора для створення таблиць і редактора зі створення презентацій.

Зв’язок з подальшими для вивчення навчальними дисциплінами

Навчальна дисципліна має міждисциплінарний характер та інтегрує знання з інших освітніх і наукових галузей: публічного управління та адміністрування, менеджменту, юридичних наук тощо. За структурно-логічною схемою програми підготовки фахівця дана навчальна дисципліна тісно пов’язана з іншими дисциплінами економічного та управлінського блоку, а саме: «Мікро- та макроекономіка», «Основи економіки», «Теорія прийняття управлінських рішень», «Основи менеджменту та теорії організації» тощо.

Отримані практичні навички та засвоєні теоретичні знання під час вивчення навчальної дисципліни можна використовувати в подальшому під час опанування навчальних дисциплін: «Бенчмаркінг в публічному управлінні» та інших дисциплін управлінського спрямування.

Перелік тем
 1. Основні поняття та роль державного маркетингу в системі маркетингових дисциплін і практики державного управління.
 2. Маркетингове середовище та його складові: внутрішнє та зовнішнє суспільне середовище
 3. Маркетингове середовище та його складові: середовище «завдань»
 4. Конкуренція на ринку державних послуг
 5. Споживачі (клієнти) та інші посередники в системі державного маркетингу.
 6. Організація маркетингових досліджень ринку.
 7. Сегментація та позиціювання в державному маркетингу.
 8. Стратегії маркетингу та їх реалізація в системі державного маркетингу.
 9. Маркетинг-мікс в державному маркетингу: продукт.
 10. Маркетинг-мікс в державному маркетингу: ціна.
 11. Маркетинг-мікс в державному маркетингу: місце.
 12. Комунікативний мікс та особливості його застосування в державному маркетингу.
 13. Маркетинг партнерських відносин у державному маркетингу.
 14. Форми прямого маркетингу в державному маркетингу. Інтернет-маркетинг.
Програмні результати навчання

1. Застосовувати сучасні технології маркетингу та менеджменту в сфері публічного управління та адміністрування, а саме:

 • знати та володіти інструментарієм державного маркетингу щодо оцінювання привабливості ринку та використання переваг компанії;
 • уміти застосовувати інструменти дослідження маркетингового середовища;
 • уміти застосовувати технології стратегічного маркетингу.

2. Розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень, а саме:

 • знати та розуміти технології прийняття маркетингових рішень у системі державного маркетингу;
 • уміти ідентифікувати фактори внутрішнього, зовнішнього та проміжного середовища, які впливають на прийняття маркетингових рішень;
 • уміти ідентифікувати елементи маркетингу-мікс в державному маркетингу та приймати рішення щодо їх удосконалення.

3. Знати та розуміти технології прийняття маркетингових рішень у системі державного маркетингу.

4. Використовувати дані статистичної звітності, обліку та спеціальних досліджень у професійній діяльності, а саме:

 • уміти проводити маркетингові дослідження для прийняття рішень у сфері державного маркетингу;
 • уміти використовувати дані звітності для визначення тенденцій розвитку регіону, галузі тощо для прийняття маркетингових рішень;
 • уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції.

Методи навчання, форми оцінювання (контрольні заходи) та терміни виконання зазначені в силабусі.

Система оцінювання та семестрова атестація

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Форми/технології навчання та навчальні ресурси

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Політика навчальної дисципліни
 • Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали.
 • Відвідування занять.
 • Пропущені контрольні заходи оцінювання.
 • Процедура оскарження результатів контрольних заходів оцінювання.
 • Календарний рубіжний контроль.
 • Академічна доброчесність.
 • Норми етичної поведінки.

З політикою навчальної дисципліни можна ознайомитися в силабусі.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Державний маркетинг
Course Information
 • Course Id: Бакалаврат/Bachelor
 • Credit: 4
 • Room: 6 семестр/6 semester
 • Days: Екзамен/Exam