Електронна демократія

Спеціальність

281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма

Електронне урядування

Цикл підготовки

Професійна

Статус

Обов’язкова

  

 

Форма навчання

Денна

Кількість занять (годин)

Лекції – 9 (18)
Семінари – 18 (36)
Лабораторні – 9 (18)
CРС – 78

Форма навчання

Заочна

Кількість занять (годин)

Лекції – 4 (8)
Семінари – 2 (4)
Лабораторні – 0
СРС – 138

Анотація навчальної дисципліни

Основною метою навчальної дисципліни «Електронна демократія» є формування у студентів здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі й практичні проблеми електронної демократії та електронної участі у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та наукових методів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Силабус побудований таким чином, що для виконання кожного наступного завдання студентам необхідно застосовувати навички та знання, отримані у попередньому. Фінальним завданням є написання курсової роботи з обов’язковим публічним захистом, для виконання якого студенти використовують теоретичні знання та застосовують практичні навички, отримані під час виконання всіх видів завдань та активної участі на практичних заняттях (виконання поточних завдань та активностей). Особлива увага приділяється принципу заохочення студентів до активного навчання, у відповідності з яким студенти мають працювати над практичними тематичними завданнями, які дозволять в подальшому вирішувати реальні проблеми та завдання.

Навчання здійснюється на основі студентоцентрованого підходу та стратегії взаємодії викладача та студента з метою засвоєння студентами матеріалу та розвитку у них практичних навичок.

Під час навчання застосовуються:
– стратегії активного і колективного навчання;
– особистісно-орієнтовані розвиваючі технології, засновані на активних формах і методах навчання (командна робота, парна робота, метод мозкового штурму, метод кейс-стаді, ділові ігри, дискусія тощо);
– евристичні методи (методи створення ідей, методи вирішення творчих завдань, методи активізації творчого мислення);
– метод проблемно-орієнтованого навчання.

Для більш ефективної комунікації з метою розуміння структури навчальної дисципліни та засвоєння матеріалу використовується електронна пошта та месенджер WhatsApp, за допомогою якого:
– спрощується розміщення та обмін навчальним матеріалом;
– здійснюється надання зворотного зв’язку студентам стосовно навчальних завдань та змісту навчальної дисципліни;
– оцінюються навчальні завдання студентів;
– ведеться облік виконання студентами плану навчальної дисципліни, графіку виконання навчальних завдань та оцінювання студентів.

Під час навчання та для взаємодії зі студентами використовуються сучасні інформаційно-комунікаційні та мережеві технології для вирішення навчальних завдань, а також обладнання (проектор та електронні презентації для лекційних та практичних занять).

Місце навчальної дисципліни в програмі навчання

Дисципліна «Електронна демократія» має міждисциплінарний характер. Вона інтегрує відповідно до свого предмету знання з інших освітніх і наукових галузей: публічного управління та адміністрування, юридичних, технічних тощо. За структурно-логічною схемою програми підготовки фахівця дисципліна «Електронна демократія» тісно пов’язана з іншими дисциплінами управлінського блоку: «Розумні міста», «Електронні послуги», «Основи інформаційної безпеки», «Галузеве електронне урядування». Їй безпосередньо передує дисципліна «Основи електронного урядування».

Отримані практичні навички та засвоєні теоретичні знання під час вивчення навчальної дисципліни «Електронна демократія» можна використовувати в подальшому під час опанування навчальних дисциплін: цикл професійної підготовки (освітньо-професійна програма «Електронне урядування»): «Електронні послуги», «Галузеве електронне урядування».

Перелік тем
 1. Вступ до електронної демократії.
 2. Основні етапи розвитку електронної демократії.
 3. Нормативно-правове забезпечення розвитку електронної демократії.
 4. Зарубіжний досвід впровадження електронної демократії.
 5. Електронна участь: основні моделі.
 6. Громадські бюджети участі.
 7. Електронна демократія та загрози в умовах мережевої війни.
 8. Електронна демократія на місцевому рівні.
 9. Електронний парламент.
 10. Командний проєкт.
Програмні результати навчання
 1. Розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень.
 2. Знати основи електронного урядування.
 3. Уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції.
 4. Уміти налагодити комунікацію між громадянами та органами державної влади і місцевого самоврядування.
 5. Уміти досліджувати та адаптувати кращі вітчизняні та зарубіжні практики у сфері електронного урядування до потреб розвитку суспільства.
 6. Уміти використовувати технології та інструменти електронного урядування і електронної демократії.

Методи навчання, форми оцінювання (контрольні заходи) та терміни виконання зазначені в силабусі.

Система оцінювання та семестрова атестація

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Форми/технології навчання та навчальні ресурси

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Політика навчальної дисципліни
 • Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали.
 • Відвідування занять.
 • Пропущені контрольні заходи оцінювання.
 • Процедура оскарження результатів контрольних заходів оцінювання.
 • Календарний рубіжний контроль.
 • Академічна доброчесність.
 • Норми етичної поведінки.
 • Навчання іноземною мовою.
 • Позааудиторні заняття.
 • Інклюзивне навчання.

З політикою навчальної дисципліни можна ознайомитися в силабусі.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Електронна демократія
Course Information
 • Course Id: Бакалаврат/Bachelor
 • Credit: 5
 • Room: 4 семестр/4 semester
 • Days: Екзамен/Exam