Галузеве електронне урядування

Спеціальність

281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма

Електронне урядування

Цикл підготовки

Професійна

Статус

Обов’язкова

  

 

Форма навчання

Денна

Кількість занять (годин)

Лекції – 9 (18)
Семінари – 9 (18)
Лабораторні – 0
CРС – 24

Форма навчання

Заочна

Кількість занять (годин)

Лекції – 3 (6)
Семінари – 1 (2)
Лабораторні – 0
СРС – 52

Анотація навчальної дисципліни

Основною метою навчальної дисципліни «Галузеве електронне урядування» є формування у студентів здатності розв’язувати складні спеціалізовані задачі й практичні проблеми електронного урядування у різних галузях економіки та сферах життєдіяльності суспільства, що передбачає застосування теорій та наукових методів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Силабус навчальної дисципліни «Галузеве електронне урядування» розроблений на основі принципу конструктивного вирівнювання, що дозволяє передбачити необхідні навчальні завдання та активності, які потрібні студентам для досягнення очікуваних результатів навчання, а потім спроектувати навчальний досвід таким чином, щоб максимально збільшити можливості студентів досягти бажаних результатів.

Силабус побудований таким чином, що для виконання кожного наступного завдання студентам необхідно застосовувати навички та знання, отримані у попередньому. Фінальним результатом курсу є здача екзамену, під час якого студенти використовують теоретичні знання та застосовують практичні навички, отримані під час виконання всіх видів завдань та активної участі на практичних заняттях (виконання поточних завдань та активностей). Особлива увага приділяється принципу заохочення студентів до активного навчання, у відповідності з яким студенти мають працювати над практичними тематичними завданнями, які дозволять в подальшому вирішувати реальні проблеми та завдання.

Під час навчання застосовуються:
– стратегії активного і колективного навчання;
– особистісно-орієнтовані розвиваючі технології, засновані на активних формах і методах навчання (командна робота, парна робота, метод мозкового штурму, метод кейс-стаді, ділові ігри, дискусія тощо);
– евристичні методи (методи створення ідей, методи вирішення творчих завдань, методи активізації творчого мислення);
– метод проблемно-орієнтованого навчання;
– системи реагування аудиторії (audience response system).

Для більш ефективної комунікації з метою розуміння структури навчальної дисципліни та засвоєння матеріалу використовується електронна пошта та месенджер WhatsApp, за допомогою якого:
– спрощується розміщення та обмін навчальним матеріалом;
– здійснюється надання зворотного зв’язку студентам стосовно навчальних завдань та змісту навчальної дисципліни;
– оцінюються навчальні завдання студентів;
– ведеться облік виконання студентами плану навчальної дисципліни, графіку виконання навчальних завдань та оцінювання студентів.

Під час навчання та для взаємодії зі студентами використовуються сучасні інформаційно-комунікаційні та мережеві технології для вирішення навчальних завдань, обладнання (проектор та електронні презентації для лекційних та практичних занять), а також проводяться практичні заняття з виїздом до центральних органів виконавчої влади.

Місце навчальної дисципліни в програмі навчання

Дисципліна «Галузеве електронне урядування» має міждисциплінарний характер. Вона інтегрує відповідно до свого предмету знання з інших освітніх і наукових галузей: публічного управління та адміністрування, юридичних, технічних тощо. За структурно-логічною схемою програми підготовки фахівця дисципліна «Галузеве електронне урядування» тісно пов’язана з іншими дисциплінами управлінського блоку: «Розумні міста», «Управління базами даних», «Інтернет-технології та ресурси», «Основи інформаційної безпеки». Їй безпосередньо передує дисципліна «Архітектура електронного урядування та розумні міста» та «Електронні послуги».

Перелік тем
 1. Вступ до теорії галузевого електронного урядування: основні поняття, принципи та цілі запровадження електронного урядування у галузях економіки та сферах життєдіяльності суспільства.
 2. Електронне урядування як стимул та мотивація для модернізації галузей економіки та підвищення ефективності сфер життєдіяльності суспільства.
 3. Архітектура та інформаційно-технологічна інфраструктура систем електронного урядування у галузях економіки та сферах життєдіяльності суспільства.
 4. Інформаційний менеджмент у системі галузевого електронного урядування та розвиток цифрового підприємництва.
 5. Нормативно-правова база розвитку галузевого електронного урядування.
 6. Міжнародний досвід запровадження галузевого електронного урядування.
 7. Запровадження кращих практик електронного урядування в Україні у сферах охорони здоров’я, освіти та культури, підприємництві, сільському господарстві, транспорті, захисті навколишнього природного середовища і керуванні природними ресурсами тощо.
 8. Творча робота.
 9. Презентація та захист творчої роботи.
 10. Екзамен
Програмні результати навчання
 1. Уміти організовувати та брати участь у волонтерських/культурно-освітніх/спортивних проєктах, спрямованих на формування здорового способу життя/активної громадянської позиції.
 2. Розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень.
 3. Знати основи електронного урядування.
 4. Уміти налагодити комунікацію між громадянами та органами державної влади і місцевого самоврядування.
 5. Використовувати дані статистичної звітності, обліку та спеціальних досліджень у професійній діяльності.
 6. Уміти використовувати технології та інструменти електронного урядування і електронної демократії.
 7. Знати основні засади розвитку розумних міст та особливості надання електронних послуг.

Методи навчання, форми оцінювання (контрольні заходи) та терміни виконання зазначені в силабусі.

Система оцінювання та семестрова атестація

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Форми/технології навчання та навчальні ресурси

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Політика навчальної дисципліни
 • Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали.
 • Відвідування занять.
 • Пропущені контрольні заходи оцінювання.
 • Процедура оскарження результатів контрольних заходів оцінювання.
 • Календарний рубіжний контроль.
 • Академічна доброчесність.
 • Норми етичної поведінки.
 • Навчання іноземною мовою.
 • Позааудиторні заняття.
 • Дистанційне навчання.
 • Інклюзивне навчання.

З політикою навчальної дисципліни можна ознайомитися в силабусі.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Галузеве електронне урядування
Course Information
 • Course Id: Бакалаврат/Bachelor
 • Credit: 2,5
 • Room: 8 семестр/8 semester
 • Days: Залік/Test