Практичний курс іноземної мови професійного спрямування

Спеціальність

281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма

Електронне урядування

Цикл підготовки

Професійна

Статус

Обов’язкова

  

 

Форма навчання

Денна

Кількість занять (годин)

Лекції – 0
Семінари – 63 (126)
Лабораторні – 0
СРС – 54

Форма навчання

Заочна

Кількість занять (годин)

Лекції – 0
Семінари – 12 (24)
Лабораторні – 0
СРС – 156

Анотація навчальної дисципліни

Основною метою навчальної дисципліни на початковому професійному рівні підготовки є формування уміння усно і письмово спілкуватися іноземною мовою професійного спрямування. У процесі досягнення цієї мети студенти мають одержати достатній рівень англомовної професійної комунікативної компетентності, яку складають мовленнєві вміння, сформовані на основі мовних, комунікативно-пізнавальних, професійно орієнтованих мовленнєвих навичок, а також підготовку до подальшої самостійної роботи для забезпечення освітніх запитів і гармонійного поєднання навчального процесу та наукової діяльності.

Під час вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти:

 • розвивають здатність спілкуватися професійною іноземною мовою;
 • розвивають вміння виявляти, ставити та вирішувати професійні проблеми у галузі публічного управління та адміністрування з використанням професійної іноземної мови;
 • набувають навичок спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів діяльності) за допомогою іноземної мови;
 • розвивають уміння аудіювання: розуміти англомовне монологічне повідомлення професійного характеру в рамках сфери публічного управління та адміністрування і ситуації спілкування та повідомлення характеру; розуміти діалоги гуманітарного характеру; розуміти й вилучати основну інформацію з коротких аудіо уривків, передбачувати побутові сюжети; розуміти просту гуманітарну інформацію;
 • оволодівають уміннями професійного діалогічного мовлення: будувати діалоги; ставити і відповідати на питання, обмінюватись думками та інформацією на різні теми у повсякденних ситуаціях;
 • набувають та розвивають навички монологічного мовлення: виступати з підготовленими повідомленнями про поточні події в Україні та світі; вміти логічно будувати ланцюжок міркувань; продукувати досить об’ємну, чітку аргументацію, підтримуючи свою точку зору, наводячи приклади; вибирати і передавати просту фактичну інформацію.
Перелік тем
Семестр 5

Тема 1. Вступне заняття Entry test. Truth or myth.
Тема 2. In search of the truth.
Тема 3. Presentation skills. Welcoming your audience.
Тема 4. Future gazing.
Тема 5. Presentation skills. Introducing yourself and the topic.
Тема 6. A global language.
Тема 7. Presentation skills. Dealing with nervousness.
Тема 8. Trendsetters.
Тема 9. Presentation skills. Body language.
Тема 10. History of now.
Тема 11. Presentation skills. Tips on presentation.
Тема 12. The great escape.
Тема 13. Presentation skills. Presentation tools.
Тема 14. Presentation skills. Creating effective visuals.
Тема 15. Модульна контрольна робота.
Тема 16. Free to make mistakes.
Тема 17. Presentation skills. Presenting visuals effectively.
Тема 18. Revision lesson.

Семестр 6

Тема 1. Вступне заняття. History in a box.
Тема 2. Time savers.
Тема 3. Presentation. Types of visuals.
Тема 4. Living art.
Тема 5. Presentation. Concluding the presentation.
Тема 6. Feeling inspired.
Тема 7. Dreams come true.
Тема 8. Making a plan.
Тема 9. Залік.

Семестр 7-8

Тема 1. Вхідний тест.
Тема 2. Application Procedure. What is Motivation letter? Tips for Writing a motivation letter.
Тема 3. Companies.
Тема 4. Leadership.
Тема 5. Strategy.
Тема 6. Writing a motivation letter for an academic course on an exchange student programme.
Тема 7. Pay.
Тема 8. Презентація теми із спеціальності. Тема 9. The rewards of failure. Academic Mobility Programmes. Writing a letter to a host family.
Тема 10. Development.
Тема 11. Green imperialism. Academic Mobility Programmes. Writing a letter to a host family.
Тема 12. Marketing.
Тема 13. What is CV/ Resume. Types of CV and Resumes.
Тема 14. Writing a CV/ Resume.
Тема 15. Outsourcing. Rules for business writing. What is Covering Letter? Writing a cover letter.
Тема 16. The new global shift.
Тема 17. Performing during a job-interview.
Тема 18. Credit.

Програмні результати навчання

Уміти усно і письмово спілкуватися іноземною мовою.

Методи навчання, форми оцінювання (контрольні заходи) та терміни виконання зазначені в силабусі.

Система оцінювання та семестрова атестація

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Форми/технології навчання та навчальні ресурси

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Політика навчальної дисципліни
 • Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали.
 • Календарний рубіжний контроль.
 • Академічна доброчесність.
 • Норми етичної поведінки.

З політикою навчальної дисципліни можна ознайомитися в силабусі.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Практичний курс іноземної мови професійного спрямування
Course Information
 • Course Id: Бакалаврат/Bachelor
 • Credit: 3
 • Room: 5-8 семестри/5-8 semesters
 • Days: Екзамен/Exam