Інтернет-технології та ресурси

Спеціальність

281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма

Електронне урядування

Цикл підготовки

Професійна

Статус

Обов’язкова

  

 

Форма навчання

Денна

Кількість занять (годин)

Лекції – 18 (36)
Семінари – 0
Лабораторні – 18 (36)
CРС – 78

Форма навчання

Заочна

Кількість занять (годин)

Лекції – 3 (6)
Семінари – 0
Лабораторні – 2 (4)
СРС – 140

Анотація навчальної дисципліни

Основною метою навчальної дисципліни є отримання, формування та систематизація знань навичок, прийомів та методів використання інформаційних технологій, інтернет-технологій у галузі публічного управління.

Під час вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти набудуть:
 • умінь користування системою електронного документообігу;
 • навички здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції;
 • здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
 • здатність використовувати в процесі підготовки і впровадження управлінських рішень сучасні ІКТ;
 • здатність до дослідницької та пошукової діяльності в сфері публічного управління та адміністрування;
 • здатність у складі робочої групи проводити прикладні дослідження в сфері публічного управління та адміністрування.

Навчальна дисципліна має міждисциплінарний характер та інтегрує знання з інших освітніх і наукових галузей: публічного управління та адміністрування, менеджменту, тощо. За структурно-логічною схемою програми підготовки фахівця дана навчальна дисципліна пов’язана з іншими дисциплінами загального та професійного циклу підготовки: «Основи менеджменту та теорії організації», «Основи математичних знань в публічному управлінні», «Теорія ймовірності», «Візуально-інформаційний супровід у професійній діяльності», «Статистика»., «Моделювання та прогнозування процесів та систем», «Основи електронного урядування», «Організація та управління діяльністю адміністративних органів».

Отримані практичні навички та засвоєні теоретичні знання під час вивчення навчальної дисципліни можна використовувати в подальшому під час опанування навчальних дисциплін: «Діловодство», «Управління базами даних», «Державні інформаційні ресурси», «Управління персоналом та тайм-менеджмент».

Для більш ефективної комунікації з метою розуміння структури навчальної дисципліни та засвоєння матеріалу використовується електронна пошта та Google Classroom. Також необхідно володіти початковими навичками роботи з операційною системою, використання текстового та табличного редактора, редактора зі створення презентацій.

Перелік тем

1. Предмет, мета, завдання та методи дослідження навчальної дисципліни «Інтернет-технології та ресурси».
2. Загальні відомості про Інтернет-технології як складову інформаційних технологій в публічному управлінні.
3. Основні поняття та принципи побудови комп’ютерної мережі та мережі Інтернет.
4. Сервіси Google (Інтернет-ресурси).
5. Desktop-технології (офісні) роботи з текстовими даними: текстові редактори/процесори.
6. «Хмарні» технології роботи з текстовими даними: текстові редактори/процесори.
7. Desktop-технології (офісні) роботи з табличними даними: табличні редактори/процесори.
8. «Хмарні» технології роботи з табличними даними: табличні редактори/процесори.
9. Архівація даних.
10. Введення в Web-технології.
11. Технології проєктування, реалізація, використання та розміщення веб-ресурсів. Структура web-документа. Основи мови HTML.
12. Технології проєктування, реалізація, використання та розміщення веб-ресурсів. Середовище проєктування веб-документів.
13. Технології проєктування, реалізація, використання та розміщення веб-ресурсів. Основи мови CSS. Основи мови JS.

Програмні результати навчання
 1. Уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції.
 2. Уміти користуватися системою електронного документообігу.

Методи навчання, форми оцінювання (контрольні заходи) та терміни виконання зазначені в силабусі.

Система оцінювання та семестрова атестація

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Форми/технології навчання та навчальні ресурси

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Політика навчальної дисципліни
 • Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали.
 • Відвідування занять.
 • Пропущені контрольні заходи оцінювання.
 • Процедура оскарження результатів контрольних заходів оцінювання.
 • Календарний рубіжний контроль.
 • Академічна доброчесність.
 • Норми етичної поведінки.
 • Навчання іноземною мовою.
 • Позааудиторні заняття.
 • Дистанційне навчання.
 • Інклюзивне навчання.

З політикою навчальної дисципліни можна ознайомитися в силабусі.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Інтернет-технології та ресурси
Course Information
 • Course Id: Бакалаврат/Bachelor
 • Credit: 4,5
 • Room: 3 семестр/3 semester
 • Days: Екзамен/Exam