Кваліфікаційна робота

Спеціальність

281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма

Адміністративний менеджмент

Цикл підготовки

Професійна

Статус

Обов’язкова

  

 

Форма навчання

Денна

Загальний обсяг

180 годин

Форма навчання

Заочна

Загальний обсяг

180 годин

Мета кваліфікаційної роботи

Кваліфікаційна робота має на меті перевірити у студентів:

 • здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями;
 • здатність до адаптації та дії в новій ситуації;
 • здатність працювати в команді;
 • здатність до планування та управляння часом;
 • здатність до систематизації, закріплення і поглиблення набутих теоретичних знань і формування умінь їх застосування під час вирішення конкретних наукових і прикладних завдань;
 • здатність до розвитку компетенцій самостійної науково-дослідної роботи й оволодіння методикою теоретичних, експериментальних і науково-практичних досліджень;
 • здатність до демонстрування знання та уміння на рівні, що забезпечують можливість аналізувати, оцінювати і порівнювати альтернативи, генерувати оригінальні ідеї у відповідній галузі знань;
 • здатність до набуття компетенцій систематизації отриманих результатів досліджень, формулювання нових висновків і положень, набуття досвіду їх прилюдного захисту.
Програмні результати навчання
 1. Використовувати базові знання з історичних, культурних,  політичних, соціальних, економічних засад розвитку суспільства.
 2. Застосовувати норми та правила професійного спілкування діловою українською мовою.
 3. Уміти усно і письмово спілкуватися іноземною мовою.
 4. Знати структуру та особливості функціонування сфери публічного управління та адміністрування.
 5. Знати стандарти, принципи та норми діяльності у сфері публічного управління та адміністрування.
 6. Знати основні нормативно-правові акти та положення законодавства у сфері публічного управління та адміністрування.
 7. Уміти організовувати та брати участь у волонтерських/культурно-освітніх/спортивних проєктах, спрямованих на формування здорового способу життя/активної громадянської позиції.
 8. Розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень.
 9. Знати основи електронного урядування.
 10. Уміти користуватися системою електронного документообігу.
 11. Уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції.
 12. Уміти налагодити комунікацію між громадянами та органами державної влади і місцевого самоврядування.
 13. Використовувати методи аналізу та оцінювання програм сталого розвитку.
 14. Уміти коригувати професійну діяльність у випадку зміни вихідних умов.
 15. Застосовувати методи контролю якості у сфері професійної діяльності.
 16. Використовувати дані статистичної звітності, обліку та спеціальних досліджень у професійній діяльності.
 17. Застосовувати сучасні технології маркетингу та менеджменту в публічній сфері.
 18. Забезпечувати формування безпечних умов функціонування людини, суспільства, держави.
 19. Знати кращі вітчизняні та зарубіжні практики діяльності органів публічного управління та адміністрування.
 20. Уміти здійснювати заходи з організаційного, протокольного та технічного забезпечення управлінської діяльності.
 21. Знати механізми взаємодії органів публічної влади, бізнес-структур та неурядових організацій.
 22. Знати принципи та інструменти реалізації соціальної політики у контексті забезпечення сталого розвитку суспільства.
Компетентності

У процесі підготовки і захисту кваліфікаційної роботи здобувач вищої освіти першого (бакалаврського) рівня має продемонструвати, зокрема:

Рівень опанування загальними компетентностями:
 • здатність самостійно навчатися та оволодівати сучасними знаннями;
 • здатність бути критичним і самокритичним;
 • здатність планувати та управляти часом;
 • здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми;
 • здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
 • здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;
 • здатність спілкуватися іноземною мовою;
 • знати та дотримуватись засад академічної доброчесності.
Рівень опанування фаховими компетентностями:
 • здатність забезпечувати належний рівень вироблення та використання управлінських продуктів, послуг чи процесів;
 • здатність забезпечувати дотримання нормативно-правових та морально-етичних норм поведінки;
 • здатність використовувати в процесі підготовки і впровадження управлінських рішень сучасні ІКТ;
 • здатність використовувати систему електронного документообігу;
 • здатність розробляти тактичні та оперативні плани управлінської діяльності;
 • здатність готувати проекти управлінських рішень та їх впроваджувати;
 • здатність впроваджувати інноваційні технології;
 • здатність до дослідницької та пошукової діяльності в сфері публічного управління та адміністрування;
 • здатність у складі робочої групи проводити прикладні дослідження в сфері публічного управління та адміністрування та застосовувати проектні технології;
 • здатність до використання інструментів, методів і заходів маркетингу у сфері публічного управління та адміністрування;
 • здатність до ідентифікації, оцінювання та управління реальними та потенційними ризиками та загрозами безпеки життєдіяльності людини, держави і суспільства;
 • здатність до порівняння та оцінювання вітчизняних та зарубіжних практик діяльності органів публічної влади;
 • здатність застосовувати механізми синергії влади, громади та бізнесу для долання кризових явищ в суспільстві;
 • здатність розробляти механізми протистояння соціальним ризикам та балансувати інтереси різних соціальних груп;
 • здатність розробляти соціальні проекти та плани розвитку адміністративних структур відповідно до міжнародних стандартів.
Тема кваліфікаційної роботи

Тема і зміст кваліфікаційної роботи повинні відповідати спеціальності студента та Стандарту вищої освіти. Отже, формулювання теми, об’єкту та предмету дослідження вимагають виваженого і відповідального підходу.

Теми кваліфікаційних робіт обираються відповідно до ОПП «Адміністративний менеджмент»: наукових (ініціативних) досліджень, які виконуються кафедрою теорії та практики управління, а також у межах професійного спрямування випускника на замовлення установ, підприємств і організацій, за умови укладення відповідних договорів.

Студенти мають можливість обрати тему відповідно до їх уподобань, власних можливостей, максимального використання матеріалів курсових робіт, результатів НДРС, практичного досвіду роботи за фахом (для студентів, які поєднують навчання з роботою на підприємствах, в установах тощо), узгодивши її зі своїм керівником відповідно до ОПП «Адміністративний менеджмент».

При формулюванні теми кваліфікаційної роботи необхідно уникати слів «Розробка…», «Проєкт…», «Проєктування…», «Дослідження…», «Аналіз…», «Вивчення…», «Питання…», «Проблема…», «Роль…», «Значення…» через невизначеність кінцевого результату. У назві кваліфікаційної роботи не дозволяється використовувати скорочення (абревіатури), крім загальноприйнятих.
Тема кваліфікаційної роботи повинна бути лаконічною, чітко і конкретно відображати мету та основний зміст роботи. Редакція формулювання теми має бути тотожною в наказі про закріплення тем і керівників за студентами; завданні на кваліфікаційну роботу, титульному аркуші, документах ЕК та в додатку до диплома.

Кафедра теорії та практики управління створює необхідні умови для своєчасного ознайомлення студентів-випускників з основними напрямами кваліфікаційних робіт, надає необхідну допомогу при виборі теми, яка відповідає інтересам і можливостям кожного з них. Особливо це стосується тих студентів, які з різних причин не змогли заздалегідь визначитися щодо теми майбутньої кваліфікаційної роботи.

Поряд із наданням інформації про тематику кваліфікаційних робіт, студенти можуть отримати консультації керівників або викладачів кафедри теорії та практики управління стосовно мети, змісту, проблематики, обсягу кваліфікаційної роботи та вимог щодо її оформлення.

Вибір теми кваліфікаційної роботи здійснюється за письмовою заявою студента у довільній формі, написаній власноруч на ім’я завідувача кафедри теорії та практики управління. Попередньо має бути отримана згода керівника кваліфікаційної роботи, підпис якого має бути наявним на заяві. Тематика кваліфікаційних робіт розглядається на засіданні кафедри теорії та практики управління. У процесі розгляду в назву теми можуть бути внесені відповідні корективи, які доводяться до відома студента. Після підписання зазначеними особами заяви, вона передається секретарю кафедри або відповідальному на кафедрі за організацію підготовки кваліфікаційної роботи. Секретар кафедри (або) відповідальний готує відповідні документи для використання на кафедрі теорії та практики управління та надання у деканат факультету соціології і права для підготовки відповідного наказу.

Загальні вимоги до змісту кваліфікаційної роботи

Кваліфікаційна робота – це результат дослідження певного предмета, об’єкта і/або суб’єкта публічного управління, його характеристик, властивостей, особливостей функціонування (що є предметом дослідження). Об’єкт дослідження має належати до класу узагальненого об’єкта діяльності фахівця спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування, враховуючи специфіку ОПП «Адміністративний менеджмент».

У кваліфікаційній роботі має бути розв’язане складне спеціалізоване завдання та практична проблема у сфері публічного управління та адміністрування або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та наукових методів галузі «Публічне управління та адміністрування» і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
Кваліфікаційна робота є атестаційною роботою з ОПП «Адміністративний менеджмент». Зміст її має розкрити рівень опанування загальних та фахових компетентностей, які зазначені у Стандарті.
Кваліфікаційна робота виконується з використанням теоретичних знань і практичного досвіду, що отримані студентом протягом усього терміну навчання, та на базі самостійно проведеного наукового дослідження.

Зміст кваліфікаційної роботи має відповідати її темі, поставленій меті та завданням.

Підготовка та написання кваліфікаційної роботи передбачає:

 • формулювання спеціалізованого завдання / практичної проблеми, задач, визначення об’єкта та предмета дослідження, аналіз стану дослідження проблеми за матеріалами вітчизняних і зарубіжних публікацій, обґрунтування мети дослідження;
 • обґрунтований вибір (розробку) методів (методики) дослідження та їх застосування;
 • аналіз і узагальнення фактичного (емпіричного) матеріалу, який використовується в процесі дослідження;
 • викладення отриманих результатів та оцінювання їхнього теоретичного, прикладного чи науково-методичного значення;
 • перевірку можливостей практичної реалізації отриманих результатів;
 • апробацію отриманих результатів і висновків у вигляді доповідей на наукових конференціях, симпозіумах, семінарах, круглих столах або публікацію у рецензованих наукових журналах і збірниках наукових праць.
Форма оцінювання

Передзахист, захист роботи.

Вимоги до структури та оформлення кваліфікаційної роботи

Інформація наведена в методичних рекомендаціях до підготовки та захисту кваліфікаційної роботи.
Переглянути та/або завантажити рекомендації можна у верхній частині сторінки.

Кваліфікаційна робота
Course Information
 • Course Id: Бакалаврат/Bachelor
 • Credit: 6
 • Room: 8 семестр/8 semester