Основи публічного управління та адміністративної діяльності

Спеціальність

281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма

Адміністративний менеджмент

Цикл підготовки

Професійна

Статус

Обов’язкова

  

 

Форма навчання

Денна

Кількість занять (годин)

Лекції – 18 (36)
Семінари – 18 (36)
Лабораторні – 0
CРС – 48

Форма навчання

Заочна

Кількість занять (годин)

Лекції – 3 (6)
Семінари – 2 (4)
Лабораторні – 0
СРС – 110

Анотація навчальної дисципліни

Основною метою навчальної дисципліни є формування знань щодо структури та особливостей функціонування сфери публічного управління та адміністрування. У результаті вивчення будуть здобуті навички з розв’язування завдань з підвищення ефективності функціонування системи публічного управління та адміністрування та вирішення практичних проблем адміністративного, що передбачає застосування теорій та наукових методів публічного управління за допомогою адміністративних механізмів та інструментів громадянського суспільства. Здобувачі вищої освіти ознайомляться з кращими вітчизняними та зарубіжними практиками діяльності органів публічної влади, а також передбачено вивчення основних нормативно-правових актів та положень законодавства, що регулюють сферу публічного управління та адміністрування.

Під час вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти:
 • отримають навички з стратегічного планування, адаптації та дії в новій ситуації з врахуванням змінних соціально-економічних та політичних умов розвитку держави;
 • набудуть навичок працювати в команді у складі робочої групи проводити прикладні дослідження під час виконання практичних завдань з оптимізації функціонування органів публічної влади;
 • оволодіють навиками планування та управління часом та контролінгу як сучасної концепції адміністративного управління;
 • оволодіють навиками виявляти, ставити та вирішувати проблеми з інституційного забезпечення формування та реалізації державної соціальної політики в Україні;
 • отримають навички з забезпечення належного рівня вироблення та використання управлінських продуктів, послуг чи процесів з стимулювання економічного розвитку держави за допомогою інструментів електронної демократії та розбудови громадянського суспільства;
 • оволодіють навиками реалізації свої права і обов’язків як члена суспільства, вміння враховувати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого політико-правового механізм розвитку в Україні;
 • отримають навички з критичного і самокритичного мислення на основі нормативно-правових та морально-етичних норм поведінки з розумінням історії і закономірностей розвитку публічної влади як в Україні так і за її межами;
 • отримають навички з розроблення тактичних та оперативних планів управлінської діяльності в органах публічної влади;
 • здобудуть навики з дослідницької та пошукової діяльності, оброблення та аналізу інформації їх систематизація за нормативно-правовими актами що видаються органами публічної влади;
 • ознайомляться з зарубіжним досвідом застосування різноманітних інформаційно-комунікативних технологій які використовуються в процесі підготовки і впровадження управлінських рішень в органах публічної влади.

Навчальна дисципліна має міждисциплінарний характер та інтегрує знання з інших освітніх і наукових галузей: публічного управління та адміністрування, менеджменту, юридичних, тощо. За структурно-логічною схемою програми підготовки фахівця дана навчальна дисципліна тісно пов’язана з іншими дисциплінами правничого та управлінського блоку: «Теорія держави та права», «Основи менеджменту та теорії організації», «Регіональне управління та місцеве самоврядування», «Теорія прийняття управлінських рішень», «Державна служба». Їй безпосередньо передує дисципліна «Теорія держави та права».

Отримані практичні навички та засвоєні теоретичні знання під час вивчення навчальної дисципліни можна використовувати в подальшому під час опанування навчальних дисциплін: «Бенчмаркінг в публічному управлінні», «Державна служба», «Регіональне управління та місцеве самоврядування».

Для більш ефективної комунікації з метою розуміння структури навчальної дисципліни та засвоєння матеріалу використовується електронна пошта, месенджер Viber та Google Classroom. А також необхідно володіти навичками з використання текстового редактора та і редактора зі створення презентацій.

Перелік тем
 1. Поняття управління і соціального управління.
 2. Держава як суб’єкт управління суспільними процесами.
 3. Предмет, методологічна основа публічного управління та адміністрування.
 4. Світові наукові школи управління та етапи розвитку управлінської думки.
 5. Громадянське суспільство як суб’єкт формування цілей публічного адміністрування.
 6. Еволюція та основні підходи до розуміння публічного управління та адміністрування.
 7. Закони та принципи публічного управління та адміністрування.
 8. Механізми публічного управління та адміністрування.
 9. Сутність і класифікація методів публічного управління та адміністрування.
 10. Вибори як елемент демократії.
 11. Вибори Президента України.
 12. Вибори народних депутатів України.
 13. Верховна Рада України.
 14. Виконавча влада.
 15. Судова влада. Правоохоронні органи.
 16. Система органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні.
 17. Державна влада, публічне управління та організація публічного адміністрування.
 18. Підготовка та прийняття управлінського рішення в публічному управлінні.
 19. Основні засади публічного адміністрування в соціальній сфері.
 20. Корпоративна влада, бюрократизм і корупція в системі публічного управління та адміністрування.
 21. Публічне адміністрування сфери економічного розвитку та торгівлі.
 22. Публічне адміністрування сфери промисловості і фінансів, підприємницької діяльності.
 23. Публічне адміністрування сфери охорони здоров’я.
 24. Державна політика у сфері освіти та науки України.
 25. Публічне адміністрування сфери юстиції України.
 26. Публічне адміністрування сфери архівування, нотаріату та захисту персональних даних України.
 27. Публічне адміністрування сфери оборони та національної безпеки України.
 28. Міжнародних відносин, ознаки та ресурси влади в Україні.
Програмні результати навчання
 1. Знати структури та особливості функціонування сфери публічного управління та адміністрування.
 2. Знати основні нормативно-правові акти та положення законодавства у сфері публічного управління та адміністрування.
 3. Знати кращі вітчизняні та зарубіжні практики діяльності органів публічної влади.

Методи навчання, форми оцінювання (контрольні заходи) та терміни виконання зазначені в силабусі.

Система оцінювання та семестрова атестація

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Форми/технології навчання та навчальні ресурси

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Політика навчальної дисципліни
 • Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали.
 • Відвідування занять.
 • Пропущені контрольні заходи оцінювання.
 • Процедура оскарження результатів контрольних заходів оцінювання.
 • Календарний рубіжний контроль.
 • Академічна доброчесність.
 • Норми етичної поведінки.
 • Навчання іноземною мовою.
 • Позааудиторні заняття.
 • Інклюзивне навчання.

З політикою навчальної дисципліни можна ознайомитися в силабусі.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Основи публічного управління та адміністративної діяльності
Course Information
 • Course Id: Бакалаврат/Bachelor
 • Credit: 4
 • Room: 2 семестр/2 semester
 • Days: Екзамен/Exam