Правові засади адміністративної діяльності

Спеціальність

281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма

Адміністративний менеджмент

Цикл підготовки

Професійна

Статус

Обов’язкова

  

 

Форма навчання

Денна

Кількість занять (годин)

Лекції – 18 (36)
Семінари – 18 (36)
Лабораторні – 0
CРС – 48

Форма навчання

Заочна

Кількість занять (годин)

Лекції – 4 (8)
Семінари – 1 (2)
Лабораторні – 0
СРС – 110

Анотація навчальної дисципліни

Мета викладання навчальної дисципліни «Правові засади адміністративної діяльності» – ознайомлення студентів з концептуальними засадами побудови національної правової системи та базовими положеннями основних галузей вітчизняного права. До основних завдань навчального курсу віднесено опанування студентами основ знань з теорії держави і права, їх ознайомлення з основами конституційного ладу України, особливостями функціонування державного механізму тощо. Особлива увага акцентується на прикладному значенні правознавства, формуванні вміння правильно визначати правову природу соціальних явищ та обирати обґрунтований правовий алгоритм вирішення окремих колізій, що можуть виникати у різних галузях права (адміністративного, цивільного, трудового, сімейного, кримінального тощо).

Під час вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти:
 • набудуть навичок працювати в команді у складі робочої групи під час виконання практичних завдань: складання (розробки) відповідних документів: Посадової інструкції, Типового положення про структурний підрозділ організації (підприємства, установи), Колективного договору організації (підприємства, установи) тощо;
 • оволодіють навичками побудови стратегії зростання та саморозвитку, методикам правильного розподілення робочого часу, раціонального його використання задля підвищення ефективності та продуктивності роботи;
 • оволодіють навиками виявляти, ставити та вирішувати окремі колізії, що можуть виникати у різних галузях права (адміністративного, цивільного, трудового, кримінального тощо);
 • отримають навики реалізації своїх прав і обов’язків як члена суспільства; навчаться усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність державно-правових перетворень на шляху до розбудови правової держави, ствердження ліберальних цінностей, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні;
 • оволодіють теоретичними знаннями з метою збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку правових парадигм щодо виникнення держави і права; ознайомляться з місцем та роллю права в урегулюванні різноманітних суспільних відносин;
 • здобудуть навики з дослідницької та пошукової діяльності, обробки та аналізу інформації;

Навчальна дисципліна має міждисциплінарний характер та інтегрує знання з інших освітніх і наукових галузей: юридичних, публічного управління та адміністрування, тощо. Дисципліна «Правові засади адміністративної діяльності» належить і є логічним продовженням таких навчальних дисциплін, як «Теорія держави і права», «Трудове право України», «Соціологія державної служби», «Соціологія державного управління». За структурно-логічною схемою програми підготовки фахівця дана навчальна дисципліна тісно пов’язана з іншими дисциплінами правничого та управлінського блоку: «Державна служба», «Трудове право України».

Для більш ефективної комунікації з метою розуміння структури навчальної дисципліни та засвоєння матеріалу є можливість комуні кувати з викладачем за допомогою електронної пошти та месенджера Viber.

Перелік тем
 1. Предмет, мета, завдання та методи дослідження навчальної дисципліни «Правові засади адміністративної діяльності».
 2. Теоретичні засади правових засад адміністративної діяльності в Україні.
 3. Органи державної влади України та місцевого самоврядування: їх правовий статус.
 4. Система адміністративного права.
 5. Систематизація адміністративного законодавства.
 6. Механізм адміністративно-правового регулювання.
 7. Адміністративно-правові відносини.
 8. Адміністративно-правовий статус органів виконавчої влади.
 9. Адміністративно-правовий статус фізичної особи.
 10. Адміністративно-правовий статус інших органів публічної адміністрації.
 11. Повноваження органів місцевого самоврядування.
 12. Бюджетний процес в Україні. Правовий режим державних цільових позабюджетних фондів.
 13. Державна служба: поняття, види, моделі та принципи.
 14. Особливості правового регулювання служби в органах місцевого самоврядування.
 15. Діяльність органів виконавчої влади.
 16. Адміністративне правопорушення: поняття та характеристика.
 17. Адміністративні стягнення та загальні правила їх накладення.
 18. Принципи та учасники провадження у справах про адміністративні правопорушення.
Програмні результати навчання
 1. Знати структуру та особливості функціонування сфери публічного управління та адміністрування.
 2. Знати основні нормативно-правові акти та положення законодавства у сфері публічного управління та адміністрування.
 3. Знати стандарти, принципи та норми діяльності у сфері публічного управління та адміністрування.

Методи навчання, форми оцінювання (контрольні заходи) та терміни виконання зазначені в силабусі.

Система оцінювання та семестрова атестація

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Форми/технології навчання та навчальні ресурси

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Політика навчальної дисципліни
 • Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали.
 • Відвідування занять.
 • Пропущені контрольні заходи оцінювання.
 • Процедура оскарження результатів контрольних заходів оцінювання.
 • Календарний рубіжний контроль.
 • Академічна доброчесність.
 • Норми етичної поведінки.
 • Навчання іноземною мовою.
 • Позааудиторні заняття.
 • Дистанційне навчання.
 • Інклюзивне навчання.

З політикою навчальної дисципліни можна ознайомитися в силабусі.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Правові засади адміністративної діяльності
Course Information
 • Course Id: Бакалаврат/Bachelor
 • Credit: 5
 • Room: 4 семестр/4 semester
 • Days: Екзамен/Exam