Публічна служба

Спеціальність

281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма

Електронне урядування

Цикл підготовки

Професійна

Статус

Обов’язкова

  

 

Форма навчання

Денна

Кількість занять (годин)

Лекції – 18 (36)
Семінари – 18 (36)
Лабораторні – 0
CРС – 63

Форма навчання

Заочна

Кількість занять (годин)

Лекції – 3 (6)
Семінари – 1 (2)
Лабораторні – 0
СРС – 127

Анотація навчальної дисципліни

Основною метою навчальної дисципліни є формування знань щодо структури та особливостей функціонування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування. У результаті вивчення будуть здобуті навички з розв’язування завдань з оптимізації системи адміністративного управління а органах публічної влади та вирішення практичних проблем з оцінювання результативності діяльності службовців, що передбачає застосування методів контролю якості професійної діяльності стандарти, принципи та норми діяльності у сфері публічного управління та адміністрування у відповідності до стандартів, принципів та норми діяльності у сфері публічного управління та адміністрування

Під час вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти
 • отримають навички з адаптації та дії в новій ситуації, планування та управління часом;
 • набудуть навичок працювати в команді у складі робочої групи проводити прикладні дослідження з пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, щодо оптимізації функціонування системи управління органів публічної влади;
 • оволодіють навиками планування та управління часом та контролінгу як сучасної концепції адміністративного управління;
 • оволодіють навиками виявляти, ставити та вирішувати проблеми з інституційного забезпечення формування та реалізації державної кадрової політики у сфері публічного управління та адміністрування в Україні;
 • отримають навички з критичного і самокритичного мислення на основі нормативно-правових та морально-етичних норм поведінки з розумінням закономірностей розвитку державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;
 • отримають навички з забезпечення належного рівня вироблення та використання управлінських продуктів, послуг чи процесів з оптимізації адміністрування управлінських процесів за допомогою інструментів електронної демократії та розбудови громадянського суспільства;
 • отримають навички з розроблення тактичних та оперативних планів управлінської діяльності в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

Навчальна дисципліна має міждисциплінарний характер та інтегрує знання з інших освітніх і наукових галузей: публічного управління та адміністрування, менеджменту, юридичних, тощо. За структурно-логічною схемою програми підготовки фахівця дана навчальна дисципліна тісно пов’язана з іншими дисциплінами правничого та управлінського блоку: «Теорія держави та права», «Основи менеджменту та теорії організації», «Основи публічного управління та адміністративної діяльності», «Теорія прийняття управлінських рішень». Їй безпосередньо передує дисципліна «Основи публічного управління та адміністративної діяльності».

Отримані практичні навички та засвоєні теоретичні знання під час вивчення навчальної дисципліни можна використовувати в подальшому під час опанування навчальних дисциплін: «Бенчмаркінг в публічному управлінні», «Психологія управлінської взаємодії», «Регіональне управління та місцеве самоврядування»

Для більш ефективної комунікації з метою розуміння структури навчальної дисципліни та засвоєння матеріалу використовується електронна пошта, месенджер Viber та Google Classroom. А також необхідно володіти навичками з використання текстового редактора та і редактора зі створення презентацій.

Перелік тем
 1. Світові наукові школи управління.
 2. Загальнонаукові засади теорії державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.
 3. Планування адміністративної діяльності органів публічної влади.
 4. Організація праці та проєктування робіт в органах публічної влади.
 5. Мотивація працівників апарату управління державної служби.
 6. Контролювання та регулювання в адміністративній діяльності.
 7. Адміністративні методи та технології. Адміністрування управлінських рішень.
 8. Формування цілей державної кадрової політика в Україні.
 9. Інститут державної служби за видами та моделями управління. Система, функції та апарат управління державною службою в Україні.
 10. Сутність і зміст управлінської діяльності. Нова державна служба.
 11. Адміністративна реформа з формування національних стандартів державної служби в Україні.
 12. Правові та організаційні аспекти статусу державного службовця Право на державну службу Правові основи державної служби.
 13. Служба в органах місцевого самоврядування
 14. Корупція як соціальне явище. Формування та реалізація антикорупційної політики. Відносини, що виникають у сфері запобігання корупції в Україні.
 15. Методологія оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів.
 16. Фінансовий контроль за уповноваженими на виконання функцій держави та місцевого самоврядування.
 17. Система інформаційного обміну та контролю. Централізація та децентралізація управління.
 18. Сутність та складові Performance Management, коучингу та талант-менеджменту.
 19. Сучасні технології адміністративного менеджменту з формування ефективної моделі взаємодії органів публічної влади та інститутів громадянського суспільства.
 20. Європейські інструменти інституційної розбудови державної служби. Закордонний досвід державно-політичної та соціально-економічної організації державної служби.
 21. Формування та реалізація державно-службових відносин. Управління кадрами у сфері державної служби.
 22. Кадрові технології у сфері державної служби. Дисципліна та відповідальність державних службовців.
 23. Система навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців.
Програмні результати навчання
 1. Знати структуру та особливості функціонування сфери публічного управління та адміністрування.
 2. Знати стандарти, принципи та норми діяльності у сфері публічного управління та адміністрування.
 3. Застосовувати методи контролю якості у сфері професійної діяльності.

Методи навчання, форми оцінювання (контрольні заходи) та терміни виконання зазначені в силабусі.

Система оцінювання та семестрова атестація

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Форми/технології навчання та навчальні ресурси

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Політика навчальної дисципліни
 • Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали.
 • Відвідування занять.
 • Пропущені контрольні заходи оцінювання.
 • Процедура оскарження результатів контрольних заходів оцінювання.
 • Календарний рубіжний контроль.
 • Академічна доброчесність.
 • Норми етичної поведінки.
 • Навчання іноземною мовою.
 • Позааудиторні заняття.
 • Дистанційне навчання.
 • Інклюзивне навчання.

З політикою навчальної дисципліни можна ознайомитися в силабусі.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Публічна служба
Course Information
 • Course Id: Бакалаврат/Bachelor
 • Credit: 5
 • Room: 3 семестр/3 semester
 • Days: Екзамен/Exam