Регіональне управління та місцеве самоврядування

Спеціальність

281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма

Електронне урядування

Цикл підготовки

Професійна

Статус

Обов’язкова

  

 

Форма навчання

Денна

Кількість занять (годин)

Лекції – 18 (36)
Семінари – 18 (36)
Лабораторні – 0
CРС – 48

Форма навчання

Заочна

Кількість занять (годин)

Лекції – 5 (10)
Семінари – 3 (6)
Лабораторні – 0
СРС – 104

Анотація навчальної дисципліни

Основною метою навчальної дисципліни є формування знань щодо структури та особливостей функціонування сфери регіонального управління та місцевого самоврядування. У результаті вивчення будуть здобуті навички з розв’язування завдань з децентралізації системи публічного управління та адміністрування та вирішення практичних проблеми у сфері регіонального управління та місцевого, що передбачає застосування теорій та наукових методів регіонального управління за допомогою інструментів громадянського суспільства. Здобувачі вищої освіти ознайомляться з кращими вітчизняними та зарубіжними практиками діяльності регіональних органів публічної влади, а також передбачено вивчення основних нормативно-правових актів та положень законодавства, що регулюють сферу регіональне управління та місцеве самоврядування.

Під час вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти:
 • отримають навички з регіонального стратегічного планування, адаптації та дії в новій ситуації як основного інструменту управління розвитком територій;
 • набудуть навичок працювати в команді у складі робочої групи проводити прикладні дослідження під час виконання практичних завдань з оптимізації функціонування органів місцевого самоврядування та системи управління на регіональному і місцевому рівні;
 • оволодіють навиками планування та управління часом та контролінгу як сучасної концепції регіонального управління;
 • оволодіють навиками виявляти, ставити та вирішувати проблеми з інституційного забезпечення формування та реалізації державної регіональної політики в Україні;
 • отримають навички з забезпечення належного рівня вироблення та використання управлінських продуктів, послуг чи процесів з стимулювання економічного розвитку регіонів за допомогою інструментів електронної демократії та розбудови громадянського суспільства.
 • оволодіють навиками реалізації свої права і обов’язків як члена суспільства, вміння враховувати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого політико-правового механізм розвитку та функціонування місцевого самоврядування, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
 • отримають навички з критичного і самокритичного мислення на основі нормативно-правових та морально-етичних норм поведінки з розумінням історії і закономірностей розвитку сфери регіонального управління та місцевого самоврядування;
 • отримають навички з розроблення тактичних та оперативних планів управлінської діяльності в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;
 • здобудуть навики з дослідницької та пошукової діяльності, оброблення та аналізу інформації регіонального значення їх систематизація за нормативно-правовими актами місцевого самоврядування;
 • ознайомляться з зарубіжним досвідом застосування різноманітних інформаційно-комунікативних технологій які використовуються в процесі підготовки і впровадження управлінських рішень на регіональному та місцевому рівні в публічному управлінні та адмініструванні.

Навчальна дисципліна має міждисциплінарний характер та інтегрує знання з інших освітніх і наукових галузей: публічного управління та адміністрування, менеджменту,юридичних, тощо. За структурно-логічною схемою програми підготовки фахівця дана навчальна дисципліна тісно пов’язана з іншими дисциплінами правничого та управлінського блоку: «Теорія держави та права», «Основи менеджменту та теорії організації», «Основи публічного управління та адміністративної діяльності», «Теорія прийняття управлінських рішень», «Державна служба». Їй безпосередньо передує дисципліна «Організація та управління діяльністю адміністративних органів».

Отримані практичні навички та засвоєні теоретичні знання під час вивчення навчальної дисципліни можна використовувати в подальшому під час опанування навчальних дисциплін: «Бенчмаркінг в публічному управлінні», «Психологія управлінської взаємодії», «Соціальна інженерія: технології взаємодії влади і громади».

Для більш ефективної комунікації з метою розуміння структури навчальної дисципліни та засвоєння матеріалу використовується електронна пошта, месенджер Viber та Google Classroom. А також необхідно володіти навичками з використання текстового редактора та і редактора зі створення презентацій.

Перелік тем
 1. Предмет, мета, завдання та методи дослідження навчальної дисципліни «Регіональне управління та місцевого самоврядування».
 2. Теоретичні засади регіонального управління та місцевого самоврядування в Україні.
 3. Місцеве самоврядування в Україні: історія розвитку.
 4. Інституційне забезпечення формування та реалізації державної регіональної політики в Україні.
 5. Адміністративно-територіальний устрій України.
 6. Сучасна система місцевого самоврядування в Україні.
 7. Формування органів місцевого самоврядування в Україні.
 8. Сталий політико-правовий механізм розвитку та функціонування місцевого самоврядування в Україні.
 9. Регіональні стратегії як інструмент управління розвитком територій.
 10. Маркетингові стратегії регіонів і міст: типології за формою, змістом та способом реалізації.
 11. Управління регіональною інфраструктурою в Україні.
 12. Соціальна інфраструктура як об’єкт регіонального управління.
 13. Контролінг як сучасна концепція регіонального управління.
 14. Структура та функції фінансових ресурсів регіону.
 15. Розвиток комунікативних механізмів на місцевому та регіональному рівнях.
 16. Стимулювання економічного розвитку регіонів за допомогою інструментів електронної демократії.
 17. Досвід країн світу з питань регіонального управління та організації місцевого самоврядування.
 18. Організація роботи органів місцевого самоврядування та гарантії і відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування.
Програмні результати навчання
 1. Знати структури та особливості функціонування сфери публічного управління та адміністрування, а саме у сфері регіонального управління та місцевого самоврядування.
 2. Знати основні нормативно-правові акти та положення законодавства у сфері публічного управління та адміністрування, а саме у сфері регіонального управління та місцевого самоврядування.
 3. Знати кращі вітчизняні та зарубіжні практики діяльності органів публічної влади, а саме у сфері регіонального управління та місцевого самоврядування.

Методи навчання, форми оцінювання (контрольні заходи) та терміни виконання зазначені в силабусі.

Система оцінювання та семестрова атестація

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Форми/технології навчання та навчальні ресурси

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Політика навчальної дисципліни
 • Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали.
 • Відвідування занять.
 • Пропущені контрольні заходи оцінювання.
 • Процедура оскарження результатів контрольних заходів оцінювання.
 • Календарний рубіжний контроль.
 • Академічна доброчесність.
 • Норми етичної поведінки.
 • Навчання іноземною мовою.
 • Позааудиторні заняття.
 • Дистанційне навчання.
 • Інклюзивне навчання.

З політикою навчальної дисципліни можна ознайомитися в силабусі.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Регіональне управління та місцеве самоврядування
Course Information
 • Course Id: Бакалаврат/Bachelor
 • Credit: 4
 • Room: 5 семестр/5 semester
 • Days: Екзамен/Exam