Соціальна інженерія: технології взаємодії влади і громади

Спеціальність

281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма

Адміністративний менеджмент

Цикл підготовки

Професійна

Статус

Обов’язкова

  

 

Форма навчання

Денна

Кількість занять (годин)

Лекції – 9 (18)
Семінари – 9 (18)
Лабораторні – 0
CРС – 24

Форма навчання

Заочна

Кількість занять (годин)

Лекції – 3 (6)
Семінари – 1 (2)
Лабораторні – 0
СРС – 52

Анотація навчальної дисципліни

Основною метою навчальної дисципліни є формування знань щодо технологій взаємодії влади і громади.
У результаті вивчення будуть здобуті навички з розв’язування складних спеціалізованих завдань та практичних проблем у сфері взаємодії влади і громади, що передбачає застосування теорій та наукових методів відповідної галузі і характеризується комплексністю та невизначеністю умов, використання основних технологій соціальної інженерії та їх застосування у сфері управління та адміністрування.

Під час вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти набудуть та розвинуть такі здатності та навички:

 • здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні;
 • вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;
 • навички міжособистісної взаємодії;
 • здатність до соціальної взаємодії, до співробітництва й розв’язання конфліктів;
 • здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів діяльності);
 • здатність забезпечувати дотримання нормативно-правових та морально-етичних норм поведінки;
 • здатність впроваджувати інноваційні технології;
 • здатність у складі робочої групи проводити прикладні дослідження в сфері публічного управління та адміністрування;
 • здатність застосовувати механізми синергії влади, громади та бізнесу для долання кризових явищ в суспільстві.

Навчальна дисципліна має міждисциплінарний характер та інтегрує знання з інших освітніх і наукових галузей: публічного управління та адміністрування, менеджменту, юридичних, тощо. За структурно-логічною схемою програми підготовки фахівця дана навчальна дисципліна тісно пов’язана з іншими дисциплінами правничого та управлінського блоку: «Теорія держави та права», «Основи менеджменту та теорії організації», «Основи публічного управління та адміністративної діяльності», «Теорія прийняття управлінських рішень», «Державна служба», «Бенчмаркінг в публічному управлінні». Їй безпосередньо передує дисципліна «Управління неурядовими організаціями».

Для більш ефективної комунікації з метою розуміння структури навчальної дисципліни та засвоєння матеріалу використовується електронна пошта, месенджери Viber, WhatsApp, Telegram та Google Classroom. А також необхідно володіти навичками з використання текстового редактора та і редактора зі створення презентацій.

Перелік тем
 1. Предмет, мета, завдання навчальної дисципліни «Соціальна інженерія: технології взаємодії влади і громади».
 2. Теоретико-методологічні засади взаємовідносин державно-владних інститутів та суспільства.
 3. Нормативно-правове забезпечення взаємодії держави та громадськості.
 4. Організація і розвиток системи взаємовідносин органів публічного влади і громади.
 5. Управлінський аспект проблеми взаємовідносин держави та суспільства.
 6. Основні механізми взаємодії органів влади та громадськості: світовий та вітчизняний досвід.
 7. Побудова конструктивної взаємодії між владою та громадськістю в умовах мережевого суспільства.
 8. Моніторинг як один з провідних механізмів оцінювання ефективності взаємодії держави з громадськістю.
 9. Шляхи вдосконалення зв’язків органів влади та громадськості в Україні: державний та регіональний рівні.
Програмні результати навчання
 1. Уміти налагодити комунікацію між громадянами та органами державної влади і місцевого самоврядування.
 2. Знати механізми взаємодії органів публічної влади, бізнес структур та неурядових організацій.
 3. Знати принципи та інструменти реалізації соціальної політики у контексті забезпечення сталого розвитку суспільства

Методи навчання, форми оцінювання (контрольні заходи) та терміни виконання зазначені в силабусі.

Система оцінювання та семестрова атестація

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Форми/технології навчання та навчальні ресурси

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Політика навчальної дисципліни
 • Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали.
 • Відвідування занять.
 • Пропущені контрольні заходи оцінювання.
 • Процедура оскарження результатів контрольних заходів оцінювання.
 • Календарний рубіжний контроль.
 • Академічна доброчесність.
 • Норми етичної поведінки.
 • Навчання іноземною мовою.
 • Позааудиторні заняття.
 • Дистанційне навчання.
 • Інклюзивне навчання.

З політикою навчальної дисципліни можна ознайомитися в силабусі.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Соціальна інженерія: технології взаємодії влади і громади
Course Information
 • Course Id: Бакалаврат/Bachelor
 • Credit: 2
 • Room: 8 семестр/8 semester
 • Days: Залік/Test