Теорія прийняття управлінських рішень

Спеціальність

281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма

Електронне урядування

Цикл підготовки

Професійна

Статус

Обов’язкова

  

 

Форма навчання

Денна

Кількість занять (годин)

Лекції – 18 (36)
Семінари – 18 (36)
Лабораторні – 0
CРС – 48

Форма навчання

Заочна

Кількість занять (годин)

Лекції – 3 (6)
Семінари – 1 (2)
Лабораторні – 0
СРС – 112

Анотація навчальної дисципліни

Основною метою навчальної дисципліни є формування знань про використання технологій вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень в органах публічної влади. У результаті вивчення здобувачем вищої освіти будуть отримані навички, що формують здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері публічного управління та адміністрування за допомогою електронного урядування, маркетингу та менеджменту, що передбачає вивчення теорій та наукових методів прийняття управлінських рішень і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. Здобувачі вищої освіти ознайомляться з кращими вітчизняними і зарубіжними практиками вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень з використанням електронного документообігу та досвід їх впровадження службовцями органів публічної влади, дізнаються про наукові підходи до прийняття управлінських рішень у взаємодії з інститутами громадянського суспільства національного і міжнародного рівнів. Також, передбачено вивчення основних нормативно-правових актів та положень законодавства, що регулюють сферу прийняття управлінських рішень в органах державної влади України.

Під час вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти:
 • оволодіють термінологією з електронного урядування, маркетингу та менеджменту, пов’язаною з теоретичним обгрунтуванням управлінських рішень в публічному управлінні та адмініструванні;
 • оволодіють навиками виявляти, ставити та вирішувати проблеми, пов’язані з виробленням, прийняттям і реалізацією управлінських рішень в органах публічної влади, що розвиває здатності бути критичним і самокритичним, адаптації та дії в новій ситуації, працювати в команді, планувати та управляти часом;
 • отримають навички з забезпечення належного рівня використання релевантних методів прийняття управлінських рішень та підвищення їх ефективності, що сприяє розвитку навичок міжособистісної взаємодії, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів діяльності), соціальної взаємодії, співробітництва й розв’язання конфліктів;
 • оволодіють теоретичними знаннями про етапи прийняття управлінських рішень у взаємодії з інститутами громадянського суспільства, що забезпечує здатність до належного рівня вироблення та використання управлінських продуктів, послуг чи процесів;
 • здобудуть навики здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів, зокрема, навики з дослідницької та пошукової діяльності з використанням в процесі підготовки і впровадження управлінських рішень сучасних ІКТ, за допомогою сучасних інформаційних ресурсів та технологій, а також з метою наукового обґрунтування ефективності і результативності моделей прийняття управлінських рішень;
 • оволодіють навиками вироблення управлінських рішень на засадах системного та ситуаційного підходів, що сприятиме мінімізації ризиків прийняття управлінських рішень в органах державної влади;
 • оволодіють навичками з вдосконалення процесу впровадження управлінських рішень, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов, що сприяє розвитку здатностей у складі робочої групи проводити прикладні дослідження в сфері публічного управління та адміністрування;
 • сформують здатність бути критичним і самокритичним в оцінюванні рівня індивідуальної і колективної компетентності виконавців управлінських рішень у відповідності до нормативно-правової бази, національного законодавства та міжнародних рекомендацій у сфері публічного управління та адміністрування;
 • сформують здатність розробляти тактичні та оперативні плани управлінської діяльності при виборі альтернативних варіантів управлінських рішень, прогнозуванні результатів їх впровадження;
 • сформують здатність до комунікативної взаємодії з громадськістю та іншими зацікавленими особами, що розвиває навички до підготовки проєктів управлінських рішень та їх впровадження;
 • сформують навички коректної морально-етичної поведінки у здобувачів як майбутніх претендентів на посади службовців органів державної влади.

Навчальна дисципліна має міждисциплінарний характер та інтегрує знання з інших освітніх і наукових галузей: публічного управління та адміністрування, менеджменту, тощо. За структурно-логічною схемою програми підготовки фахівця дана навчальна дисципліна тісно пов’язана з іншими дисциплінами економічного та управлінського блоку: «Основи економіки», «Основи менеджменту та теорії організації», «Основи публічного управління та адміністративної діяльності».

Отримані практичні навички та засвоєні теоретичні знання під час вивчення навчальної дисципліни можна використовувати в подальшому під час опанування навчальних дисциплін: «Макро- та мікроекономіка», «Державний маркетинг», «Управління персоналом та тайм-менеджмент».

Для більш ефективної комунікації з метою розуміння структури навчальної дисципліни та засвоєння матеріалу використовується електронна пошта, месенджери Viber, Telegram. А також необхідно володіти навичками з використання текстового редактора та і редактора зі створення презентацій.

Перелік тем
 1. Наукові підходи до прийняття управлінських рішень в публічному управлінні та адмініструванні.
 2. Поняття та види управлінських рішень в органах публічної влади.
 3. Моделі прийняття управлінських рішень в Україні та в світі.
 4. Механізми вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень в органах публічної влади.
 5. Технології і методи прийняття та реалізації управлінських рішень.
 6. Наукове обґрунтування ефективності і результативності державно-управлінських рішень.
 7. Політичні рішення та їх вплив на суспільний розвиток і державотворення в Україні.
 8. Адміністративні рішення та електронний документообіг: причини ініціації та способи реалізації.
 9. Ретроактивність державно-управлінських рішень: європейський досвід застосування в інтересах громадян.
 10. Прийняття управлінських рішень в органах місцевого самоврядування в Україні
 11. Розробка і погодження проєктів управлінських рішень.
 12. Підготовка та прийняття управлінських рішень у взаємодії з інститутами громадянського суспільства в Україні за допомогою електронної демократії.
 13. Колегіальні форми прийняття управлінських рішень: досвід міжнародних організацій колективної взаємодії.
 14. Вироблення, прийняття та реалізація управлінських рішень у представницьких органах трудових колективів.
 15. Співпраця прес-служб органів державної влади зі ЗМІ щодо оприлюднення та публічного обговорення управлінських рішень.
 16. Професійна культура та морально-етичні норми керівника у виробленні, прийнятті та реалізації управлінських рішень.
 17. Механізми оскарження управлінських рішень громадянами та іншими органами публічної влади.
 18. Сучасні технології маркетингу та менеджменту в оцінюванні ефективності управлінських рішень.
Програмні результати навчання
 1. Розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень.
 2. Знати механізми взаємодії органів публічної влади, бізнес-структур та неурядових організацій.

Методи навчання, форми оцінювання (контрольні заходи) та терміни виконання зазначені в силабусі.

Система оцінювання та семестрова атестація

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Форми/технології навчання та навчальні ресурси

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Політика навчальної дисципліни
 • Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали.
 • Відвідування занять.
 • Пропущені контрольні заходи оцінювання.
 • Процедура оскарження результатів контрольних заходів оцінювання.
 • Календарний рубіжний контроль.
 • Академічна доброчесність.
 • Норми етичної поведінки.
 • Навчання іноземною мовою.
 • Позааудиторні заняття.
 • Дистанційне навчання.
 • Інклюзивне навчання.

З політикою навчальної дисципліни можна ознайомитися в силабусі.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Теорія прийняття управлінських рішень
Course Information
 • Course Id: Бакалаврат/Bachelor
 • Credit: 4
 • Room: 2 семестр/2 semester
 • Days: Екзамен/Exam