Візуально-інформаційний супровід у професійній діяльності

Спеціальність

281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма

Електронне урядування

Цикл підготовки

Професійна

Статус

Обов’язкова

  

 

Форма навчання

Денна

Кількість занять (годин)

Лекції – 9 (18)
Семінари – 18 (36)
Лабораторні – 9 (18)
СРС – 48

Форма навчання

Заочна

Кількість занять (годин)

Лекції – 2 (4)
Семінари – 2 (4)
Лабораторні – 0
СРС – 112

Анотація навчальної дисципліни
Чому доцільно вивчати навчальну дисципліну?

Однією з характеристик XXI століття є перенасичення інформації. Саме тому вміти якісно оформлювати та лаконічно представляти результати своєї професійної діяльності – це must have навичка для амбіційних та прогресивних представників молодого покоління.

Здобувачі вищої освіти будуть ознайомлені з тим, як у графічній формі можна подати інформацію таким чином, щоб вона була зручною для сприйняття без втрати зв’язку «форма–зміст», привертала увагу до ключових елементів та відповідала потребам конкретної цільової аудиторії, а також як вербально подати інформацію під час презентації.

Окрім цього, під час вивчення навчальної дисципліни увага буде приділена не лише презентаціям, а й іншим формам представлення результатів діяльності (засоби графічної інтерпретації інформації (діаграми, графіки тощо), текстові документи, есе, список використаних джерел).

Навчальна дисципліна розрахована на студентів першого курсу для того, адже знання та навички, здобуті під час її вивчення, будуть необхідні під час подальшого навчання та професійної діяльності.

Після опанування матеріалу в рамках навчальної дисципліни, студенти зможуть більш впевнено представляти результати своєї діяльності. Студенти зможуть бачити свої помилки щодо оформлення презентацій та тексту та вміти їх виправити.

Основна мета навчальної дисципліни

Навчити здобувачів вищої освіти графічно інтерпретувати інформацію, оформлювати презентації і текст, а також презентувати результати своєї професійної діяльності.

Ключові аспекти викладання навчальної дисципліни
 1. Виділення достатнього обсягу часу на виконання завдань.
 2. Надання індивідуального фідбеку студентам (рекомендації, поради, зауваження).
 3. Практичні та лабораторні заняття у форматі вебінарів і тренінгів: аналіз помилок студентів і надання рекомендацій та практичних прикладів, яким чином можна зробити краще та доцільніше (на прикладі виконаних робіт студентів у анонімному форматі) + виконання певних кроків для виконання завдання після пояснень викладача.
 4. Спостереження за власним прогресом та порівняння власних результатів протягом семестру (перше практичне заняття – виконання entry task; лабораторна робота №3 – виправлення помилок у entry task; порівняння першої та фінальної версії entry task).
 5. Виконання лабораторних робіт не на лабораторних заняттях, а у зручний для студентів час, що дає змогу також навчатися ефективно розподіляти час та виконувати завдання у зручному індивідуальному темпі.
 6. Використання корисних та практичних інструментів/ресурсів на лабораторних і практичних заняттях (зазвичай, студенти запам’ятовують інформацію хоча б про декілька ресурсів та використовують їх у подальшому).
 7. Врахування побажань студентів щодо теми індивідуального завдання.
Логічна схема навчальної дисципліни

Структура навчальної дисципліни побудована таким чином, що для виконання кожного наступного завдання студентам необхідно застосовувати навички та знання, отримані у попередньому, що робить засвоєння знань/навичок більш ефективним.

Фінальним завданням є семестрове індивідуальне завдання у формі домашньої контрольної роботи з обов’язковим публічним захистом, для виконання якого студенти використовують теоретичні знання та застосовують практичні навички, отримані під час виконання всіх видів завдань (лабораторних робіт та тематичних завдань) та активної участі на практичних заняттях (виконання поточних завдань та активностей).

Для чого можуть бути корисними набуті знання та навички?
 1. Оформлення презентацій та звітів.
 2. Впорядкування інформації у більш зручному для сприйняття вигляді.
 3. Налагодження комунікації із різними групами стейкхолдерів.
 4. Запам’ятовування необхідної інформації різними групами стейкхолдерів.
 5. Економія часу під час сприйняття інформації різними групами стейкхолдерів.
 6. Збереження позитивного професійного іміджу.
 7. Можливість вирізнятися серед інших кандидатів на роботу або працівників.

Під час вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти:
– оволодіють навичками виявляти, ставити та вирішувати проблеми з візуально-інформаційного супроводу в професійній діяльності;
– здобудуть навички пошукової та дослідницької діяльності, оброблення та аналізу інформації з різних джерел для візуалізації і графічної інтерпретації інформації;
– отримають навички спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, для представлення результатів професійної діяльності;
– отримають навички міжособистісної взаємодії, необхідні для представлення результатів професійної діяльності;
– здобудуть навички для подальшого спілкування та представлення результатів професійної діяльності представникам інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів діяльності);
– оволодіють навичками проводити та презентувати результати прикладних досліджень в сфері публічного управління та адміністрування у складі робочої групи.

Інструменти комунікації зі студентами
 1. e-learning сервіс Google Classroom (складова Google G Suite for Education) – розміщення та обмін навчальним матеріалом, графік виконання навчальних завдань тощо.
 2. Система «Електронний кампус КПІ ім. Ігоря Сікорського» – журнал оцінювання, поточний контроль, комунікація зі студентами (повідомлення) у разі необхідності.
 3. Telegram – спільний чат групи із викладачем, а також особиста комунікація зі студентами, надання зворотного зв’язку студентам стосовно навчальних завдань, надання рекомендацій, порад та зауважень тощо.
 4. Електронна пошта (у разі необхідності).
Необхідні знання та навички для вивчення навчальної дисципліни
 1. Українська мова.
 2. Текстовий редактор (початкові або базові знання/навички).
 3. Редактор для створення презентацій (початкові або базові знання/навички).
 4. Іноземна мова (початковий або базовий рівень англійської мови для можливості користування та розуміння деяких інструментів/ресурсів).
Зв’язок з подальшими для вивчення навчальними дисциплінами

Отримані практичні навички та засвоєні теоретичні знання під час вивчення навчальної дисципліни можна використовувати в подальшому під час навчання всіх навчальних дисциплін (презентація результатів діяльності, оформлення матеріалів тощо).

Відповідно до структурно-логічної схеми освітнього процесу, знання та навички, здобуті під час вивчення навчальної дисципліни «Візуальний супровід у професійній діяльності» можуть знадобитися в наступному (третьому) семестрі під час вивчення навчальної дисципліни «Інтернет-технології та ресурси» та «Діловодство» (у частині роботи з текстовими редакторами).

Перелік тем
 1. Інформація, текст і креативне мислення.
 2. Акцентування елементів інформаційного блоку (типографіка, колір, зображення).
 3. Графічна інтерпретація інформації.
 4. Презентація (візуально-інформаційний компонент).
 5. Презентація (організаційно-технічний компонент).
 6. Презентація (вербальний компонент).

Кожна тема складається з двох компонентів:
1) теоретична частина (основні правила, положення);
2) практична частина (опанування навичок, використання інструментів, веб-ресурсів тощо).

Програмні результати навчання

Уміти налагодити комунікацію між громадянами та органами державної влади і місцевого самоврядування, а саме:

 1. Оформлювати текст для створення більш ефективної візуальної комунікації.
 2. Оформлювати презентації у відповідності до офіційного стилю.
 3. Оформлювати та представляти результати своєї професійної діяльності

Уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції, а саме:

 1. Оформлювати рекомендації та висновки у відповідності до структури есе
 2. Оформлювати список джерел та ресурсів, використаннях яких необхідно для підтвердження інформації у рекомендаціях
 3. Графічно інтерпретувати інформацію та використовувати інструменти для створення графічних засобів інтерпретації інформації (діаграми, графіки тощо)

Методи навчання, форми оцінювання (контрольні заходи) та терміни виконання можна зазначені в силабусі.

В результаті вивчення навчальної дисципліни «Візуально-інформаційний супровід у професійній діяльності» студенти зможуть:

 1. Створювати презентації, дотримуючись основних правил і принципів розміщення та співвідношення текстових та графічних елементів.
 2. Систематизувати та розміщувати інформацію та структурні елементи за логічною структурою.
 3. Акцентувати увагу на необхідних елементах, підбирати кольорову гаму та оформлювати елементи в єдиному стилі в залежності від контексту та цільової аудиторії.
 4. Розрізняти основні складові інфографіки та створювати її (базовий рівень).
 5. Оформлювати діаграми та графіки; розрізняти види діаграм та графіків, а також підбирати необхідний вид в залежності від контексту.
 6. Демонструвати презентації, враховуючи правила публічних виступів та дотримання регламенту.
 7. Розрізняти, завантажувати та встановлювати шрифти; використовувати графічні елементи для оформлення презентацій та засобів графічної інтерпретації інформації.
 8. Оформлювати текстові фрагменти та структурні елементи.
 9. Писати есе відповідно до західноєвропейської традиції, розрізняти види есе.
 10. Висловлювати, обґрунтовувати та захищати власну позицію, наводити приклади та аргументи, формулювати висновки.
 11. Оформлювати цитування та список використаних джерел за національним та одним з міжнародних стилів.
 12. Генерувати та систематизувати ідеї, структурувати інформацію.

Окрім цього, студенти зможуть виявляти та здійснювати аналіз помилок у площині візуально-інформаційного супроводу.

Система оцінювання та семестрова атестація

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Форми/технології навчання та навчальні ресурси

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Політика навчальної дисципліни
 • Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали.
 • Відвідування занять.
 • Пропущені контрольні заходи оцінювання.
 • Процедура оскарження результатів контрольних заходів оцінювання.
 • Календарний рубіжний контроль.
 • Академічна доброчесність.
 • Норми етичної поведінки.
 • Навчання іноземною мовою.
 • Позааудиторні заняття.
 • Дистанційне навчання.
 • Інклюзивне навчання.
 • Правила поведінки під час занять у дистанційному форматі.

З політикою навчальної дисципліни можна ознайомитися в силабусі.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Візуально-інформаційний супровід у професійній діяльності
Course Information
 • Course Id: Бакалаврат/Bachelor
 • Credit: 4
 • Room: 2 семестр/2 semester
 • Days: Залік/Test