Соціологічне забезпечення управлінської діяльності

Спеціальність

281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма

Адміністративний менеджмент

Цикл підготовки

Професійна

Статус

Обов’язкова

  

 

Форма навчання

Денна

Кількість занять (годин)

Лекції – 9 (18)
Семінари – 9 (18)
Лабораторні – 9 (18)
CРС – 66

Форма навчання

Заочна

Кількість занять (годин)

Лекції – 2 (4)
Семінари – 2 (4)
Лабораторні – 0
СРС – 112

Анотація навчальної дисципліни

Ефективна управлінська діяльність багато в чому залежить від вміння оперувати інформацією різного роду: від даних статистичної звітності до результатів спеціальних соціологічних досліджень.

Дана дисципліна покликана формувати у бакалаврів знання та уміння як з використання соціологічної інформації при прийнятті управлінських рішень, так і основам проєктування та організації власних соціологічних досліджень повного циклу. Вивчення дисципліни дозволить бакалаврам у майбутній професійній діяльності вміти відрізняти інформацію, що відповідає критеріям якості соціологічної інформації (надійності, валідності, репрезентативності тощо) від ненадійної інформації, використання якої в управлінській діяльності може призвести до негативних наслідків.

Дана дисципліна вдало поєднує теоретичний та практичний матеріал. Бакалаври протягом даного курсу зможуть на практиці спробувати свої сили у проєктуванні та проведенні власних кількісних та якісних досліджень, що в майбутньому дозволить їм чітко уявляти який метод чи тактику дослідження обирати для отримання найбільш валідної інформації. Написання програми дослідження, як частини індивідуального завдання, направлене на формування практичних навичок з планування теоретико-методологічних та методичних основ соціологічних досліджень дозволить додатково поглибити свої знання з планування та координації діяльності великої команди, об’єднаної спільною задачею розв’язати проблему дослідження.

Поглиблене вивчення особливостей методу опитування та формування інструментарію для даного методу дозволить майбутнім управлінцям удосконалити такі необхідні softskills як вміння правильно ставити запитання та комунікативні навички.
Під час аналізу та узагальнення отриманих у дослідженні результатів студенти навчяться робити висновки та формувати рекомендації.

Окремий тематичний блок дисципліни присвячено вивченню якісного підходу до отримання соціологічної інформації. Студенти отримають вичерпне уявлення щодо особливостей використання методів спостереження, експерименту, контент-аналізу у якісній соціологічній традицій, а також ознайомляться із особливостями проведення методу опитування з точки зору якісного підходу, а саме з тим, коли і як проводяться глибинні інтерв’ю та фокус-групові дослідження.

Навчальна дисципліна має міждисциплінарний характер та інтегрує знання з інших освітніх і наукових галузей: емпіричної соціології, статистики тощо. За структурно-логічною схемою програми підготовки фахівця дана навчальна тощо. Їй безпосередньо передує дисципліна «Моделювання та прогнозування процесів та систем», «Статистика», «Теорія ймовірності», «Основи математичних знань в публічному управлінні».

Для більш ефективної комунікації з метою розуміння структури навчальної дисципліни та засвоєння матеріалу використовується електронна пошта, месенджер Viber. А також необхідно володіти навичками з використання текстового редактора та редактора зі створення презентацій. Отримання практичних навичок з аналізу інформації передбачатиме роботу із ліцензійним програмним забезпеченням для обробки соціологічних анкет «OCA for Windows» та «OCA New Line».

Перелік тем
 1. Соціологічне забезпечення управлінської діяльності: сутність, роль та основні форми. Місце соціологічних досліджень в системі спеціальних досліджень у сфері публічного управління і адміністрування.
 2. Класифікація методів та методологічних підходів до проведення соціологічного дослідження.
 3. Контроль якості соціологічної інформації як фактор забезпечення ефективності управлінських рішень.
 4. Планування та програмування соціологічного дослідження. Проєктування вибіркових сукупностей.
 5. Методи збору первинної соціологічної інформації: опитувальні методи.
 6. Методи збору первинної соціологічної інформації: спостереження та експеримент.
 7. Методи збору первинної соціологічної інформації: аналіз документів.
 8. Статистичні методи оброблення та аналізу соціологічних даних. Інтерпретація результатів дослідження.
 9. Підготовка звіту за результатами соціологічного дослідження, формулювання висновків та підготовка рекомендацій.
Програмні результати навчання
 1. Уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції.
 2. Використовувати методи аналізу та оцінювання програм сталого розвитку.
 3. Застосовувати методи контролю якості у сфері професійної діяльності.
 4. Використовувати дані статистичної звітності, обліку та спеціальних досліджень у професійній діяльності.

Методи навчання, форми оцінювання (контрольні заходи) та терміни виконання зазначені в силабусі.

Система оцінювання та семестрова атестація

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Форми/технології навчання та навчальні ресурси

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Політика навчальної дисципліни
 • Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали.
 • Відвідування занять.
 • Пропущені контрольні заходи оцінювання.
 • Процедура оскарження результатів контрольних заходів оцінювання.
 • Календарний рубіжний контроль.
 • Академічна доброчесність.
 • Норми етичної поведінки.
 • Навчання іноземною мовою.
 • Позааудиторні заняття.
 • Дистанційне навчання.
 • Інклюзивне навчання.

З політикою навчальної дисципліни можна ознайомитися в силабусі.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Соціологічне забезпечення управлінської діяльності
Course Information
 • Course Id: Бакалаврат/Bachelor
 • Credit: 3
 • Room: 7 семестр/7 semester
 • Days: Екзамен/Exam