Управління неурядовими організаціями

Спеціальність

281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма

Адміністративний менеджмент

Цикл підготовки

Професійна

Статус

Обов’язкова

  

 

Форма навчання

Денна

Кількість занять (годин)

Лекції – 9 (18)
Семінари – 9 (18)
Лабораторні – 0
CРС – 54

Форма навчання

Заочна

Кількість занять (годин)

Лекції – 5 (10)
Семінари – 2 (4)
Лабораторні – 0
СРС – 76

Анотація навчальної дисципліни

Основною метою навчальної дисципліни є формування знань щодо особливостей управління неурядовими організаціями. У результаті вивчення будуть здобуті навички з розв’язування завдань з управління неурядовими організаціями та вирішення практичних проблеми у цій сфері. Здобувачі вищої освіти ознайомляться з кращими вітчизняними та зарубіжними практиками управління неурядовими організаціями, також передбачено вивчення основних нормативно-правових актів та положень законодавства, що регулюють діяльність неурядових організацій, їх взаємодію з органами публічного управління, бізнес структурами та громадянами.

Під час вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти:
 • набувають здатності зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя;
 • розвивають навички міжособистісної взаємодії;
 • отримують навички до соціальної взаємодії, до співробітництва й розв’язання конфліктів;
 • оволодіють навичками забезпечувати дотримання нормативно-правових та морально-етичних норм поведінки;
 • набудуть здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні;
 • розвинуть вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;
 • отримують навички проводити прикладні дослідження в сфері публічного управління та адміністрування у складі робочої групи.

Навчальна дисципліна має міждисциплінарний характер та інтегрує знання з інших освітніх і наукових галузей: соціології, політології, філософії, психології, медіації тощо. За структурно-логічною схемою програми підготовки фахівця дана навчальна дисципліна тісно пов’язана з іншими дисциплінами: «Соціологія», «Політологія», «Соціальна філософія», «Психологія управлінської взаємодії», «Врегулювання конфліктів».

Отримані практичні навички та засвоєні теоретичні знання під час вивчення навчальної дисципліни можна використовувати в подальшому під час опанування навчальних дисциплін: «Соціальна інженерія: технології взаємодії влади і громади»

Для більш ефективної комунікації з метою розуміння структури навчальної дисципліни та засвоєння матеріалу використовується електронна пошта, месенджери Viber, WhatsApp, Telegram та Google Classroom. А також необхідно володіти навичками з використання текстового редактора та і редактора зі створення презентацій.

Перелік тем
 1. Предмет, мета, завдання, методи дослідження, основні поняття та структура навчальної дисципліни «Управління неурядовими організаціями».
 2. Нормативно-правове забезпечення діяльності неурядових організацій.
 3. Система управління неурядовими організаціями.
 4. Фінансування діяльності неурядових організацій.
 5. Проєктний та проблемно-орієнтований підходи в діяльності неурядових організацій. Культурно-освітня та волонтерська діяльність.
 6. Управління комунікаціями.
 7. Управління людськими ресурсами в неурядових організаціях.
 8. Міжнародні неурядові організації.
 9. Взаємодія неурядових організацій з органами публічного управління, бізнес структурами та громадянами.
Програмні результати навчання
 1. Уміти організовувати та брати участь у волонтерських/культурно-освітніх/спортивних проєктах, спрямованих на формування здорового способу життя / активної громадянської позиції.
 2. Уміти налагодити комунікацію між громадянами та органами державної влади і місцевого самоврядування.
 3. Знати механізми взаємодії органів публічної влади, бізнес структур та неурядових організацій.

Методи навчання, форми оцінювання (контрольні заходи) та терміни виконання зазначені в силабусі.

Система оцінювання та семестрова атестація

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Форми/технології навчання та навчальні ресурси

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Політика навчальної дисципліни
 • Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали.
 • Відвідування занять.
 • Пропущені контрольні заходи оцінювання.
 • Процедура оскарження результатів контрольних заходів оцінювання.
 • Календарний рубіжний контроль.
 • Академічна доброчесність.
 • Норми етичної поведінки.
 • Навчання іноземною мовою.
 • Позааудиторні заняття.
 • Дистанційне навчання.
 • Інклюзивне навчання.

З політикою навчальної дисципліни можна ознайомитися в силабусі.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Управління неурядовими організаціями
Course Information
 • Course Id: Бакалаврат/Bachelor
 • Credit: 3
 • Room: 7 семестр/7 semester
 • Days: Екзамен/Exam