Соціальна філософія

Спеціальність

281 Публічне управління та адміністрування

Освітня програма

Адміністративний менеджмент

Цикл підготовки

Професійна

Статус

Обов’язкова

  

 

Форма навчання

Денна

Кількість занять (годин)

Лекції – 9 (18)
Семінари – 18 (36)
Лабораторні – 0
CРС – 36

Форма навчання

Заочна

Кількість занять (годин)

Лекції – 4 (8)
Семінари – 1 (2)
Лабораторні – 0
СРС – 80

Анотація навчальної дисципліни

Основною метою навчальної дисципліни «Соціальна філософія» є формування аналітичного і творчого мислення фахівця, здатного досліджувати, розкривати та пояснювати смисли явищ світу, його професії, соціального життя загалом, мислення, здатного порозумітись та визначитись зі світоглядними та ціннісними орієнтаціями сучасної цивілізації. Основною метою є формування наукового світогляду як теоретичного (систематизованого) відношення суб’єкта до сущого з позицій належного (необхідного), а також розширення світоглядних орієнтирів та методологічних підходів студентів щодо здійснення цілісного концептуального аналізу функціонування та динаміки розвитку сучасного суспільства, ролі в ньому людини; розкриття системного характеру суспільства і вивчення змін у підходах до розгляду суспільства від класичних підходів та парадигм до сучасних концепцій гармонізації відношень індивіда та суспільства.

Під час вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти набудуть наступних здатностей та вмінь:

 • здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями;
 • здатність усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку;
 • здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння закономірностей його розвитку;
 • здатність до дослідницької та пошукової діяльності в соціальній сфері;
 • вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

Навчальна дисципліна має міждисциплінарний характер та інтегрує знання з інших освітніх і наукових галузей: соціології, політології, теорії держави і права. За структурно-логічною схемою програми підготовки фахівця дана навчальна дисципліна тісно пов’язана з такими дисциплінами: «Соціологія», «Політологія», «Теорія держави та права». Їй безпосередньо передує дисципліна «Філософія».

Отримані практичні навички та засвоєні теоретичні знання під час вивчення навчальної дисципліни можна використовувати в подальшому під час опанування навчальних дисциплін: «Риторика», «Іміджелогія», «Філософія науки і техніки».

Перелік тем
 1. Предмет соціальної філософії та її місце в системі філософських знань. Суспільство як цілісна система.
 2. Передісторія соціальної філософії. Зародження соціально-філософських ідей на Сході та Заході.
 3. Провідні соціально-філософські ідеї Античності.
 4. Соціально-філософські ідеї доби Середньовіччя.
 5. Соціально-філософські ідеї доби Відродження.
 6. Соціально-філософські погляди представників філософії Нового часу.
 7. Соціально-філософські ідеї Німецької класичної філософії.
 8. Виникнення та становлення некласичної соціальної філософії.
 9. Сучасні соціальні теорії.
 10. Суспільство і природа.
 11. Соціальна структура суспільства.
 12. Економічне буття суспільства.
 13. Політичне буття суспільства.
 14. Духовне буття суспільства.
 15. Культура у вимірі соціальності.
 16. Соціально-філософське розуміння історії. Проблема смислу і спрямування історії.
 17. Особистість і історія. Проблема суб’єкта історичного процесу.
 18. Соціально-філософське розуміння актуальних проблем розвитку сучасного суспільства.
Програмні результати навчання

Використовувати базові знання з історичних, культурних, політичних, соціальних, економічних засад розвитку суспільства.

Методи навчання, форми оцінювання (контрольні заходи) та терміни виконання зазначені в силабусі.

Система оцінювання та семестрова атестація

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Форми/технології навчання та навчальні ресурси

Інформація наведена в силабусі навчальної дисципліни.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Політика навчальної дисципліни
 • Порушення термінів виконання завдань та заохочувальні бали.
 • Відвідування занять.
 • Пропущені контрольні заходи оцінювання.
 • Процедура оскарження результатів контрольних заходів оцінювання.
 • Календарний рубіжний контроль.
 • Академічна доброчесність.
 • Норми етичної поведінки.
 • Навчання іноземною мовою.
 • Позааудиторні заняття.
 • Дистанційне навчання.
 • Інклюзивне навчання.

З політикою навчальної дисципліни можна ознайомитися в силабусі.
Переглянути та/або завантажити силабус можна у верхній частині сторінки.

Соціальна філософія
Course Information
 • Course Id: Бакалаврат/Bachelor
 • Credit: 3
 • Room: 3 семестр/3 semester
 • Days: Залік/Test