Освітньо-професійна програма «Електронне урядування» (бакалаврат)

Джерело на сайті Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

2021–2022 2020–2021

Освітньо-професійна програма на сайті закладу вищої освіти

Профіль освітньої програми

Загальна інформація
Повна назва ЗВО та інституту/факультету

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет соціології і права

Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу

Ступінь – бакалавр
Кваліфікація – бакалавр публічного управління та адміністрування

Рівень з НРК

НРК України – 7 рівень

Офіційна назва освітньої програми

Електронне урядування

Тип диплому та обсяг освітньої програми

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів,
термін навчання 3 роки 10 місяців

Наявність акредитації

Акредитується вперше

Передумови

Наявність повної загальної середньої освіти

Мова(и) викладання

Українська

Термін дії освітньої програми

До наступної акредитації

Інтернет-адреса постійного розміщення освітньої програми

https://osvita.kpi.ua/281
http://ktpu.kpi.ua/osvitni-prohramy/eu/bakalavrat/

Мета освітньої програми

Робити вагомий внесок у забезпечення сталого розвитку суспільства, здійснюючи професійну підготовку публічних службовців та управлінців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері публічного управління та адміністрування, зокрема в сфері електронного урядування, або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та наукових методів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. Мета освітньої програми відповідає стратегії розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського на 2020-2025 роки.

Характеристика освітньої програми
Предметна область

Об’єкти вивчення та/або діяльності: вся сфера публічного управління та адміністрування.

Цілі навчання: підготовка фахівців з публічного управління та адміністрування, здатних розв’язувати складні професійні та практичні завдання у сфері публічного управління та адміністрування і/або у процесі навчання.

Теоретичний зміст предметної області: термінологія, наукові концепції (теорії) публічного управління та адміністрування, управління на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях, адміністрування у всіх сферах діяльності.

Методи, методики та технології наукового пізнання, управління та прийняття рішень, аналітичної обробки інформації, організаційно-технологічного та правового забезпечення, електронного урядування.

Інструменти та обладнання: інформаційно-аналітичні інструменти, системи підтримки прийняття управлінських рішень, спеціалізоване програмне забезпечення.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна

Основний фокус освітньої програми

Спеціальна освіта в галузі 28 «Публічне управління та адміністрування».

Ключові слова:

 • публічне управління;
 • державна служба;
 • менеджмент і теорія організації;
 • управління базами даних;
 • моделювання та прогнозування процесів в публічному управлінні;
 • стандартизація, сертифікація та управління якістю;
 • сучасні управлінські технології;
 • діловодство;
 • надання послуг;
 • комунікації в публічному управлінні;
 • електронне урядування;
 • електронні послуги;
 • електронна демократія;
 • розумні міста;
 • електронна готовність;
 • галузеве електронне урядування.
Особливості програми

Вимагає спеціальної практики в органах державної влади, місцевого самоврядування, різноманітних організаціях та установах.

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування

На посадах публічних службовців:

 • у місцевих державних адміністраціях, їх управліннях та відділах, а також в органах місцевого самоврядування: спеціаліст II категорії, спеціаліст І категорії, спеціаліст;
 • що мають наскрізний характер: спеціаліст II категорії з питань кадрової роботи та державної служби (в органах виконавчої влади);
 • в громадських, державних, колективних та приватних організаціях різних профілів діяльності.

Зокрема, бакалаври публічного управління та адміністрування можуть працювати на посадах радників, консультантів секретаріатів місцевих рад, спеціалістів виконавчих органів місцевих рад, сільських, селищних рад та громад, в тому числі спеціаліста із державних закупівель, спеціаліста із зв’язків з громадськістю, інспектора з кадрів, адміністративного помічника, державного соціального інспектора, адміністративного секретаря, помічника-консультанта народного депутата, референта з основної діяльності, помічника керівника підприємства (установи, організації), інспектора з основної діяльності тощо.

Професійна діяльність випускників спрямована на виконання робіт, що передбачають здійснення функцій помічників керівників, спеціалістів ІІ та І категорії, організаційно-розпорядчих функцій у певних видах економічної діяльності у системі органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, у роботі організацій та установ публічного сектора.

Подальше навчання

Продовження освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за освітньо-професійною чи освітньо-науковою програмою підготовки.

Викладання та оцінювання
Викладання та навчання
 • студентсько-центроване навчання;
 • проблемно-орієнтоване навчання;
 • технології змішаного навчання;
 • лекції, практичні та семінарські заняття, лабораторні роботи;
 • курсові роботи;
 • виїзні заняття (тематичні заняття) в органах влади і місцевого самоврядування;
 • виконання творчих робіт (індивідуальних завдань);
 • case-study, проектна діяльність, ділові ігри;
 • виконання кваліфікаційної роботи.
Оцінювання
 • рейтингова система оцінювання;
 • усні та письмові екзамени;
 • тестування;
 • захист кваліфікаційної роботи;
 • атестаційний екзамен.
Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення

Для реалізації програми залучені 4 докторів наук, з яких 4 мають вчене звання «професор» та 9 – кандидатів наук, з яких 7 мають вчене звання «доцент».

Матеріально-технічне забезпечення

Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності відповідає ліцензійним вимогам (додаток 13 до Ліцензійних умов), затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 1187 від 30.12.2015 р. із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 347 від 10.05.2018 р.

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності відповідає ліцензійним вимогам (додатки 14 та 15 до Ліцензійних умов), затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 1187 від 30.12.2015 р. із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 347 від 10.05.2018 р.

Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність

Можливість укладення угод про академічну мобільність.

Міжнародна кредитна мобільність

Забезпечується відповідно до підписаних угод про міжнародну академічну мобільність (Еразмус+ К1), в тому числі можливість отримання подвійного диплому.

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

Можливість навчання іноземною мовою.

Програмні результати навчання

 1. Використовувати базові знання з історичних, культурних, політичних, соціальних, економічних засад розвитку суспільства.
 2. Застосовувати норми та правила професійного спілкування українською мовою.
 3. Уміти усно і письмово спілкуватися іноземною мовою.
 4. Знати структуру та особливості функціонування сфери публічного управління та адміністрування.
 5. Знати стандарти, принципи та норми діяльності у сфері публічного управління та адміністрування.
 6. Знати основні нормативно-правові акти та положення законодавства у сфері публічного управління та адміністрування.
 7. Уміти організовувати та брати участь у волонтерських/культурно-освітніх/спортивних проектах, спрямованих на формування здорового способу життя / активної громадянської позиції.
 8. Розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень.
 9. Знати основи електронного урядування.
 10. Уміти користуватися системою електронного документообігу.
 11. Уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції.
 12. Уміти налагодити комунікацію між громадянами та органами державної влади і місцевого самоврядування.
 13. Використовувати методи аналізу та оцінювання програм сталого розвитку.
 14. Уміти коригувати професійну діяльність у випадку зміни вихідних умов.
 15. Застосовувати методи контролю якості у сфері професійної діяльності.
 16. Використовувати дані статистичної звітності, обліку та спеціальних досліджень у професійній діяльності.
 17. Застосовувати сучасні технології маркетингу та менеджменту в сфері публічного управління та адміністрування.
 18. Забезпечувати формування безпечних умов функціонування людини, суспільства та держави.
 19. Уміти досліджувати та адаптувати кращі вітчизняні та зарубіжні практики у сфері електронного урядування до потреб розвитку суспільства.
 20. Уміти використовувати технології та інструменти електронного урядування і електронної демократії.
 21. Знати основні засади розвитку розумних міст та особливості надання електронних послуг.

Програмні компетентності

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері публічного управління та адміністрування або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та наукових методів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності (ЗК)

ЗК 1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.
ЗК 2. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК 3. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
ЗК 4. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК 5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
ЗК 6. Здатність працювати в команді.
ЗК 7. Здатність планувати та управляти часом.
ЗК 8. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК 9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК 10. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК 11. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК 12. Навички міжособистісної взаємодії.
ЗК 13. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів діяльності).

Фахові компетентності спеціальності (ФК)

ФК 1. Здатність до соціальної взаємодії, до співробітництва й розв’язання конфліктів.
ФК 2. Здатність забезпечувати належний рівень вироблення та використання управлінських продуктів, послуг чи процесів.
ФК 3. Здатність забезпечувати дотримання нормативно-правових та морально-етичних норм поведінки.
ФК 4. Здатність використовувати в процесі підготовки і впровадження управлінських рішень сучасні ІКТ.
ФК 5. Здатність використовувати систему електронного документообігу.
ФК 6. Здатність здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій.
ФК 7. Здатність розробляти тактичні та оперативні плани управлінської діяльності.
ФК 8. Здатність готувати проекти управлінських рішень та їх впроваджувати.
ФК 9. Здатність впроваджувати інноваційні технології.
ФК 10. Здатність до дослідницької та пошукової діяльності в сфері публічного управління та адміністрування.
ФК 11. Здатність у складі робочої групи проводити прикладні дослідження в сфері публічного управління та адміністрування.
ФК 12. Здатність використовувати інструменти, методи та заходи маркетингу у сфері публічного управління та адміністрування.
ФК 13. Здатність виконувати основні види робіт із документаційного забезпечення та бездокументного обслуговування управлінської діяльності.
ФК 14. Здатність до ідентифікації, оцінювання та управління реальними та потенційними ризиками та загрозами безпеки життєдіяльності людини, держави і суспільства.
ФК 15. Здатність до порівняння та оцінювання вітчизняних та зарубіжних практик у сфері електронного урядування.
ФК 16. Здатність визначати єдині вимоги до надання електронних послуг, здійснювати моніторинг та оцінювати рівень їх надання.
ФК 17. Здатність визначати стан електронної готовності щодо впровадження електронного урядування на місцевому, регіональному та загальнодержавному рівнях.

Перелік компонент освітньої програми

Нормативні освітні компоненти (180 кредитів ЄКТС)

Цикл загальної підготовки (63 кредити ЄКТС)
 1. Українська мова за професійним спрямування
 2. Історія державного управління в Україні
 3. Основи здорового способу життя
 4. Практичний курс іноземної мови
 5. Практичний курс іноземної мови професійного спрямування
 6. Основи математичних знань в публічному управлінні
 7. Теорія ймовірності
 8. Логіка
 9. Політологія
 10. Соціологія
 11. Теорія держави та права
 12. Соціальна філософія
 13. Статистика
 14. Кібернетика та системний аналіз
 15. Моделювання та прогнозування процесів і систем
 16. БЖД та цивільний захист
 Цикл професійної підготовки (117 кредитів ЄКТС)
 1. Основи економіки
 2. Основи менеджменту та теорії організації
 3. Основи публічного управління та адміністративної діяльності
 4. Візуально-інформаційний супровід у професійній діяльності
 5. Теорія прийняття управлінських рішень
 6. Правові засади адміністративної діяльності
 7. Мікро- та макроекономіка
 8. Публічна служба
 9. Основи електронного урядування
 10. Діловодство
 11. Управління базами даних
 12. Інтернет-технології та ресурси
 13. Державний маркетинг
 14. Основи інформаційної безпеки
 15. Соціологічне забезпечення управлінської діяльності
 16. Психологія управлінської взаємодії
 17. Стандартизація, сертифікація та управління якістю
 18. Трудове право
 19. Управління персоналом та тайм-менеджмент
 20. Електронна демократія
 21. Електронна демократія (курсова робота)
 22. Геоінформаційні системи
 23. Регіональне управління та місцеве самоврядування
 24. Бенчмаркінг в публічному управлінні
 25. Бенчмаркінг в публічному управлінні (курсова робота)
 26. Державні інформаційні ресурси
 27. Соціальна інженерія: технології взаємодії влади і громади
 28. Розумні міста
 29. Розумні міста (курсова робота)
 30. Електронні послуги
 31. Електронні послуги (курсова робота)
 32. Галузеве електронне урядування
 33. Практика
 34. Кваліфікаційна робота
 35. Атестаційний екзамен

Вибіркові освітні компоненти (60 кредитів ЄКТС)

Цикл загальної підготовки (4 кредити ЄКТС)
Вибіркові освітні компоненти з загальноуніверситетського каталогу
 1. Освітня компонента 1 ЗУ-Каталогу (семестр 3).
 2. Освітня компонента 2 ЗУ-Каталогу (семестр 4).
Цикл професійної підготовки (56 кредитів ЄКТС)
Вибіркові освітні компоненти з міжфакультетського/факультетського/кафедрального каталогів
 1. Освітня компонента 1 Ф-Каталогу (семестр 3).
 2. Освітня компонента 2 Ф-Каталогу (семестр 3).
 3. Освітня компонента 3 Ф-Каталогу (семестр 4).
 4. Освітня компонента 4 Ф-Каталогу (семестр 4).
 5. Освітня компонента 5 Ф-Каталогу (семестр 5).
 6. Освітня компонента 6 Ф-Каталогу (семестр 6).
 7. Освітня компонента 7 Ф-Каталогу (семестр 6).
 8. Освітня компонента 8 Ф-Каталогу (семестр 6).
 9. Освітня компонента 9 Ф-Каталогу (семестр 7).
 10. Освітня компонента 10 Ф-Каталогу (семестр 7).
 11. Освітня компонента 11 Ф-Каталогу (семестр 7).
 12. Освітня компонента 12 Ф-Каталогу (семестр 7).
 13. Освітня компонента 13 Ф-Каталогу (семестр 8).
 14. Освітня компонента 14 Ф-Каталогу (семестр 8).
Структурно-логічна схема освітньої програми
Форма випускної атестації

Випускна атестація здобувачів вищої освіти за освітньою програмою «Електронне урядування» спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування проводиться у формі захисту кваліфікаційної роботи та атестаційного екзамену і завершується видачею документа встановленого зразка про присудження їм ступеня бакалавра з присвоєнням кваліфікації: бакалавр публічного управління та адміністрування за освітньо-професійною програмою «Електронне урядування».

Випускна атестація здійснюється відкрито і публічно.

Матриця забезпечення програмних результатів навчання
відповідними компонентами освітньої програми
Матриця відповідності програмних компетентностей
компонентам освітньої програми

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

🔥🔥🔥 А у нас новий етап розвитку кафедри) . Чудові новини! Сьогодні, 23.07.2020, на черговому засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти одноголосно було прийняте остаточне рішення про акредитацію двох наших освітніх програм «Адміністративний менеджмент» і «Електронне урядування» (першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування 💪 . Позитивне рішення про акредитацію було підтримане і членами експертної групи, і членами галузевої експертної ради, і радою Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти! Це зайвий раз підкреслює високий рівень викладання, ефективність комунікацій із стейкхолдерами, прозорість взаємодії зі студентами, бездоганну роботу адміністрації нашого закладу. . Цей успіх є результатом багатомісячної праці колективу кафедри разом із плідною роботою адміністрації факультету та університету, студентів, а також всіх зацікавлених осіб! . Дякуємо всім за підтримку, за участь у всіх діях і рішеннях, які привели до цієї об’єктивної оцінки нашої діяльності! Вітаємо наших студентів, викладачів, стейкхолдерів, працівників кафедри і вступників з новим етапом у розвитку нашої кафедри! . #kafedratpu #кпі #кпи #ntuukpi #вступ #вступ2020 #зно #зно2020 #київ #киев #україна #украина #публічнеуправліннятаадміністрування

Публикация от Кафедра ТПУ (ФСП КПІ) 🎓 (@kafedratpu)