Освітньо-наукова програма «Публічне управління та адміністрування» (доктор філософії)

Download recent educational program (English version)
2021–2022 2020–2021

Освітньо-професійна програма на сайті закладу вищої освіти

Громадське обговорення ОНП
Переглянути

Профіль освітньої програми

Загальна інформація
Повна назва ЗВО та інституту/факультету

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет соціології і права

Ступінь вищої освіти

Доктор філософії

Кваліфікація в дипломі

Спеціальність – Публічне управління та адміністрування
Освітня програма – Публічне управління та адміністрування
Доктор філософії з публічного управління та адміністрування

Рівень з НРК

НРК України – 8 рівень
QF-EHEA – третій цикл
ЕQF-LLL – 8 рівень

Тип диплому та обсяг освітньої програми

Диплом доктору філософії
Освітня складова – 60 кредитів ЄКТС, термін навчання 4 роки
Наукова складова – передбачає проведення власного наукового дослідження та оформлення його результатів у вигляді дисертаційної роботи

Наявність акредитації

Акредитується вперше

Передумови

Наявність ступеня магістра

Мова(и) викладання

Українська

Термін дії освітньої програми

До наступної акредитації

Інтернет-адреса постійного розміщення освітньої програми

https://osvita.kpi.ua/281
http://ktpu.kpi.ua/osvitni-prohramy/phd

Мета освітньої програми

Робити вагомий внесок у забезпечення сталого розвитку суспільства, здійснюючи професійну підготовку публічних службовців та управлінців, здатних розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері публічного управління та адміністрування, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики. Мета освітньої програми відповідає Стратегії розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського на 2020-2025 роки.

Характеристика освітньої програми
Предметна область

Об’єкти вивчення та/або діяльності: сфера публічного управління та адміністрування як складна система, що об’єднує діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, утворених ними організацій, громадських об’єднань щодо впливу на процеси розвитку й функціонування соціально-економічних систем загальнодержавного, регіонального та місцевого рівнів, та включає внутрішньо організаційне забезпечення й впорядкування діяльності зазначених суб’єктів..

Цілі навчання: підготовка фахівців з публічного управління та адміністрування, здатних розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності у сфері публічного управління та адміністрування, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та професійної практики..

Теоретичний зміст предметної області: термінологія, наукові концепції (теорії) публічного управління та адміністрування, зокрема на центральному, регіональному та місцевому рівнях.

Методи, методики та технології: наукового пізнання, управління та прийняття рішень, аналітичної обробки інформації, інституціонального, інструментального, функціонального, організаційно-технологічного та правового забезпечення, електронного урядування, прогнозування та проєктування.

Інструменти та обладнання: інформаційно-аналітичні інструменти, системи підтримки прийняття та реалізації управлінських рішень, спеціалізоване програмне забезпечення.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-наукова

Основний фокус освітньої програми

Проведення наукових та прикладних досліджень в галузі 28 «Публічне управління та адміністрування» зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування

Ключові слова: публічне управління, забезпечення сталого розвитку, цифрова трансформація публічного управління, відкриті дані, аналітика даних, управління на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях, сучасні управлінські технології, лідерство, антикризове управління, надання послуг, комунікації в публічному управлінні, електронне урядування, електронна демократія, розумні міста.

Особливості програми

Поєднання наукового дослідження з практикою.

Залучення аспірантів до викладацької діяльності відповідно до напряму наукового дослідження.

Забезпечення комплексу знань та навичок, необхідних для ухвалення управлінських рішень щодо складних соціальних систем та вирішення педагогічних задач за допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Формування здатності працювати з різними видами даних, в тому числі великими даними, відкритими даними тощо в умовах цифрової трансформації системи публічного управління та адміністрування, використовувати різноманітні інструменти та технології електронного урядування та електронної демократії.

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Працевлаштування випускників

Випускник може обіймати інші посади, що відповідають спеціальним (фаховим) компетентностям публічних службовців:

 • у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади;
 • у місцевих державних адміністраціях;
 • в органах місцевого самоврядування;
 • на посадах працівників патронатної служби;
 • на керівних посадах в установах і організаціях різних форм власності та підпорядкування;
 • на управлінських посадах у міжнародних організаціях та їх представництвах в Україні.

Можуть займатися науково-дослідною, викладацькою, експертною діяльністю.

У тому числі, згідно з класифікатором професій ДК 003:2010:
1120. Вищі посадові особи державних органів влади.
12. Керівники підприємств, установ та організацій:
– 1229.3. Керівні працівники апарату місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування;
– 1229.7 Керівники інших основних підрозділів в інших сферах діяльності;
– 1238. Керівники проектів та програм.
14. Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів:
– 1477.1 Менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та використання персоналу;
– 1483. Менеджери (управителі) у соціальній сфері.
23. Викладачі:
– 2310. Викладачі закладів вищої освіти;
– 2310.1. Професори та доценти;
– 2310.2. Інші викладачі закладів вищої освіти.
24. Інші професіонали:
– 2419. Професіонали у сфері державної служби, маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності;
– 2419.3. Професіонали державної служби та місцевого самоврядування;
– 2447. Професіонали у сфері управління проектами та програмами.

Подальше навчання

Продовження освіти в докторантурі та/або участь у постдокторських програмах

Викладання та оцінювання

Проблемно-орієнтоване навчання, підхід, зорієнтований на здобувача, технології змішаного навчання.
Використання платформи «Сікорський» для здійснення освітньої діяльності в дистанційному та змішаному форматі.

Лекції, практичні та семінарські заняття; виїзні заняття (тематичні заняття) в органах влади і місцевого самоврядування; виконання творчих робіт (індивідуальних завдань), case-study, проєктна діяльність з напряму дисертаційного дослідження.

Проведення власних наукових досліджень; участь в науково-дослідницьких проєктах (в тому числі ініціативних тем випускової кафедри) за напрямом свого дослідження, апробація результатів на науково- практичних конференціях, семінарах; звітність аспірантів двічі на рік.

Рейтингова система оцінювання, усні та письмові екзамени, заліки, тестування, підготовка публікацій за напрямом дисертаційного дослідження у фахових наукових виданнях.

Програмні результати навчання

ПРН 1. Опанувати концептуальні та методологічні підходи з публічного управління та адміністрування з урахуванням міжпредметних зв’язків, а також дослідницькі навички, достатні для проведення наукових і прикладних досліджень на рівні останніх світових досягнень з відповідного напряму, отримання нових знань та/або здійснення інновацій.
ПРН 2. Вільно презентувати та обговорювати результати досліджень, наукові та прикладні проблеми з публічного управління та адміністрування державною та іноземною мовами, кваліфіковано відображати результати досліджень у наукових публікаціях у провідних українських та міжнародних наукових виданнях.
ПРН 3. Формулювати нові ідеї, використовувати для обґрунтування висновків належні докази, зокрема, результати теоретичного аналізу, експериментальних досліджень, моделювання, прогнозування, програмування та проектування.
ПРН 4. Планувати і виконувати теоретико-прикладні дослідження з публічного управління та адміністрування й дотичних міждисциплінарних напрямів з використанням сучасного інструментарію.
ПРН 5. Глибоко розуміти загальні принципи й методологію публічного управління та адміністрування, застосовувати їх у власних дослідженнях у публічній сфері та у викладацькій практиці.
ПРН 6. Уміти визначати, оцінювати й обґрунтовувати стратегічні напрями розвитку на центральному, регіональному, місцевому рівнях та на рівні організації.
ПРН 7. Уміти розробляти нові підходи та адаптувати кращі практики електронного урядування та електронної демократії до потреб сталого розвитку.
ПРН 8. Уміти застосовувати сучасні інформаційні технології та інструменти в науковій, освітній (педагогічній) і професійній діяльності.
ПРН 9. Уміти отримувати науково-прикладні результати, які сприяють розв’язанню важливої теоретичної або прикладної проблеми в галузі публічного управління та адміністрування, що мають загальнонаціональне або світове значення.
ПРН 10. Знати та дотримуватися основних засад академічної доброчесності у науковій і освітній (педагогічній) діяльності.
ПРН 11. Уміти викладати на високому науково-теоретичному і методичному рівні навчальні дисципліни за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», розробляти відповідно до сучасних вимог навчально-методичне забезпечення цих дисциплін.

Програмні компетентності

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері публічного управління та адміністрування, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.

Загальні компетентності (ЗК)

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК03. Здатність до формування системного наукового світогляду, професійної етики та академічної доброчесності.
ЗК04. Здатність ініціювати дослідницько-інноваційні проєкти та автономно працювати під час їх реалізації.
ЗК05. Здатність налагоджувати наукову взаємодію, співробітництво.

Спеціальні (фахові) компетентності (СК)

СK01. Здатність усно і письмово презентувати та обговорювати результати наукових досліджень та/або інноваційних розробок.
СK02. Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у вищій освіті.
СК03. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми дослідницького характеру в сфері публічного управління та адміністрування, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних досліджень.
СК04. Здатність до формування та розвитку нових ідей або процесів у передових контекстах у сфері публічного управління та адміністрування.
СК05. Здатність розробляти нові підходи та адаптувати кращі практики, застосовувати й удосконалювати управлінські технології в сфері публічного управління та адміністрування в умовах нових викликів та ризиків.
СК06. Здатність до розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення публічного управління та адміністрування.
СК07. Здатність визначати, науково обґрунтовувати та критично оцінювати стратегічні напрями розвитку на загальнодержавному, регіональному, місцевому та на рівні організації на засадах концепції сталого розвитку.
СК08. Здатність забезпечувати якісний рівень наукових/науково- методичних матеріалів, послуг чи процесів.
СК09. Здатність застосовувати сучасні інформаційні технології у науковій, освітній (педагогічній) та професійній діяльності.
СК010. Здатність до прийняття науково-обґрунтованих управлінських рішень та проведення досліджень в умовах цифрових трансформацій публічного управління та адміністрування.

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення

Відповідно до кадрових вимог щодо забезпечення провадження освітньої діяльності для відповідного рівня вищої освіти, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 в редакції від 20.06.2021 р.

Матеріально-технічне забезпечення

Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності відповідає ліцензійним вимогам (додаток 13 до Ліцензійних умов), затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 1187 від 30.12.2015 р. в редакції від 20.06.2021 р.

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності відповідає ліцензійним вимогам, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 1187 від 30.12.2015 р. в редакції від 20.06.2021 р.

Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність

Реалізується в організаціях-партнерах в межах України відповідно до Положення про академічну мобільність КПІ ім. Ігоря Сікорського з метою здобуття кредитів ЄКТС та/або компетентностей, результатів навчання, які відповідають даній освітній програмі можлива за умови їх відповідності освітній програмі Участь в програмах академічної мобільності регламентується двосторонніми договорами між Університетом та організаціями-партнерами. У випадку обрання програми організації, яка не є партнером Університету, участь в ній допускається за умови відповідності цієї програми освітній програмі, за якою здійснює підготовку здобувач вищої освіти. Декан факультету соціології і права на підставі рекомендації комісії, яка створюється його розпорядженням, може прийняти рішення про визнання набутих аспірантом в інших закладах вищої освіти (наукових установах) компетентностей з однієї чи декількох навчальних дисциплін (зарахувати кредити ЄКТС), обов’язкове здобуття яких передбачено освітньо-науковою програмою підготовки докторів філософії зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування.

Міжнародна кредитна мобільність

Реалізується в організаціях-партнерах поза межами України відповідно до Положення про академічну мобільність КПІ ім. Ігоря Сікорського з метою здобуття кредитів ЄКТС та/або компетентностей, результатів навчання, які відповідають даній освітній програмі можлива за умови їх відповідності освітній програмі.

Можливість участі у стипендіальних програмах, програмах обміну, програмах подвійного диплому, грантах, участі у стажуваннях, Еразмус+.

Участь в програмах академічної мобільності регламентується двосторонніми договорами між Університетом та організаціями-партнерами. У випадку обрання програми організації, яка не є партнером Університету, участь в ній допускається за умови
відповідності цієї програми освітній програмі, за якою здійснює підготовку здобувач вищої освіти. Забезпечується відповідно до підписаних угод про міжнародну академічну мобільність (Еразмус+ К1), в тому числі можливість отримання подвійного диплому.

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

Забезпечення освітнього процесу іноземних студентів з урахуванням особливостей міжкультурної комунікації з використанням сучасних інформаційних технологій з дотриманням принципів рівності, недискримінації та толерантності.

Перелік компонент освітньої програми

Нормативні освітні компоненти (44 кредити ЄКТС)

Навчальні дисципліни для здобуття глибинних знань зі спеціальності
 1. Концептуальні й методологічні засади публічного управління та забезпечення сталого розвитку.
 2. Лідерство та антикризове управління.
 3. Стратегічні напрями розвитку електронного урядування.
 4. Аналітика даних у сфері публічного управління.
Навчальні дисципліни для здобуття універсальних компетентностей дослідника
 1. Методологія наукових досліджень у сфері публічного управління та адміністрування.
 2. Організація науково-інноваційної діяльності.
 3. Актуальні проблеми педагогіки вищої школи.
 4. Академічна доброчесність та наукова комунікація.
 5. Педагогічна практика. Частина 1.
 6. Педагогічна практика. Частина 2.
Навчальні дисципліни для здобуття мовних компетентностей
 1. Іноземна мова для наукової діяльності. Частина 1. Наукові дослідження.
 2. Іноземна мова для наукової діяльності. Частина 2. Наукова комунікація.
Навчальні дисципліни для оволодіння загальнонауковими (філософськими)компетентностями
 1. Філософські засади наукової діяльності. Частина 1. Науковий світогляд та етична культура науковця.
 2. Філософські засади наукової діяльності. Частина 2. Філософська гносеологія та епістемологія.

Вибіркові освітні компоненти (16 кредитів ЄКТС)

 1. Освітня компонента 1 Ф-Каталогу.
 2. Освітня компонента 2 Ф-Каталогу.
 3. Освітня компонента 3 Ф-Каталогу.
 4. Освітня компонента 4 Ф-Каталогу.

Ф-Каталог – вибіркові освітні компоненти з міжфакультетського/факультетського/кафедрального каталогу вибрікових дисциплін.

Наукова складова

1 рік
Зміст наукової роботи аспіранта
 • вибір та обґрунтування теми власного наукового дослідження, визначення змісту, строків виконання та обсягу наукових робіт;
 • вибір та обґрунтування методології проведення власного наукового дослідження, здійснення огляду й аналізу актуальних проблем та сучасних тенденцій за напрямом дослідження;
 • підготовка та публікація не менше 1-ї статті (як правило, оглядової) у фахових вітчизняних виданнях категорії Б або наукових закордонних виданнях за темою дослідження;
 • участь у науково-практичних конференціях (семінарах) з публікацією тез доповідей.
Форма контролю
 • затвердження індивідуального плану роботи аспіранта на вченій раді факультету;
 • звітування про хід виконання індивідуального плану аспіранта двічі на рік.
2 рік
Зміст наукової роботи аспіранта
 • проведення власного наукового дослідження, що передбачає вирішення дослідницьких завдань шляхом застосування комплексу теоретичних та емпіричних методів;
 • підготовка та публікація не менше 1-ї статті у фахових вітчизняних виданнях категорії Б або наукових закордонних виданнях за темою дослідження;
 • участь у науково-практичних конференціях (семінарах) з публікацією тез доповідей.
Форма контролю

Звітування про хід виконання індивідуального плану аспіранта двічі на рік.

3 рік
Зміст наукової роботи аспіранта
 • аналіз та узагальнення отриманих результатів власного наукового дослідження;
 • обґрунтування наукової новизни отриманих результатів, їх теоретичного та/або практичного значення;
 • підготовка та публікація не менше 1-ї статті у фахових вітчизняних виданнях категорії Б або наукових закордонних виданнях за темою дослідження;
 • участь у науково-практичних конференціях (семінарах) з публікацією тез доповідей.
Форма контролю

Звітування про хід виконання індивідуального плану аспіранта двічі на рік.

4 рік
Зміст наукової роботи аспіранта
 • оформлення наукового дослідження аспіранта у вигляді дисертації;
 • підведення підсумків щодо повноти висвітлення результатів дисертації в наукових статтях відповідно до чинних вимог;
 • впровадження одержаних результатів та отримання підтверджувальних документів;
 • подання документів на попередню експертизу дисертації;
 • підготовка до атестації, яка здійснюється у формі публічного захисту дисертації.
Форма контролю
 • звітування про хід виконання індивідуального плану аспіранта двічі на рік;
 • надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації.
Структурно-логічна схема освітньої програми
Форма випускної атестації

Випускна атестація здобувачів вищої освіти за освітньо-науковою програмою «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» освітнього рівня доктора філософії здійснюється у формі публічного захисту дисертаційної роботи.

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії є самостійним розгорнутим дослідженням, що пропонує розв’язання комплексної проблеми в сфері публічного управління та адміністрування або на її межі з іншими спеціальностями, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.

Дисертаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фальсифікації, фабрикації.

Дисертаційна робота має бути розміщена на сайті КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Дисертаційна робота має відповідати іншим вимогам, встановленим законодавством.

Матриця забезпечення програмних результатів навчання
відповідними компонентами освітньої програми
Матриця відповідності програмних компетентностей
компонентам освітньої програми