Навчальна література

Anol Bhattacherjee (2012). Social Science Research: Principles, Methods, and Practices 

Dr. Shanti Bhushan Mishra & Dr. Shashi Alok (2017). HANDBOOK OF RESEARCH METHODOLOGY

Бригілевич В. Система управління житлом в Україні: актуальний стан і перспективи реформування / Практичний посібник // В. Бригілевич, М. Березовчук М, Н. Швець – Львів, 2011. – 144 с.

Бригілевич В. Реформування системи управління житловою нерухомістю міста. Практич- ний посібник / [За заг. ред. Бригілевича В. // Бригілевич В., Когут Г., Швець В., Шишко В., Щодра О.]; Швейцарсько-український проект «Підтримка децен- тралізації в Україні – DESPRO». – К. : ТОВ «Софія-А». – 2012. – 104 с

Вакуленко М.В. Основи регіонального управління в Україні : підручник // авт.-упоряд. : В. М. Вакуленко, М. К. Орлатий, В. С. Куйбіда та ін.; за заг. ред. В.М. Вакуленка, М.К. Орлатого. – К. : НАДУ, 2012. – 576 с.

Василевська Т.Е. Етика державного управління : підручник / Т. Е. Василевська, В. О. Са- ламатов, Г. Б. Марушевський ; за заг. ред. Т. Е. Василевської. – К. : НАДУ , 2015. – 204 с.

Воробієнко П.П. Телекомунікаційні та інформаційні мережі : Підручник [для вищих навчальних закладів] / П.П. Воробієнко, Л.А. Нікітюк, П.І. Резніченко. – К.: САММІТ-Книга, 2010. – 708 с.: іл.

Гошовська В.А. Елітознавство : підручник / за заг. ред. В. А. Гошовської. – К. : НАДУ, 2013. – 268 с

Діденко Н.Г. Європейська соціальна політика і моделі соціального партнерства: навчально-методичний посібник / Н.Г. Діденко, І.Я. Тодоров, О.Р. Чугріна, О.К. Міхеєва; за заг. ред. Н.Г. Діденко. – Донецьк: ДонДУУ, 2011. – 219 с.

Димченко О.В. Житлово-комунальне господарство в реформаційному процесі: аналіз, проектування, управління: монографія / О. В. Димченко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2009. – 356 с.

Кліменко Г.Менеджмент неурядових організацій: Тренінговий модуль / За заг. ред. О.Красюкової-Енз, М.Сварника. — Українсько-канадський проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні» — К., 2010. — 50 с.

Мельтюхова Н.М. Зарубіжний досвід публічного адміністрування : метод. рек. / авт. кол. : Н. М. Мельтюхова, В. В. Корженко, Ю. В. Дідок та ін. ; за заг. ред. Н. М. Мельтюхової. – К. : НАДУ, 2010. – 28 с.

Оржель О.Ю. Європейський досвід державного управління: Курс лекцій / Уклад.: О.Ю.Оржель, О.М.Палій, Ю.Д.Полянський [та ін.]. – К.: Вид-во НАДУ, 2007. – 76 с.

Петроє О.М. Соціальний діалог як інститут державного управління : навч.-метод. матеріали / О. М. Петроє ; упоряд. В. В. Святненко. – К. : НАДУ, 2013. – 84 с.

Рубцов В.П. Державне управління та державні установи: Навч. посіб. для дистанційного навчання / В. П. Рубцов, Н. І. Перинська; За ред. дAра соціол. наук, проф. Ю. П. Сурміна.— К.: УніверA ситет «Україна», 2008.— 440 с.

Світличний О.О. Основи геоінформатики: Навчальний посібник / За заг. ред. О.О. Світличного. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 295

Ситник Г.П. Державне управління у сфері національної безпеки (концептуальні та організаційно-правові засади): Підручник К.: НАДУ, 2012. – 544 с.

Стрельніков В. Ю. Сучасні технології навчання у вищій школі : модульний посіб- ник для слухачів авторських курсів підвищення кваліфікації викладачів МІПК ПУЕТ / В. Ю. Стрельніков, І. Г. Брітченко. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 309 с.

Чернов С.І. Текст лекцій з дисципліни «Державне та регіональне управління» (для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” денної форми навчання) / С.І.Чернов, М.М. Новікова, С.О. Гайдученко; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 140 с.

Чукут С.А. Налагодження механізмів взаємодії з неурядовими громад організаціями / С.А. Чукут, О.В. Загвойська та ін. – К. : НАУД, 2011. – 80 с.

Чукут С.А. Аналіз кращих практик надання електронних послуг в Об’єднаних Арабських Еміратах / С.А Чукут, М.С. Шуляк // Державне управління: удосконалення та розвиток: електронне наукове фахове видання. – 2016. – №4. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=962

Чукут С.А.  Вибір і громадська думка / C.А. Чукут // Вісник Академії керівних кадрів культури. – 2001.- № 3.

Чукут С.А. Відтворення генераційної цілісності духовної культури (управлінський аспект) / C.А. Чукут // Автореферат дис. доктор. наук з держ. упр. – К.: 1999.

Чукут С.А. Вітчизняний і зарубіжний досвід впровадження електронного урядуванняЗб. матеріалів наук.-практ. конф. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України / С.А. Чукут, О.В. Загвойська. – К. : Майкрософт, 2008.

Чукут С.А. Вплив державної політики на функціонування форм спадкоємності духовної культури / C.А. Чукут // Збірник наукових праць УАДУ. – 1998. – № 1.

Чукут С.А. Вплив електронного урядування на процес децентралізації /С.А Чукут  // Сучасні проблеми управління: діалектика централізації та децентралізації. Матеріали VIIІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 10 грудня 2015 р.) / Уклад.: А.А. Мельниченко, І.В. Виселко. – К.: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2015.

Чукут С.А. Впровадження електронного парламенту в Україні в контексті сучасних світових тенденцій / С.А Чукут  // Держава та регіони. Серія: Державне управління / 2016. – №4.

Чукут С.А. Впровадження електронного урядування в умовах мережевої війни / С.А Чукут // Публічне управління та адміністрування: збірник наук. праць. – К. – 2015. – №1.

Чукут С.А. Генеза духовної культури (управлінський вимір) / C.А. Чукут / К.: В-во УАДУ. – 1999. – 256 с.

Чукут С.А. Гуманітарна політика щодо розвитку культури / C.А. Чукут / Гуманітарна політика // Навчальний посібник. – К.: В-во “Міленіум”, 2002.

Чукут С.А. Гуманітарна політика щодо розвитку науки / C.А. Чукут / Гуманітарна політика: Навчальний посібник. – К.: В-во “Міленіум”, 2002.

Чукут С.А. Гуманітарна політика: навчальний посібник / C.А. Чукут, В.А. Скуратівський, В.П.Трощинський. – К.: В-во “Міленіум”, 2002.

Чукут С.А. Державна ідея та суспільний ідеал: їх функціональне значення в процесах державотворення України / C.А. Чукут // Вісник УАДУ. – 1999. – №2.

Чукут С.А. Державна інформаційна політика в Україні / C.А. Чукут / Гуманітарна політика // Навчальний посібник. – К.: В-во “Міленіум”, 2002.

Чукут С.А. Державна інформаційна політика в Україні // Почепцов Г.Г., Чукут С.А. Інформаційна політика. Навчальний посібник.- Част.1. – К.: УАДУ, 2002. – С.56-88.

Чукут С.А.  Державна культурна політика в умовах побудови інформаційного суспільства: зарубіжний і вітчизняний досвід / C.А. Чукут // Збірник матеріалів культурологічних читань, присвячених пам’яті В.Підкопаєва. – Центр культурологічних досліджень. – 2003.

Чукут С.А. Державна культурна політика України в контексті сучасного світового досвіду: основні напрямки і тенденції розвитку / C.А. Чукут // Культурна політика в Україні у контексті світових трансформаційних процесів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К., ДАКККіМ, 2001.

Чукут С.А. Деякі проблеми державного управління Стародавнього Китаю в контесті сучасності / C.А. Чукут // Деякі проблеми державного управління Стародавнього Китаю в контексті сучасності // Командор. – 1999. – № 3. – С. 36-38.

Чукут С.А. Духовна культура в гуманітарній політиці України / C.А. Чукут // Програма «Україна – 2010»: Консолідація українського суспільства: реалії, перспективи: Науково-методичний посібник. – К.: Вид-во УАДУ, 1999.

Чукут С.А. Духовна культура та національне питання в контексті процесу державотворення в Україні (на початку ХХст.). / C.А. Чукут // Актуальні проблеми державного управління. Збірник наукових праць ЛФ УАДУ. – Львів, 1999. – №2.

Чукут С.А. Електронний уряд і проблема цифрової нерівності в Україні.

Чукут С.А. Електронний уряд: науково-практичний довідник / Уклад.: С. А. Чукут, І. В. Клименко, К. О. Линьов ; за заг. Ред. С. А. Чукут. – К. : Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т підвищ. кваліфікації керів. кадрів, 2007.

Чукут С.А. Електронний уряд: проблеми і пріоритети. Матеріали науково-практичної конференції УАДУ / C.А. Чукут. – К: Вид-воУАДУ, травень 2003 р.

Чукут С.А. Етико-культурні домінанти політичного процесу / C.А. Чукут // Збірник наукових праць УАДУ, 2001.

Чукут С.А. Європейський досвід удосконалення культурної політики в контексті розбудови Української держави / C.А. Чукут // Україна на порозі третього тисячоліття: духовність і художньо-естетична культура (теорія і практика). – Київ, 1999.

Чукут С.А.  Зарубіжний досвід упровадження електронного урядування / Т. Камінська, А. Камінський, М. Пасічник та ін. ; за заг. ред. С. А. Чукут- К.: 2008.

Чукут С.А. Інституційні та організаційні засади впровадження електронного урядування: кращі зарубіжні практики (заг.редак.) / С.А. Чукут, О.В. Загвойська // Інституційні та організаційні засади впровадження електронного урядування: кращі зарубіжні практики. –К., 2011.

Чукут С.А. Інформаційна політика / C.А. Чукут, О.В. Литвиненко /Навчальний посібник., Част.2. – К.: В-во НАДУ, 2003.

Чукут С.А. Інформаційна політика в Україні: Методичні рекомендації з курсу : навч. вид. / Чукут С.А. – К. : НАДУ, 2007.

Чукут С.А. Інформаційна політика в Україні: Опорний конспект лекцій з курсу : навч. вид. / С.А. Чукут, Т.В. Джига. – К. : НАДУ, 2007.

Чукут С.А. Інформаційна політика Навчальний посібник /C.А. Чукут. – К.: «Знання», 2006. – 665 с.

Чукут С.А.  Інформаційна політика та електронне урядування: Опорний конспект / С.А. Чукут, О.Б. Кукарін. – К.: НАДУ, 2008.

Чукут С.А. Інформаційна політика та зв’язки з громадськістю / C.А. Чукут, І.Ф.Надольний/ Методичні рекомендації для слухачів. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.

Чукут С.А. Інформаційна політика та зв’язки з громадськістю / C.А. Чукут, Г.Г. Почепцов / Опорний конспект до дистанційного курсу. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.

Чукут С.А. Інформаційна політика: Навчальний посібник / С.А. Чукут , Г.Г. Почепцов. – К.: «Знання», 2008. – 665 с. (друге видання).

Чукут С.А. Комунікативна політика в органах державної влади. Методичні рекомендації для слухачів до дистанційного курсу /С.А. Чукут, Т.В. Джига, А.В.Баровська. – К.: Вид-во, 2007. – 39 с.

Чукут С.А. Комунікативна політика в органах державної влади. Опорний конспект до дистанційного курсу. Навч. посібник. / С.А. Чукут, Т.В.Джига. – К.: Секретаріат КМУ, 2007.

Чукут С.А. Комунікативна політика в органах державної влади: Опорний конспект лекцій. Навч. Посібник / С.А. Чукут, Т.В. Джига. – К.: Вид-во НАДУ, 2008.

Чукут С.А. Концептуальний аналіз вибору в контексті управління суспільно-культурними процесами / C.А. Чукут // Вісник УАДУ. – 1999. – №1.

Чукут С.А. Концептуальні засади розвитку електронного урядування в Україні: Проект навчального посібника / за заг. ред А.І. Семенченка; С.А. Чукут, О.А. Баранов, М.С. Демкова, С.В. Дзюба, А.В. Єфанов, І.Б. Жиляєв, Е.Л. Клепець, Т.В. Попова, І.А. Рубан, А.І. Семенченко. – К., 2009.

Чукут С.А. Кращі практики впровадження електронного урядування: зарубіжний досвід (наук.редакція) / С.А. Чукут, О.В. Загвойська // Кращі практики впровадження електронного урядування: зарубіжний досвід. – К., 2010.

Чукут С.А. Культурна політика України / C.А. Чукут // Вісник Академії керівних кадрів культури. – № 3. – 2001.

Чукут С.А.  Магістерська програма з електронного урядування / С.А. Чукут // Досвід впровадження е-демократії та е-урядування в Україні. – Київ, 2010.

Чукут С.А. Магістерська програма з електронного урядування як сучасний інституційний механізм реформування державного управління / С.А. Чукут, О.В. Загвойська // Міжнародний науковий фаховий журнал Електронне урядування/ №1, 2010.

Чукут С.А. Механізм функціонування спадкоємності в духовній культурі / C.А. Чукут // Україна на порозі третього тисячоліття: духовність і художньо-естетична культура (теорія і практика). – Київ, 1999.

Чукут С.А. Мова: пані чи служниця? / C.А. Чукут // Командор. – 1998. – № 1.

Чукут С.А. Налагодження механізмів взаємодії уряду з неурядовими організаціями / С.А. Чукут, О.В. Загвойська, Н.М. Драгомирецька, В.М. Дрешпак, С.Г. Соловьов, Т. В. Джига та ін// Наук.-метод. Розробка. – К.: Вид-во НАДУ, 2010.

Чукут С.А.   Налагодження механізмів ефективної взаємодії уряду з громадськістю та засобами масової інформації: теоретико-прикладний аспект: реферат. (проміжний /С.А.Чукут, О.В. Загвойська, Н.М. Драгомирецька, В.М. Дрешпак та інші – Київ. – 2009, Номер державної реєстрації 0109U003027, режим доступу uadocs.exdat.com/docs/index-209993.html.

Чукут С.А. Науково-методичне забезпечення зв’язків з громадськістю в органах державної виконавчої влади: Методичні рекомендації / С.А. Чукут , Т.В. Джига, А.В. Баровська [та ін.] – К. : НАДУ, 2008.

Чукут С.А. Особливості впровадження електронного урядування в Об’єднаних Арабських Еміратах / С.А. Чукут, М.С. Шуляк  // Інвестиції: практика та досвід / 2016. – №4.

Чукут С.А. Особливості впровадження електронного урядування в умовах мережевої війни: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «В.М.Глушков – піонер кібернетики» (Київ, 2014 р.) – К.: Вид-во «Політехніка», 2014. – 266 с.

Чукут С.А. Охорона культурної спадщини як актуальна проблема сьогодення / C.А. Чукут // Збірник наукових праць УАДУ. – 1999. – №1.

Чукут С.А. Питання забезпечення сумісності надання електронних державних послуг та європейські виміри підготовки магістрів з електронного урядування / С.А. Чукут, О.В. Загвойська  // Вісник державної служби. 2009, Вип.1.

Чукут С.А. Питання кадрового забезпечення впровадження електронного урядування / С.А. Чукут, Загвойська О.В., Кукарін О.Б // Модернізація державного управління,державної служби і кадрової політики”, щорічні рішельєвські академічні читання (2010; Одеса) ; гол. ред.:Т. В. Мотренко; Нац. ун-т “Одеська юрид. акад.”. – Одеса : Юрид. літ., 2010 . – С. 67-70.

Чукут С.А. Побудова інформаційного суспільства в Україні: проблеми та перспективи / C.А. Чукут // Матеріали Міжнародного конгресу Інформаційне суспільство – стратегія розвитку в ХХI ст. / Київ, 1-2 квітня 2003 р.

Чукут С.А. Порівняльний аналіз побудови електронного уряду в Англії та Україні / C.А. Чукут // Державне управління в умовах інтеграції України в Європейський Союз. – Т.2. – К.: В-во УАДУ, 2002.

Чукут С.А. Правове забезпечення інформаційної сфери в Україні та за кордоном. Методичні рекомендації для самостійної роботи з теми : навч. вид. / С.А. Чукут, Р. Г. Скребець. – К. : НАДУ, 2007.

Чукут С.А. Практичне використання електронного уряду та урядування: методичні рекомендації / C.А. Чукут, Т.В. Джига. – К.: Вид-во НАДУ, 2007.

Чукут С.А. Практичне використання електронного уряду та урядування. Прикладні наукові розробки для використання в діяльності працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування / С.А. Чукут, Т.В. Джига, О.П. Попроцький, А.В. Боровська, О.В.Карпенко. – К.: НАДУ, 2007.

Чукут С.А. Проблеми і перспективи впровадження електронного уряду: світовий та вітчизняний досвід /C.А. Чукут // Державне управління в Україні: реалії та перспективи: Зб.наук.праць. – К.: Вид-во НАДУ, 2005.

Чукут С.А. Проблеми та пріоритети розвитку е-уряду: зарубіжний та вітчизняний досвід.

Чукут С.А. Проблеми функціонування сучасних соціальних інститутів в умовах трансформації українського суспільства/ C.А. Чукут // Актуальні проблеми державного управління. Науковий збірник. – Харків, 1999. – №2.

Чукут С.А. Реалізація державної культурної політики як пріоритетний напрям розвитку гуманітарної сфери / C.А. Чукут // Україна: поступ у ХХІ століття. Науково-методичні поради лектору. – Київ, УАДУ, 2000.

Чукут С.А. Ритуал, його місце та значення в системі управління спадкоємністю в духовній культурі/ C.А. Чукут // Командор. – 1999. – № 2.

Чукут С.А.  Сутність електронного уряду та принципи його організації / C.А. Чукут // Вісник УАДУ, 2003. – №2.

Чукут С.А. Сутність і роль громадської думки в процесах державотворення / C.А. Чукут // Грані. – 1999. – №3(5).

Чукут С.А. Сучасна війна, мережеве суспільство і психологія натовпу / С.А. Чукут // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Великі війни, великі трансформації: історична соціологія 20 ст., 1994-20014». (Київ, 2014 р.). К.: НТУУ «КПІ», 2014.

Чукут С.А. Творча еліта_ теоретико-методологічний аспект / C.А. Чукут // Актуальні проблеми державного управління. Збірник наукових праць ОФ УАДУ. – Одеса, 1999. – №1.

Чукут С.А.  Тенденції та проблеми впровадження електронного урядування в Україні:: Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні проблеми управління: виклики інформаційної епохи» (Київ, 2013 р.) / С.А. Чукут. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 176 с.

Чукут С.А. Теоретико-методологічні, інституційні та організаційні засади електронного урядування / С.А. Чукут, О.В. Загвойська // Інформаційний дайджест досліджень у галузі державне управління. Випуск 3. – К., 2011.

Чукут С.А. Теоретико-методологічні, організаційні та інституційні засади впровадження електронного урядування / С.А. Чукут, О.В. Загвойська // Заключний звіт про науково-дослідну роботу. – К., 2011.

Чукут С.А. Теорія Гоббса про державу як передумову культури в контексті сучасних проблем демократизації українського суспільства / C.А. Чукут // Придніпровський вісник. (Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Проблеми демократизації посткомуністичного суспільства у контексті європейського досвіду», листопад 1998 р.). – 1998. – № 95-96 (162-163).

Чукут С.А.  Чого не вистачає сьогоднішній правлячій еліті України? / C.А. Чукут // Віче. – 1999. – № 6.

Чукут С.А. Електронне урядування: Методичні рекомендації для самостійної роботи з теми : навч. вид. / С.А.Чукут. – К. : НАДУ, 2007.

Чукут С.А. Електронне урядування: Опорний конспект / С.А. Чукут, О.Б. Кукарін. – К.: НАДУ, 2009.

Чукут С.А.Основні аспекти реформування культурної політики в Україні в контексті світового досвіду / C.А. Чукут // Збірник наукових праць УАДУ. – 1999. – № 2.

Чукут С.А.  Порівняльний аналіз використання Інтернет в країнах Європейського Союзу.

Чукут С.А.  Проблеми та перешкоди на шляху електронного уряду: світовий і вітчизняний досвід / C.А. Чукут // Державне управління в Україні: реалії та перспективи: Зб. наук. пр. / К.: Вид-во НАДУ. – 2005.

Чукут С.А. Роль сучасних засобів масової інформації в процесах державотворення (окремі аспекти) / C.А. Чукут // Вісник УАДУ. – 1999. – № 3.

Чукут С.А. Тенденції розвитку електронного урядування та ризики його впровадження / С.А. Чукут // Міжнародний науковий конгрес «Інформаційне суспільство в Україні», 25-26.11.2012 р. – К., 2012.

Чукут С.А.  Інформаційна політика в Україні: Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з курсу / С.А. Чукут, О.В. Загвойська, О.Б. Кукарін, О.П. Попроцький. – К. : НАДУ, 2009.

Щедріна О.І.Інтернет-технології в бізнесі: навч. посіб. / О.І. Щедріна, М.М. Агутін. – К. : КНЕУ, 2012. – 303 с.

Навчальна література з дисципліни “Якісні методи соціологічного дослідження”