Божок Ольга Ігорівна

Кандидат наук з державного управління, викладач

Посада

Викладач

Вчене звання

Науковий ступінь

Кандидат наук з державного управління (2020 р.)
Тема дисертації: «Феномен адміністративної субкультури в публічному управлінні»

Переглянути CV

Освіта

Вища освіта

2000-2007 рр.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ)
Факультет соціології
Спеціальність «Адміністративний менеджмент»

Аспірантура

2009-2011 рр.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (м. Київ)
Факультет соціології і права
Спеціальність 09.00.03 «Соціальна філософія і філософія історії»
Дисертація на тему: «Феномен адміністративної субкультури в публічному управлінні»

Дисципліни

Бакалаврат

Теорія прийняття управлінських рішень
Врегулювання конфліктів і медіація в публічному управлінні та адмініструванні (ОПП «Адміністративний менеджмент»)
Організаційна культура та лідерство (вибірковий освітній компонент)

Магістратура

Конфліктовирішення, миротворення та медіація (вибірковий освітній компонент)

Аспірантура

Концептуальні й методологічні засади публічного управління та забезпечення сталого розвитку
Конфліктовирішення, миротворення та медіація (вибірковий освітній компонент)

Сфера наукових інтересів

 1. Соціокультурні засади адміністративної діяльності
 2. Миротворення і конфліктовирішення
ORCID: 0000-0002-9782-1360
Google Scholar

Стажування, курси підвищення кваліфікації та сертифікати

Інформація оновлюється.

Практичний досвід, експертна та громадська діяльність

 • участь у проекті щодо підготовки фахівців із спеціальності 054 Соціологія освітньо-професійної програми «Врегулювання конфліктів та медіація», який був організований КПІ ім. Ігоря Сікорського та Міністерством у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України за підтримки Посольства Великої Британії та Швейцарії
 • робота в організаційних комітетах конференцій

Навчально-методичні праці

 1. Публічне управління та адміністрування: комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни. [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» спеціалізацій «Адміністративний менеджмент», «Електронне урядування» / КПІ ім. Ігоря Сікорського; уклад.: Пашов Р. І., Архипова Є. О., Божок О. І. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 98 с. Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний посібник для здобувачів ступеня магістра за освітніми програмами «Адміністративний менеджмент», «Електронне урядування». Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 3 від 22.11.2018 р.) за поданням Вченої ради Факультету соціології і права (протокол № 2 від 24.09.2018).

Деякі публікації

2018 рік
 1. Божок О. І. Соціологічні аспекти розвитку адміністративної субкультури в Україні // Публічне управління та митне адміністрування», 2018. –  № 2 (19).
 2. Bozhok Olha. Mechanisms of support and development of the administrative subculture / East journal of security studies. Vol. 3 (1/2018).
 3. Божок О. І. Адміністративна субкультура у соціальному механізмі професіоналізації публічної служби // Науковий журнал «Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління» – Київ, 2018 – Том 29 (68) № 4, 2018 – 129 с. – с. 1-7.
 4. Божок О. І. Субкультурні конфігурації та політична медіація у публічному управлінні // Науковий журнал «Публічне управління і адміністрування в Україні» – Одеса, 2018 – Вип. 4/2018 – 94 с. – с. 5-11.
2017 рік
 1. Божок О. І. Складові комунікативної моделі адміністративної субкультури: інкорпорація медіативних практик // Збірник наукових праць «Право та державне управління» – Запоріжжя: КПУ, 2017. – № 4 (29). – Т. 2. – 198 с. – с. 5-11.
 2. Божок О. І. Теоретичні засади адміністративної субкультури в публічному управлінні // Збірник наукових праць Право та державне управління. – Запоріжжя: КПУ, 2017. – № 2 (27). – 226 с. – с. 94-101.
2015 рік
 1. Божок О. І.  Проблема псевдоінновацій у проектуванні адміністративної субкультури // Матеріали ХVІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів Дні науки ФСП «Гуманізм та антигуманізм у подоланні конфліктів сучасності» (м. Київ, 22-23 квітня 2015 року) / Укладачі: Мельниченко А. А., Виселко І. В., Пряміцин В. Ю., Комова Д. Ю. / – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 190 с. – с. 146.
 2. Божок О. І.  Особливості адміністративної субкультури в умовах люстраційного процесу // Соціальні та політичні конфігурації модерну: політична влада в Україні та світі: матеріали IVміжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 3-4 червня 2015 / укладачі: Г. Дерлуг’ян, А. А. Мельниченко, П. В. Кутуєв, А. О. Мігалуш. – К.: Талком, 2015. – 410 с. – с. 98-99.
 3. Божок О. І. Соціальне партнерство як форма перетворення адміністративної субкультури // Проблемитеорії та практики управління, №1, 2015, С.50-65.
 4.  Божок О. І. Трансформації адміністративної субкультури в  умовах децентралізації // Сучасні проблеми управління: діалектика централізації та децентралізації. Матеріали VIII міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 10 грудня 2015 р.) / Укладачі: А. А. Мельниченко, І. В. Виселко. – К: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2015. – 186 с. – с. 22-24.
2014 рік
 1. Божок О. І.  Соціокультурні чинники варіативності корпоративної культури державного управління / Божок Ольга Ігорівна // Вісник НТУУ КПІ Філософія. Педагогіка. Психологія.- 2014. – № 1. – с. 10-16.
 2. Божок О. І.  Діяльнісний підхід як методологія дослідження сучасних професійних субкультур // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування основних напрямів розвитку соціогуманітарних наук» (м.Дніпродзержинськ 11 – 12 квітня 2014 року). – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2014.- 147 с. – с. 114.
 3. Божок О. І. Олігархізм як контркультурний вимір необмеженої свободи топ-менеджменту// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів «Дні Науки ФСП», «Свобода та соціальна відповідальність в інтелектуальних пошуках сучасної молоді» (м. Київ 16-17 квітня 2014 року) / Укладачі: А. А. Мельниченко, І. І. Федорова, О. О. Боровикова. – Київ: НТУУ КПІ, 2014. – 247 с. – с. 187-188.
 4. Божок О. І.  Соціально-професійні трансформації адміністративної субкультури у контексті загроз та викликів інформаційної доби // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритети розвитку суспільних наук у ХХІ столітті» (м. Одеса, 16-17 травня 24 року). – м. Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2014. – 112 с. – 23-25.
 5. Божок О. І. Аполітичність як специфічна ознака адміністративної субкультури // Матеріали V (XІV) Міжнародної науково-практичної конференції «Світова наука: сьогодні, завтра, завжди» (Україна, Горлівка, 22-23 травня 2014 р.). – 124 с. – с. 9-11.
 6. Божок О. І.  Адміністративна субкультура в контексті розвитку GOOD GOVERNANCE в Україні // Великі війни, великі трансформації: історична соціологія 20-го століття, 1914-2014: тези доп. / Уклад.: А. А. Мельниченко, П. В. Кутуєв, А. О. Мігалуш // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 27-28 листопада 2014 р.). – К.: НТУУ КПІ, 2014. – 340 с. – с. 264.
 7. Божок О. І. Роль адміністративної субкультури у формуванні інформаційної культури державних службовців // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «В. М. Глушков – піонер кібернетики» (2014 р. м. Київ) / Укладачі: Б. В. Новіков, А. А. Мельниченко, В. Д. Піхорович, І. В. Виселко, В. Ю. Пряміцин – К.: Видавництво «Політехніка», 2014. – 266 с. – с. 258.
2011 рік
 1. Божок О. І. Творчий потенціал адміністративної субкультури Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка: Зб. наук. праць. – Київ: ІВЦ «Політехніка», 2011. – № 2 (32). – 198 с. – c. 36-39.
Google Scholar
Божок Ольга Ігорівна
Stay in Touch