Навчальна література

Спеціальність 074 Публічне управління та адміністрування

Бабаєв В.М. Текст лекцій з дисципліни «Електронне урядування» (для студентів 5 курсу спеціальності 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування денної форми навчання) / В.М. Бабаєв, М.М. Новікова, С.О. Гайдученко; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 127 с.

Бригілевич В. Система управління житлом в Україні: актуальний стан і перспективи реформування / Практичний посібник // В. Бригілевич, М. Березовчук М, Н. Швець – Львів, 2011. – 144 с.

Бригілевич В. Реформування системи управління житловою нерухомістю міста. Практич- ний посібник / [За заг. ред. Бригілевича В. // Бригілевич В., Когут Г., Швець В., Шишко В., Щодра О.]; Швейцарсько-український проект «Підтримка децен- тралізації в Україні – DESPRO». – К. : ТОВ «Софія-А». – 2012. – 104 с

Вакуленко М.В. Основи регіонального управління в Україні : підручник // авт.-упоряд. : В. М. Вакуленко, М. К. Орлатий, В. С. Куйбіда та ін.; за заг. ред. В.М. Вакуленка, М.К. Орлатого. – К. : НАДУ, 2012. – 576 с.

Василевська Т.Е. Етика державного управління : підручник / Т. Е. Василевська, В. О. Са- ламатов, Г. Б. Марушевський ; за заг. ред. Т. Е. Василевської. – К. : НАДУ , 2015. – 204 с.

Воробієнко П.П. Телекомунікаційні та інформаційні мережі : Підручник [для вищих навчальних закладів] / П.П. Воробієнко, Л.А. Нікітюк, П.І. Резніченко. – К.: САММІТ-Книга, 2010. – 708 с.: іл.

Гошовська В.А. Елітознавство : підручник / за заг. ред. В. А. Гошовської. – К. : НАДУ, 2013. – 268 с

Діденко Н.Г. Європейська соціальна політика і моделі соціального партнерства: навчально-методичний посібник / Н.Г. Діденко, І.Я. Тодоров, О.Р. Чугріна, О.К. Міхеєва; за заг. ред. Н.Г. Діденко. – Донецьк: ДонДУУ, 2011. – 219 с.

Димченко О.В. Житлово-комунальне господарство в реформаційному процесі: аналіз, проектування, управління: монографія / О. В. Димченко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2009. – 356 с.

Електронне урядування : підручник / авт. кол. : В. П. Горбулін, Н. В. Грицяк, А. І. Семенченко, О. В. Карпенко та ін. ; за заг. ред. проф. Ю. В. Ковбасюка ; наук. ред. проф. Н. В. Грицяк, проф. А. І. Семенченка. – К. : НАДУ, 2014. – 352 с.

Кліменко Г.Менеджмент неурядових організацій: Тренінговий модуль / За заг. ред. О.Красюкової-Енз, М.Сварника. — Українсько-канадський проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні» — К., 2010. — 50 с.

Ковбасюк Ю.В. Державна політика : підручник / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. – К. : НАДУ, 2014. – 448 с.

Ковбасюк Ю.В. Державна служба : підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), О. Ю. Оболенський (заст. голови), С. М. Серьогін (заст. голови) [та ін.]. – К. ; Одеса : НАДУ, 2012. – Т. 1. – 372 с.

Ковбасюк Ю.В. Державна служба : підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Прези- дентові України ; редкол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), О. Ю. Оболенський (заст. голови), С. М. Серьогін (заст. голови) [та ін.]. – К. ; Одеса : НАДУ, 2013. – Т. 2. – 348 с.

Ковбасюк Ю.В. Державне управління : підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Пре- зидентові України ; ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. – К. ; Дніпропетровськ : НАДУ, 2012. – Т. 1. – 564 с.

Ковбасюк Ю.В. Регіональне управління : підручник / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого. – К. : НАДУ, 2014. – 740 с

Кузнецов, М. В.Социальная инженерия и социальные хакеры / М. В. Кузнецов, И. В. Симдянов. — СПб.: БХВ-Петербург, 2007. — 368 с.: ил. Кузнецов М. В. Социальная инженерия и социальные хакеры

Мельтюхова Н.М. Зарубіжний досвід публічного адміністрування : метод. рек. / авт. кол. : Н. М. Мельтюхова, В. В. Корженко, Ю. В. Дідок та ін. ; за заг. ред. Н. М. Мельтюхової. – К. : НАДУ, 2010. – 28 с.

Оржель О.Ю. Європейський досвід державного управління: Курс лекцій / Уклад.: О.Ю.Оржель, О.М.Палій, Ю.Д.Полянський [та ін.]. – К.: Вид-во НАДУ, 2007. – 76 с.

Петроє О.М. Соціальний діалог як інститут державного управління : навч.-метод. матеріали / О. М. Петроє ; упоряд. В. В. Святненко. – К. : НАДУ, 2013. – 84 с.

Рубцов В.П. Державне управління та державні установи: Навч. посіб. для дистанційного навчання / В. П. Рубцов, Н. І. Перинська; За ред. дAра соціол. наук, проф. Ю. П. Сурміна.— К.: УніверA ситет «Україна», 2008.— 440 с.

Світличний О.О. Основи геоінформатики: Навчальний посібник / За заг. ред. О.О. Світличного. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 295

Ситник Г.П. Державне управління у сфері національної безпеки (концептуальні та організаційно-правові засади): Підручник К.: НАДУ, 2012. – 544 с.

Сухонос В.В. Електронне урядування як антибюрократична державна технологія: теоретико-правова характеристика / В.В. Сухонос // Проблеми законності. – 2015. – № 130. – С. 35–44.

Стрельніков В. Ю. Сучасні технології навчання у вищій школі : модульний посіб- ник для слухачів авторських курсів підвищення кваліфікації викладачів МІПК ПУЕТ / В. Ю. Стрельніков, І. Г. Брітченко. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 309 с.

Чернов С.І. Текст лекцій з дисципліни «Державне та регіональне управління» (для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент” денної форми навчання) / С.І.Чернов, М.М. Новікова, С.О. Гайдученко; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 140 с.

Чукут С.А. Налагодження механізмів взаємодії з неурядовими громад організаціями / А.С. Чукут, О.В. Зайговська та ін. – К. : НАУД, 2011. – 80 с.

Щедріна О.І.Інтернет-технології в бізнесі: навч. посіб. / О.І. Щедріна, М.М. Агутін. – К. : КНЕУ, 2012. – 303 с.

Щеклюк С.Д. Електронне урядування як інструмент модернізації державного управління міським розвитком / С. Д. Щеглюк // Регіональна економіка. – 2015. – № 2.

Навчальна література з дисципліни “Якісні методи соціологічного дослідження”