Освітньо-професійна програма «Публічне адміністрування та електронне урядування» (магістратура)

2021–2022 2020–2021

Освітньо-професійна програма на сайті закладу вищої освіти

Важливі посилання

Нормативні та вибіркові навчальні дисципліни
Силабуси
Структурно-логічна схема
Навчальні плани

Деякі важливі новини
'

Профіль освітньої програми

Загальна інформація
Повна назва ЗВО та інституту/факультету

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет соціології і права

Ступінь вищої освіти

Магістр

Кваліфікація в дипломі

Спеціальність – Публічне управління та адміністрування
Освітня програма – Публічне адміністрування та електронне урядування
Магістр з публічного управління та адміністрування

Рівень з НРК

НРК України – 7 рівень, QF-EHEA – другий цикл

Тип диплому та обсяг освітньої програми

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС,
термін навчання 1 рік 4 місяці

Наявність акредитації

Сертифікат про акредитацію, серія НД №119244, виданий Міністерством освіти і науки України
Термін дії: до 1 липня 2022 року

Передумови

Наявність ступеня бакалавра/спеціаліста/магістра

Мова(и) викладання

Українська/англійська

Термін дії освітньої програми

До наступного планового оновлення освітньої програми

Інтернет-адреса постійного розміщення освітньої програми

https://osvita.kpi.ua/281
http://ktpu.kpi.ua/osvitni-prohramy/magistratura/

Мета освітньої програми

Професійна підготовка висококваліфікованих публічних службовців та управлінців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та адміністрування, вносити вагомий внесок у забезпечення сталого розвитку суспільства, проводити дослідження, впроваджувати сучасні наукові знання та інноваційні технології з урахуванням світових та європейських стандартів і практик в органах державної влади, місцевого самоврядування, наукових і дослідницьких центрах, навчальних закладах, громадських і політичних організаціях; формування гармонійно розвиненої особистості із лідерськими якостями, здатної забезпечити гідне місце України у світовому співтоваристві. Мета освітньої програми відповідає Стратегії розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського на 2020-2025 роки.

Характеристика освітньої програми
Предметна область

Об’єкти вивчення та/або діяльності: принципи і закономірності функціонування системи публічного управління та адміністрування як сукупності інститутів державного управління, місцевого самоврядування, громадянського суспільства відповідно до покладених на них функцій і повноважень; відносини, явища, процеси, моделі та механізми, що характеризують прояви публічного управління та адміністрування на вищому, центральному, регіональному та місцевому рівнях управління.

Цілі навчання: підготовка фахівців з публічного управління та адміністрування, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та адміністрування.

Теоретичний зміст предметної області: наукові концепції (теорії) публічного управління та адміністрування, зокрема на вищому, центральному, регіональному та місцевому рівнях управління.

Методи, методики та технології: наукового пізнання, управління та прийняття рішень, аналітичної обробки інформації, інституціонального, інструментального, функціонального, організаційно-технологічного та правового забезпечення, електронного урядування, системного аналізу, моделювання, прогнозування та проєктування.

Інструменти та обладнання: інформаційно-аналітичні інструменти, системи підтримки прийняття та реалізації управлінських рішень, спеціалізоване програмне та технічне забезпечення.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна програма для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня

Основний фокус освітньої програми

Підготовка висококваліфікованих кадрів в системі публічного управління та адміністрування, електронного урядування.

Ключові слова: публічне управління, сталий розвиток, управління інтелектуальною власністю, стратегічне управління, ризик-менеджмент, форсайт в публічному управлінні, сучасні управлінські технології, національна безпека, стандарти професійної діяльності, надання послуг, документаційне забезпечення управління, цифрові та комунікаційні технології, реінжиніринг адміністративної діяльності, публічні фінанси, електронне урядування, електронна демократія, електронна участь.

Унікальність програми

Унікальність освітньої програми обумовлена дотриманням місії КПІ ім. Ігоря Сікорського – зробити вагомий внесок у забезпечення сталого розвитку України шляхом інтернаціоналізації та інтеграції освіти, впровадження в освітній процес сучасних наукових досягнень та інноваційних розробок. ОПП націлена на реалізацію повною мірою потенціалу КПІ ім. Ігоря Сікорського як технічного університету дослідницького типу світового рівня, який створює умови для всебічного професійного, інтелектуального, соціального та творчого розвитку особистості, підготовки висококваліфікованих спеціалістів суспільства майбутнього.

Особливості програми

Освітньо-професійна програма спрямована на спеціальну підготовку та формування системних компетентностей, що передбачають розуміння закономірностей функціонування публічного управління та електронного урядування, вміння здійснювати глибинний аналіз ситуації; вироблення управлінських рішень, у тому числі нестандартних.

Акцент робиться на отриманні системи знань, набутті умінь та навичок з управління та адміністрування в організаціях (установах) публічного сектору економіки. Передбачено набуття предметно-спеціальних компетентностей як для забезпечення подальшого особистісного розвитку, так й інноваційного розвитку суспільства, території, громади. Передбачено можливість подальшої підготовки та підвищення кваліфікації відповідно до наукових і науково-дослідних програм, планування кар’єрного зростання.

Програма формує фундаментальні знання та фахові навички з управління державними і муніципальними установами, територіальними об’єднаннями, громадськими та некомерційними організаціями, управління органами державної влади, місцевого самоврядування з використанням інструментів e-government, інформаційного забезпечення управлінських процесів в державних та недержавних структурах, впровадження інноваційних інструментів та сервісів у сфері електронної демократії.

Програма орієнтована на опанування здобувачами вищої освіти навичок інноваційного та креативного мислення, практичного використання інструментарію публічного адміністрування та електронного урядування в управлінні державою, муніципальними формуваннями, громадськими і некомерційними організаціями.

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Працевлаштування випускників

Випускники підготовлені до роботи:

 • на посадах у центральних і місцевих органах державної влади;
 • на посадах в органах місцевого самоврядування;
 • на посадах у структурах недержавних суб’єктів громадянського суспільства та громадських організацій;
 • на керівних посадах і посадах фахівців на підприємствах, установах і організаціях державної і комунальної форм власності;
 • на управлінських і адміністративних посадах в міжнародних організаціях та їх представництвах в Україні.

У тому числі, згідно з класифікатором професій ДК 003:2010:
112. Вищі посадові особи державних органів влади:
– 1120.1. Вищі посадові особи органів державної виконавчої влади;
– 1120.2. Вищі посадові особи місцевих органів державної влади;
114. Вищі посадові особи громадських і самоврядувальних організацій:
– 1141. Вищі посадові особи політичних організацій;
– 1141.1. Вищі посадові особи політичних партій;
– 1142. Вищі посадові особи організацій наймачів і професійних спілок;
– 1142.1. Вищі посадові особи професійних спілок;
– 1143.2. Вищі посадові особи інших самоврядувальних організацій;
– 1143.3. Вищі посадові особи академій, що діють на громадських засадах.
12. Керівники підприємств, установ та організацій:
– 121. Керівники підприємств, установ та організацій;
– 1229. Керівники інших основних підрозділів;
– 1229.1. Керівні працівники апарату центральних органів державної влади;
– 1229.3. Керівні працівники апарату місцевих органів державної влади.
14. Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів:
– 1475. Менеджери (управителі) з права, бухгалтерського обліку, досліджень ринку, вивчення суспільної думки, консультацій з питань комерційної діяльності та управління;
– 1475.3. Менеджери (управителі) з дослідження ринку та вивчення суспільної думки;
– 148. Менеджери (управителі) в освіті, охороні здоров’я та соціальній сфері;
– 1491. Менеджери (управителі) у житлово-комунальному господарстві;
– 1496. Менеджери (управителі) із соціальної та корпоративної відповідальності.
23. Викладачі:
– 2310. Викладачі закладів вищої освіти;
– 2310.2. Інші викладачі закладів вищої освіти.
24. Інші професіонали:
– 241. Професіонали в сфері державної служби, аудиту, бухгалтерського обліку, праці та зайнятості, маркетингу, ефективності підприємництва, раціоналізації виробництва та інтелектуальної власності;
– 2419. Професіонали у сфері державної служби, маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності;
– 2419.3. Професіонали державної служби та місцевого самоврядування.

Академічна права випускників
 • здобуття освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти;
 • набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих.
Викладання та оцінювання
Форми навчання
 • очне навчання;
 • заочне навчання;
 • змішане навчання;
 • навчання з використанням технологій дистанційного навчання.
Методи навчання
 • проведення лекцій, практичних і семінарських занять, лабораторних робіт;
 • виконання модульних контрольних робіт;
 • проходження практики на підприємстві та організації;
 • індивідуальна дослідно-аналітична діяльність студентів щодо підготовки розрахункових, курсових робіт, презентацій, рефератів;
 • виїзні заняття в органах влади та місцевого самоврядування;
 • виконання творчих робіт, case-study, участь у ділових іграх;
 • підготовка кваліфікаційної роботи;
 • підготовка до Єдиного державного кваліфікаційного іспиту.
Технології навчання

Викладання та навчання за програмою ґрунтується на застосуванні компетентнісного методологічного підходу та дотриманні принципів студентоцентрованого навчання.

 • проблемно-орієнтоване навчання;
 • практичне навчання;
 • проєктне навчання;
 • самостійне навчання.
Оцінювання

Для поточного оцінювання рівня засвоєння освітніх компонент застосовується:

 • тестування знань;
 • контрольні роботи;
 • курсові роботи;
 • звіти з практик;
 • письмові екзамени та заліки;
 • публічний захист кваліфікаційної роботи;
 • Єдиний державний кваліфікаційний іспит.

Окреслені форми оцінювання інтегровані у рейтингові системи оцінювання з розподілом балів відповідно до еталонних уявлень трьох типів залежно від форми підсумкового контролю результатів опанування освітньої компоненти з:

 • заліком;
 • екзаменом (письмовим або усним);
 • захистом курсової роботи;
 • захистом звіту з практики;
 • захистом кваліфікаційної роботи;
 • Єдиним державним кваліфікаційним іспитом.

Програмні результати навчання

РН01. Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної політики, основ та технологій прийняття управлінських рішень.
РН02. Розв’язувати складні задачі публічного управління та адміністрування, враховуючи вимоги законодавства, виявляти правові колізії та проблеми, розробляти проєкти нормативно-правових актів для їх усунення.
РН03. Знати основні засади національної безпеки та уміти попереджати й нейтралізувати виклики і загрози національним інтересам України в межах своєї професійної компетенції.
РН04. Використовувати сучасні статистичні методи, моделі, цифрові технології, спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання складних задач публічного управління та адміністрування.
РН05. Визначати пріоритетні напрями впровадження електронного урядування та розвитку електронної демократії.
РН06. Здійснювати ефективне управління інноваціями, ресурсами, ризиками, проєктами, змінами, якістю, застосовувати сучасні моделі, підходи та технології, міжнародний досвід при проєктуванні та реорганізації управлінських та загально-організаційних структур.
РН07. Уміти розробляти національні/регіональні програмні документи щодо розвитку публічного управління, використовуючи системний аналіз і комплексний підхід, а також методи командної роботи.
РН08. Уміти здійснювати ефективну комунікацію, аргументувати свою позицію, використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері публічного управління та адміністрування на засадах соціальної відповідальності, правових та етичних норм.
РН09. Спілкуватися іноземною мовою на професійну тематику, обговорювати проблеми публічного управління та результати досліджень.
РН10. Представляти органи публічного управління й інші організації публічної сфери та презентувати для фахівців і широкого загалу результати їх діяльності.
РН11. Розробляти обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань європейської та євроатлантичної інтеграції, враховувати цілі, наявні законодавчі, часові та ресурсні обмеження, оцінювати політичні, соціальні, економічні та екологічні наслідки варіантів рішень.
РН12. Планувати і здійснювати наукові та прикладні дослідження у сфері публічного управління та адміністрування, включаючи аналіз проблематики, постановку цілей і завдань, вибір та використання теоретичних та емпіричних методів дослідження, аналіз його результатів, формулювання обґрунтованих висновків.
РН13. Уміти діагностувати проблеми та розробляти рекомендації щодо здійснення цифрових трансформацій публічного управління.
РН14. Уміти застосовувати методи управління публічними фінансами при реалізації національних, регіональних та місцевих програм соціально-економічного розвитку.
РН15. Знати засади формування та розвитку інноваційного лідерства у сфері публічного управління та адміністрування.

Програмні компетентності

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та адміністрування та/або у процесі
навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності (ЗК)

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК02. Здатність працювати в команді, мотивувати людей та рухатися до спільної мети, бути лідером, діяти соціально відповідально та свідомо.
ЗК03. Здатність розробляти та управляти проєктами.
ЗК04. Здатність удосконалювати й розвивати професійний, інтелектуальний і культурний рівні.
ЗК 05. Здатність приймати обґрунтовані рішення та використовувати сучасні комунікаційні технології.
ЗК06. Здатність до професійного спілкування іноземною мовою.
ЗК07. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК08. Здатність здійснювати професійну діяльність і приймати обґрунтовані рішення, керуючись засадами соціальної відповідальності, правовими та етичними нормами.
ЗК09. Здатність до раціональної критики та самокритики, конструктивної реакції на зауваження, самонавчання, ініціативність та підприємливість

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК)

СК01. Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, попереджати та розв’язувати конфлікти.
СК02. Здатність організовувати діяльність органів публічного управління та інших організацій публічної сфери.
СК03. Здатність організовувати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій, зокрема розробляти заходи щодо впровадження електронного урядування в різних сферах публічного управління та адміністрування.
СК04. Здатність визначати показники сталого розвитку на вищому, центральному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях.
СК05. Здатність представляти органи публічного управління у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності, громадянами та налагоджувати ефективні комунікації з ними.
СК06. Здатність здійснювати професійну діяльність з урахуванням потреб забезпечення національної безпеки України.
СК07. Здатність самостійно готувати проєкти нормативно-правових актів, аналітичні довідки, пропозиції, доповіді, надавати експертну оцінку нормативно-правовим актам на різних рівнях публічного управління та адміністрування.
СК08. Здатність розробляти стратегічні документи розвитку соціально-економічних систем на вищому, центральному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях.
СК09. Здатність здійснювати наукову та дослідницьку діяльність у сфері публічного управління та адміністрування.
СК10. Здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань європейської та євроатлантичної інтеграції.
СК11. Здатність вносити пропозиції щодо здійснення цифрових трансформацій в публічному управлінні.
СК12. Здатність до застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема цифрових та розумних технологій.
СК13. Здатність до визначення чинних і потенційних джерел фінансування реалізації національних, регіональних та місцевих програм соціально-економічного розвитку.
СК14. Здатність до виявлення обмежень публічних фінансових ресурсів та застосування інноваційних інструментів їх акумулювання та управління ними.
СК15. Здатність до реалізації стратегій лідерства.

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення

Науково-педагогічний персонал, залучений до реалізації освітньої програми відповідає вимогам Постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 (чинна) в редакції від 23.05.2018 р. №347.

Гарант ОПП – Ткачова Н. М., доктор наук з державного управління, професорка, чл.-кор. Української академії економічних наук.

Науково-педагогічні працівники, залучені до реалізації освітньої складової освітньо-професійної програми є штатними співробітниками Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», мають науковий ступінь та (або) вчене звання та підтверджений рівень наукової і професійної активності.

Матеріально-технічне забезпечення

Освітня та наукова діяльність з підготовки здобувачів ОП забезпечується матеріально-технічною базою КПІ ім. Ігоря Сікорського, яка відповідає ліцензійним вимогам та вимогам здійснення освітньої діяльності (додаток 4 до Ліцензійних умов), затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №1187 від 30.12.2015 р. зі змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №347 від 10.05.2018 р. і Постановою Кабінету Міністрів України № 180 від 03.03.2020 р.

Університет має розвинуту соціальну інфраструктуру, що включає навчальні корпуси, бібліотеку.

Кафедра теорії та практики управління має навчальну мультимедійна лабораторію, оснащену сучасними комп’ютерами, ліцензійним програмним забезпеченням з підключенням до внутрішньої мережі. Наявний доступ до бази даних YouControl.

Освітнє середовище є безпечним для життя і здоров’я здобувачів ОП, що забезпечується діяльністю підрозділів університету. Для підтримки психічного здоров’я здобувачів функціонує відділ соціально-психологічної роботи.

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення реалізації програми відповідає ліцензійним вимогам (додаток 5 до Ліцензійних умов), затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №1187 від 30.12.2015 р. зі змінами, внесеними згідно з
Постановою Кабінету Міністрів України №347 від 10.05.2018 р. і Постановою Кабінету Міністрів України № 180 від 03.03.2020 р.

Загальний бібліотечний фонд книжкових паперових примірників бібліотеки КПІ ім. Ігоря Сікорського, а також електронні ресурси, у тому числі Електронний архів наукових та освітніх матеріалів ELAKPI, передплачено різні бази даних, безкоштовний вихід в
мережу Інтернет. Також є доступ до наукових та навчальних, навчально-методичних матеріалів внутрішньої мережі університету «Електронний кампус», особистих кабінетів НПП на сайті кафедри.

Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність

Реалізується в організаціях-партнерах в межах України відповідно до Положення про академічну мобільність КПІ ім. Ігоря Сікорського з метою здобуття кредитів ЄКТС та/або компетентностей, результатів навчання, які відповідають даній освітній програмі можлива за умови їх відповідності освітній програмі. Участь у програмах академічної мобільності регламентується двосторонніми договорами між Університетом та організаціями-партнерами. У випадку обрання програми організації, яка не є партнером Університету, участь в ній допускається за умови відповідності цієї програми освітній програмі, за якою здійснює підготовку здобувач вищої освіти.

Міжнародна кредитна мобільність

Міжнародна кредитна мобільність реалізується в організаціях-партнерах поза межами України відповідно до Положення про академічну мобільність КПІ ім. Ігоря Сікорського з метою здобуття кредитів ЄКТС та/або компетентностей, результатів навчання, які відповідають даній освітній програмі, що можливе за умови їх відповідності освітній програмі.

Передбачена можливість участі у стипендіальних програмах, програмах обміну, програмах подвійного диплому, грантах, участі у стажуваннях, Еразмус+.

Участь у програмах академічної мобільності регламентується двосторонніми договорами між КПІ ім. Ігоря Сікорського та організаціями-партнерами. У випадку обрання програми організації, яка не є партнером КПІ ім. Ігоря Сікорського, участь в ній допускається за умови відповідності цієї програми освітній програмі, за якою здійснює підготовку здобувач вищої освіти.

Угоди про міжнародну академічну мобільність (Еразмус+К1) укладено з університетами:
– Єнський університет імені Фрідріха Шиллера (м. Єна, Федеративна Республіка Німеччина);
– Варшавський університет екології та управління (м. Варшава, Республіка Польща);
– Університет м. Люксембург (Велике Герцогство Люксембург);
– Міський університет Стамбула (м. Стамбул, Туреччина).

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти може здійснюватися англійською мовою.
Українська мова вивчається як іноземна.

Перелік компонент освітньої програми

Нормативні освітні компоненти (66 кредитів ЄКТС)

Цикл загальної підготовки (8 кредитів ЄКТС)
 1. Управлінські інструменти забезпечення сталого розвитку.
 2. Правові засади управління інтелектуальною власністю.
 3. Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації.
 Цикл професійної підготовки (58 кредитів ЄКТС)
 1. Механізми та технології публічного управління та адміністрування.
 2. Основи національної безпеки.
 3. Електронне урядування та електронна демократія.
 4. Нормативно-правове та документаційне забезпечення публічного адміністрування та електронного урядування.
 5. Публічна політика та врядування.
 6. Комунікації та цифрові трансформації у публічному управлінні.
 7. Стратегічне управління та ризик-менеджмент.
 8. Міжнародні та національні стандарти професійної діяльності в органах публічної влади.
 9. Управління публічними фінансами.
 10. Наукові дослідження та форсайт в публічному управлінні.
 11. Практика.
 12. Підготовка і захист кваліфікаційної роботи (переглянути методичні рекомендації).

Вибіркові освітні компоненти (24 кредити ЄКТС)

Цикл професійної підготовки
Вибіркові освітні компоненти з міжфакультетського/факультетського/кафедрального каталогів
 1. Освітня компонента 1 Ф-Каталогу.
 2. Освітня компонента 2 Ф-Каталогу.
 3. Освітня компонента 3 Ф-Каталогу.
 4. Освітня компонента 4 Ф-Каталогу.
 5. Освітня компонента 5 Ф-Каталогу.
 6. Освітня компонента 6 Ф-Каталогу.
Структурно-логічна схема освітньої програми
Форма випускної атестації
Форми атестації здобувачів вищої освіти

Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи та єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальністю в установленому порядку та завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: Магістр публічного управління та адміністрування за освітньо-професійною програмою «Публічне адміністрування та електронне урядування».

Вимоги до кваліфікаційної роботи
Переглянути методичні рекомендації

Захист кваліфікаційної роботи здійснюється відкрито і публічно.

У кваліфікаційній роботі має бути запропоноване розв’язання складної задачі у сфері публічного управління та адміністрування, що характеризується невизначеністю умов і вимог і передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій.

Кваліфікаційна робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації (перевірка робіт на плагіат; визначення нормативу унікальності текстів).

Вимоги до атестаційного/єдиного державного кваліфікаційного іспиту

Атестаційний іспит у вигляді єдиного державного кваліфікаційного іспиту оцінюється у відповідності результатів навчання відповідно до вимог стандарту та відповідає організаційним вимогам до єдиного державного кваліфікаційного іспиту, які встановлюються законодавством.

Матриця забезпечення програмних результатів навчання
відповідними компонентами освітньої програми
Матриця відповідності програмних компетентностей
компонентам освітньої програми